Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

1927. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Metlika, stran 5476.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 79/09 in 14/10) je Občinski svet Občine Metlika na 26. redni seji dne 6. 5. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Metlika
1. člen
V prvem odstavku 1. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09) se besedna zveza »krajevnih skupnosti« nadomesti z besedno zvezo »krajevnih in mestne skupnosti«.
V deveti alineji prvega odstavka 1. člena se črta beseda »Krasinec«. Doda se nova sedma alineja »Krajevna skupnost Krasinec: Krasinec.« in dosedanje sedma do trinajsta alineja postanejo osma do štirinajsta alineja.
2. člen
V prvem stavku 6. člena se pred besedno zvezo »krajevna skupnost« doda besedna zveza »Mestna skupnost oziroma«. Drugi stavek 6. člena se črta.
3. člen
V 7., 8., in 9. členu se pred besedno zvezo »krajevna skupnost« v vseh sklonih in številih doda besedna zveza »mestna skupnost oziroma« v vseh sklonih.
4. člen
V četrtem odstavku 24. člena se beseda »svetniki« nadomesti z besedami »člani občinskega sveta«.
5. člen
V 37., 46., 53. členu, v naslovu IV. poglavja, 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 74., 75., 86., 113. in 115. členu se pred besedno zvezo »krajevna skupnost« v vseh sklonih in številih doda besedna zveza »mestna skupnost oziroma« v vseh sklonih.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Krajevna skupnost Krasinec, ki je na novo ustanovljena in Krajevna skupnost Podzemelj, ki ima spremenjeno območje na podlagi 1. člena teh sprememb in dopolnitev statuta, se oblikujeta in začneta poslovati šele po izteku mandata sveta Krajevne skupnosti Podzemelj, po uveljavitvi teh sprememb statuta, in ko bosta izvoljena nova sveta tako oblikovanih in ustanovljenih krajevnih skupnosti.
7. člen
Morebitno nepremično premoženje dosedanje Krajevne skupnosti Podzemelj, se med Krajevno skupnost Krasinec in Krajevno skupnost Podzemelj razdeli po legi nepremičnine, o čemer v roku šestih mesecev po izvolitvi svetov krajevnih skupnosti iz prejšnjega člena, sveta krajevnih skupnosti skleneta sporazum o razdelitvi, ki je tudi podlaga za vpis lastninske pravice krajevne skupnosti v zemljiško knjigo.
V roku iz prejšnjega odstavka sveta krajevnih skupnosti s sporazumom uredita razdelitev drugega morebitnega premoženja, pravic in obveznosti ter tudi morebitna druga medsebojna razmerja.
Če se sveta krajevnih skupnosti v roku ne uspeta dogovoriti in ne skleneta ustreznega sporazuma o razdelitvi drugega premoženja, pravic in obveznosti ter o ureditvi morebitnih drugih medsebojnih razmerij, odloči o razdelitvi na pobudo ene od prizadetih krajevnih skupnosti občinski svet. Pobuda krajevne skupnosti mora vsebovati natančen opis dejanskega stanja in predlog, o čem naj občinski svet odloči.
Občinski svet ob odločanju iz prejšnjega odstavka določi tudi kriterije za razdelitev drugega premoženja, pravic in obveznosti ter tudi ureditvi morebitnih drugih medsebojnih razmerij. V primeru če kriterija ni mogoče določiti drugače, se razdelitev in ureditve medsebojnih razmerij uredi v sorazmerju s številom prebivalcev na območju posamezne krajevne skupnosti. Predsednika svetov krajevnih skupnosti sprejmeta odločitev občinskega sveta in jo tudi izvršita.
Posamezno krajevno skupnost bremenijo tudi vsa bremena premoženja, ki ji je pripadlo.
8. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00001/2009-2
Metlika, dne 6. maja 2010
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti