Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

Ob-3273/10 , Stran 1107
1. Predmet razpisa je sofinanciranje projektnega dela dijakov v šolskem letu 2009/10. 2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so srednje šole Mestne občine Novo mesto. Projekti, ki jih bodo srednje šole prijavile na ta razpis, morajo biti izvedeni v šolskem letu 2009/10. Vsaka šola lahko na ta razpis prijavi omejeno število projektov, in sicer en projekt na vsakih 100 vpisanih dijakov v šolskem letu 2009/10. Projekti, ki so sestavni del pouka in ne predstavljajo novih znanj, s katerimi bi nadgrajevali učne vsebine, kot tudi projekti, pri katerih gre za druge oblike in metode poučevanja učnih vsebin vzetih iz učnih načrtov, projektni tedni ter ekskurzije, niso predmet razpisa. V vseh prijavljenih projektih morajo biti dijaki aktivno udeleženi tako, da s svojo aktivnostjo v okviru projekta pridobijo novo znanje. Iz vsakega prijavljenega projekta morajo biti razvidni cilji projekta in aktivnosti dijakov za doseganje teh ciljev. Manjše projekte je smiselno med seboj združiti in jih povezati v večji, celostni projekt šole, v katerega bo vključeno čim več dijakov. Vlagatelji lahko kandidirajo le s tistimi projekti, za katere nimajo v zadostni meri zagotovljenih drugih finančnih sredstev. Vsak projekt se prijavi na prijavnem obrazcu. Za vse prijavljene projekte se izpolni tudi zbirni obrazec. Upravičeni vlagatelj se lahko z istim projektom prijavi samo na en javni razpis Mestne občine Novo mesto. 3. Merila za izbor oziroma sofinanciranje projektov Prijavljeni projekti bodo ovrednoteni na podlagi meril, ki so odvisna od: – teme oziroma ideje za projekt, – števila izvajalcev projekta, – povprečnega števila šolskih ur, ki jih je vsak mentor porabil za delo v projektu, – tega, kje se je projekt izvajal ter – kje in na kakšen način je bil projekt predstavljen. Merila so podrobneje predstavljena v razpisni dokumentaciji. 4. Okvirna višina razpisanih sredstev za projektno delo dijakov za leto 2010 je 9.000 €. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo proračuna. 5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010. 6. Rok za predložitev vloge in način predložitve Vloge na razpis morajo biti oddane na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno 16. 8. 2010, ali najpozneje ta dan poslane po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti ovojnici, z oznako na prvi strani »Ne odpiraj – Vloga na razpis za projektno delo dijakov«, na zadnji strani ovojnice pa mora biti navedeno ime in naslov vlagatelja. Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih Mestne občine Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane. Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo upoštevala. 7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku ne dopolnijo, se zavržejo. Komisija za pomanjkljive podatke v prijavnih obrazcih ne bo zahtevala dopolnitve podatkov, temveč bo na podlagi meril ocenila samo znane podatke, navedene v prijavnem obrazcu za posamezni projekt. 8. Kraj, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo upravičeni vlagatelji lahko dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 24, ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto, www.novomesto.si. 9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo na tel. 39-39-254 (Tončka Novak).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti