Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

Št. 41010-15/2010 Ob-3258/10 , Stran 1106
Občina Žiri bo v letu 2010 sofinancirala programe športa v skupni višini 61.000,00 EUR iz proračunske postavke 08.1.1.1. – Izvajanje letnega programa športa. I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov: – športna društva in klubi, – zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna področja oziroma športne panoge, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, – javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja iz Občine Žiri, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, oziroma da imajo organizacije v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost, – da imajo sedež v Občini Žiri, – da imajo društva urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo kot to določa zakon o društvih, – da imajo za določene športne programe zagotovljeno organizirano vadbo, v katero je vključenih odgovarjajoče število športnikov, – da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti, – da se prijavijo na razpis za dodelitev sredstev iz proračuna Občine Žiri, namenjenih izvajanju letnega programa športa in dostavijo občinski upravi poročila o članstvu, realizaciji programov, doseženih rezultatih in planu aktivnosti za prihodnje leto. II. V letu 2010 bodo sofinancirani naslednji programi športa v okvirni višini sredstev: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi pogojev, meril in normativov ter kriterijev za razvrstitev športnih panog v skupine glede na vsebino in glede na razširjenost in uspešnost. Pogoji, merila in normativi za izvajanje letnega programa športa so sestavni del Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žiri. III. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje: – Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žiri (Uradni list RS, št. 110/09), – Letni program športa v Občini Žiri za leto 2010 (sprejet na 18. redni seji občinskega sveta), – besedilo javnega razpisa, – prijavni obrazec s pripadajočimi prilogami. Razpisno dokumentacijo javnega razpisa lahko vlagatelji v razpisnem roku pridobijo na sedežu Občine Žiri ali na spletni strani, www.ziri.si. IV. Rok in način prijave: rok za prijavo na razpis je do vključno 16. 6. 2010. Prijavni obrazec s pripadajočimi prilogami vlagatelji pošljejo ali dostavijo na naslov: Občina Žiri, Loška cesta 1, Žiri v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – LPŠ 2010« in označbo polnega naslova pošiljatelja na zadnji strani kuverte. V. Dodelitev sredstev Pravočasno prispele vloge bo obravnavala štiričlanska strokovna komisija za šport, ki jo za vodenje postopka javnega razpisa imenuje župan. Vloge, ki bodo prispele po roku za prijavo na razpis, bodo vrnjene pošiljateljem v zaprti kuverti. V primeru nepopolne vloge bo komisija vlagatelja pozvala na dopolnitev vloge. Vlagatelj dopolni vlogo v 8 dneh od prejema poziva na dopolnitev. Komisija bo pripravila predlog dodelitve sredstev in ga posredovala županu, ki bo z izvajalci programov športa sklenil pogodbe o sofinanciranju izvedbe predlaganih programov športa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti