Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

1900. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pod goro, stran 5413.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US, 8/96, 18/98 - odl. US, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr. in 65/09 - popr.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) ter 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 - uradno prečiščeno besedilo, 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 34. redni seji dne 29. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pod goro
1. člen
(1) V 10. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pod goro (Uradni list RS, št. 109/08 - uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku besedilo »Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na področju naselij«, zamenja z besedilom »Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednja naselja:«.
(2) Pred tem členom se spremeni naslov »4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb« v »4. Šolski okoliš«.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena, ki se po novem glasi:
»I/56.102 - okrepčevalnice in podobni obrati,
I/56.290 - druga oskrba z jedmi,
I/56.210 - priložnostna priprava in dostava jedi,
I/56.300 - strežba pijač,
J/58.190 - drugo založništvo,
J/62.020 - svetovanje o računalniških napravah in programih,
J/62.090 - druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
J/63.110 - obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J/63.120 - obratovanje spletnih portalov,
M/72.190 - raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
M/72.200 - raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
M/74.300 - prevajanje in tolmačenje,
M/74.900 - druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,
N/82.190 - fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
N/82.300 - organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
N/74.900 - drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,
P/85.200 - osnovnošolsko izobraževanje,
P/85.510 - izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
P/85.520 - izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
P/85.590 - drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
P/85.600 - pomožne dejavnosti za izobraževanje,
R/90.010 - umetniško uprizarjanje,
R/90.020 - spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
R/90.030 - umetniško ustvarjanje,
R/90.040 - obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R/93.190 - druge športne dejavnosti in
R/93.299 - drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«
3. člen
(1) V 16. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
- trije predstavniki ustanovitelja,
- pet predstavnikov delavcev zavoda,
- trije predstavniki staršev«.
(2) Spremenijo se tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se po novem glasijo:
»(1) Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Občinski svet ustanovitelja.
(2) Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda izmed delavcev na centralni šoli in podružnicah v sorazmernem delu glede na število zaposlenih delavcev ter jih odpokličejo po postopku, določenim s tem odlokom.
(3) Predstavnike staršev v svet zavoda volijo starši na svetu staršev iz podružničnih šol enega predstavnika, iz centralne šole pa dva predstavnika ter jih razrešijo oziroma odpokličejo po postopku, določenim s tem odlokom.«
(3) Črtajo se sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek.
4. člen
Doda se 16.a člen, ki se glasi:
»(1) Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
(2) Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
- je imenovan v drugo funkcijo, ki je s to nezdružljiva (npr. predstavnik delavcev je imenovan za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja);
- mu preneha delovno razmerje v zavodu.
- izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
- je odpoklican ali razrešen,
- odstopi,
- umre.
(3) Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku oziroma, če ga svet staršev odpokliče ali razreši.
(4) Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu.
(5) Svet zavoda na podlagi sklepa organa, pristojnega za imenovanje, da je imenovani član razrešen, pisne odstopne izjave člana oziroma poročila volilne komisije o izidu glasovanja o razrešitvi ali na podlagi ugotovitve dejstev iz prve, druge ali tretje alineje prvega odstavka tega člena sprejme ugotovitveni sklep, da je članu prenehal mandat v svetu in dan prenehanja in o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju mandata razpiše nadomestne volitve.
(6) Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat.«
5. člen
Doda se 16.b člen, ki se glasi:
»(1) Pravico voliti in biti izvoljen v svet zavoda (aktivno in pasivno volilno pravico) imajo vsi delavci zavoda razen ravnatelja in pomočnika ravnatelja na neposrednih in tajnih volitvah.
(2) Vsi delavci zavoda izvršujejo svojo volilno pravico v eni in isti volilni enoti, s tem, da mora na skupni kandidacijski listi biti vsaj en kandidat iz podružničnih šol.
(3) Predstavnika staršev voli svet staršev izmed kandidatov, ki jih lahko predlagajo starši na sestankih oddelčnih skupnosti neposredno ali prek svojih predstavnikov v svetu staršev.
(4) Svet zavoda sprejme sklep o razpisu volitev oziroma imenovanjih v svet zavoda in v njem določi roke za izvedbo posameznih aktivnosti za izvedbo volitev oziroma imenovanj in imenuje volilno komisijo. V skladu z zakonom in tem sklepom poda navodila o načinu predlaganja kandidatov in oblikovanju kandidacijskih list, o načinu glasovanja in ugotavljanju izidov glasovanja, o postopkih in primerih, ko se volitve ponovijo in glede drugih postopkovnih vprašanjih, potrebnih za izvedbo volitev v skladu z zakonom in tem sklepom.
(5) Predsednik sveta zavoda najkasneje 90 dni pred iztekom mandata pisno pozove pristojne organe oziroma volilno telo, da predlagajo, imenujejo oziroma izvolijo svoje predstavnike v svet zavoda.
(6) Če svet zavoda ne izvede aktivnosti iz četrtega oziroma petega odstavka tega člena oziroma ne opravi dejanj, ki so potrebna za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta zavoda in njegovo konstituiranje najkasneje v rokih, določenih s tem sklepom, opravi te naloge v sedmih dneh po preteku roka, ki je določen za svet zavoda, ravnatelj zavoda.
(7) Kandidate za člane sveta zavoda, predstavnike delavcev, lahko predlagajo učiteljski zbor, sindikat ali najmanj 10% vseh delavcev posamezne volilne enote. Predlagatelji oblikujejo pisni predlog kandidatov s pisnim soglasjem predlaganega kandidata h kandidaturi ter s podpisom predlagateljev.
(8) Volitve predstavnikov v svet zavoda so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica volilnih upravičencev. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo največje število glasov volilnih upravičencev, ki se udeležijo volitev.
(9) Če se volitev udeleži manj upravičencev, kot je določeno v prejšnjem odstavku tega člena, se volitve ponovijo. V ponovljenih volitvah so izvoljeni kandidati, ki dobijo večino glasov volilnih upravičencev, ki se volitev udeležijo.
(10) Če imata dva ali več kandidatov enako število glasov, se med njimi izbere kandidata, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
(11) Volilna komisija najkasneje v sedmih dneh po opravljenih volitvah pripravi poročilo in ga predloži predsedniku sveta zavoda in ravnatelju zavoda.
(12) Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda.
(13) Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
(14) Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.«
6. člen
Doda se 16.c člen, ki se glasi:
»(1) Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
(2) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
(3) Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
(4) Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.«
7. člen
Doda se 16.č člen, ki se glasi:
»(1) Ravnatelj je dolžan v naslednjih tridesetih dneh, ko so izpolnjeni pogoji za konstituiranje sveta zavoda, sklicati konstitutivno sejo sveta zavoda. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta zavoda. Člani na konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika.
(2) Svet zavoda se lahko konstituira, ko je imenovanih oziroma izvoljenih večina članov sveta zavoda in se je iztekel mandat svetu prejšnjega sklica. Svetu zavoda začne teči mandat z dnem konstituiranja ne glede na to, kdaj je bil posamezen član imenovan oziroma izvoljen. Članu sveta, ki je bil imenovan oziroma izvoljen po konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko se izteče mandat celotnega sveta.«
8. člen
Doda se 16.d člen, ki se glasi:
»(1) Ko svet ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, najkasneje v osmih dneh razpiše nadomestne volitve, če preneha mandat predstavniku delavcev. Če preneha mandat drugemu predstavniku, ravnatelj takoj o tem pisno obvesti in pozove organe oziroma volilno telo, pristojno za izvolitev oziroma imenovanje, da v roku 30 dni izpeljejo postopek izvolitve nadomestnega člana oziroma imenujejo drugega predstavnika.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, nadomestnih volitev ni treba izvesti, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov sveta in je do izteka mandata sveta manj kot šest mesecev.
(3) Za nadomestne volitve se smiselno uporabljajo določbe tega odloka, ki se nanašajo na redne volitve.«
9. člen
Doda se 16.e člen, ki se glasi:
»(1) Delavci in starši lahko v času mandata razrešijo oziroma odpokličejo svoje predstavnike v svetu zavoda v primeru, da njihov predstavnik pri odločanju krši predpise ali ne izpolnjuje obveznosti člana sveta.
(2) Postopek razrešitve oziroma odpoklica predstavnikov delavcev in staršev se začne, ko svet zavoda dobi pisni utemeljen predlog za razrešitev posameznega člana določenega volilnega telesa ali pa vseh njihovih predstavnikov v svetu zavoda, ki ga s podpisom podpira vsaj 10% vseh volilnih upravičencev v zadevni volilni enoti oziroma telesu.
(3) Za postopek razrešitve oziroma odpoklica se smiselno uporabljajo določila, ki določajo pravila volitev članov sveta zavoda. O razlogih za razrešitev oziroma odpoklic mora biti član sveta zavoda seznanjen pred začetkom postopka razrešitve. Če član sveta, za katerega se predlaga razrešitev oziroma odpoklic, odstopi najkasneje do začetka glasovanja o razrešitvi, se izpelje le postopek volitev nadomestnega člana.
(4) Predlagatelji za razrešitev oziroma odpoklic člana sveta zavoda morajo sočasno predlagati vsaj enega kandidata za nadomestnega člana sveta zavoda. Glasovanje o razrešitvi oziroma odpoklicu in glasovanje o volitvah nadomestnega člana se skliče na isti dan. Volitve nadomestnega člana se izvedejo takoj po tem, ko volilna komisija ugotovi, da je prejšnji član razrešen s potrebno večino glasov. Član sveta je razrešen, če je za razrešitev glasovala večina volilnih upravičencev, ki so se udeležili glasovanja o razrešitvi, v nasprotnem primeru član sveta nadaljuje z mandatom.
(5) Razrešenemu oziroma odpoklicanemu članu sveta preneha mandat, nadomestnemu članu pa prične teči z dnem, ko svet zavoda potrdi poročilo volilne komisije o volilnem izidu za razrešitev in za izvolitev nadomestnega člana.«
10. člen
Spremeni se besedilo 17. člena, ki se po novem glasi:
»(1) Svet zavoda v okviru nalog, določenih z zakonom in drugimi predpisi, sprejema svoje odločitve na način in po postopku ter v rokih, določenih s predpisi oziroma akti poslovanja.
(2) Svet lahko zaseda, če je prisotna več kot polovica članov in sprejema odločitev z večino glasov vseh članov sveta.
(3) Sejo sveta praviloma sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik (v nadaljnjem besedilu: sklicatelj seje). Predlog za sklic seje oziroma dnevni red seje lahko poda vsak član sveta in drugi organi zavoda oziroma šole, pobudo pa vsakdo, ki ima neposreden interes.
(4) Predsednik sveta mora sklicati sejo praviloma v 30 dneh po prejemu vloge ali predloga za sklic seje oziroma v najkrajšem možnem času, kadar odloča o zadevah, za katere predpisi določajo krajše roke.
(5) Če sklicatelj seje ne skliče v skladu s prejšnjim odstavkom, jo lahko skliče član sveta, če si za sklic seje pridobi soglasje več kot polovice članov sveta, ali ravnatelja zavoda.
(6) Svet zavoda določi način glasovanja pred začetkom glasovanja o posamezni zadevi, če to ni urejeno s poslovnikom.
(7) Na način, določen v prejšnjem odstavku, svet določi druga pravila odločanja (o predčasnem ali naknadnem glasovanju, dopisni oziroma korespondenčni seji, o glasovanju v dveh krogih za primer neodločenega rezultata pri imenovanjih oziroma volitvah in podobno).
(8) Če predsednik sveta ne more voditi seje zaradi odsotnosti, jo vodi namestnik predsednika sveta. Če niti namestnik ne more voditi seje, člani sveta določijo, da jo vodi eden izmed prisotnih članov sveta.
(9) Kadar svet odloča kot drugostopenjski organ, odloči pred pričetkom obravnave zadeve na zahtevo člana, predsednika sveta ali druge osebe z večino glasov prisotnih članov o izločitvi člana, ki je v isti zadevi odločal v organu zavoda na prvi stopnji ali če obstajajo druge okoliščine, ki utemeljeno vzbujajo dvom o nepristranskosti člana sveta v zadevi. Zoper sklep sveta v zvezi z izločitvijo ni pritožbe.
(10) Na razloge za izločitev je dolžan paziti in je za to odgovoren vsak član sveta sam. Zahtevo za izločitev in razloge za njo mora član sveta oziroma druga oseba iz prejšnjega odstavka podati v pisni obliki ali pa na zapisnik nemudoma, ko izve za razloge, najkasneje pa do konca obravnave zadeve, in sicer pred glasovanjem o zadevi. Zahteva za izločitev mora vsebovati okoliščine zaradi katerih se zahteva izločitev člana.
(11) Svet zavoda lahko v skladu s tem sklepom določi podrobnejša pravila delovanja sveta s poslovnikom.«
11. člen
Spremeni se 18. člen, ki se glasi:
»(1) Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda.
(2) Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
(3) Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
(4) Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom.«
12. člen
V 21. členu se tretji odstavek po novem glasi:
»Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.«
13. člen
V 28. členu se spremeni besedilo četrtega odstavka, ki se po novem glasi:
»(1) Svet staršev v okviru nalog, določenih z zakonom in drugimi predpisi, sprejema svoje odločitve na način in po postopku ter v rokih, določenih s predpisi oziroma akti poslovanja.«
14. člen
V 34. členu se spremeni drugi odstavek, ki se po novem glasi:
»Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti.«
Tretji odstavek se črta.
15. člen
Spremeni se 36. člen, ki se glasi:
»(1) Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
- ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja,
- spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
- odloča o statusnih spremembah zavoda,
- daje soglasje k spremembam dejavnosti,
- opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
(2) Zavod je dolžan ustanovitelju:
- vsako leto predložiti letni delovni načrt,
- vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda,
- vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami,
- po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.
(3) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
(4) Z lokalnimi skupnostmi iz katerih se usmerjajo otroci v program izobraževanja in usposabljanja otrok s posebnimi potrebami, določenem v četrem odstavku 10. člena odloka, skleneta ustanovitelj in javni zavod pogodbo, s katero se urejajo medsebojne pravice in obveznosti.
(5) Pred tem členom se spremeni naslov poglavja, ki se po novem glasi »Pravice in obveznosti«.«
16. člen
V 37. členu se v drugem odstavku črta besedna zveza »družbenega razvoja«.
17. člen
Doda se nov 40.a člen, ki se glasi:
»(1) Delo zavoda je javno. O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo ta pooblasti. Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. O svojem delu zavod poroča staršem preko sveta staršev najmanj dvakrat letno.
(2) Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti lahko prisostvujejo vzgojno-izobraževalnemu delu šole oziroma na sejah in drugih oblikah strokovnega dela organov šole, če je tako določeno s predpisi.
(3) Če javnost v skladu s predpisi ni izrecno izključena, lahko ravnatelj zavoda odobri prisotnost ob upoštevanju predpisov o varovanju osebnih podatkov, integritete mladoletnih oseb in podatkov, ki imajo značaj tajnosti.«
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0010/2010
Slovenske Konjice, dne 29. aprila 2010
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti