Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

Št. 478-136/2010-1 Ob-3299/10 , Stran 1114
I. Naziv in sedež organizatorja javnih ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. Opis predmeta prodaje: Stanovanja 1. Trisobno stanovanje št. 18, v III. nad. (zasedeno), s površino 86,72 m2, s kletjo, v Kranju, Trg Rivoli 8, stoječe na parc. št. 212/6 ZKV 881, k.o. Klanec, z ident. št. 2121-472-18 (tablica Mors 21273). a) Ogled stanovanja: 25. 5. 2010, od 8. do 9. ure. b) Izklicna cena: 107.500,00 EUR. 2. Dvosobno stanovanje št. 12, v 3. nadstropju (7. etaža) (prazno), s površino 57,37 m2, s kletjo, v izmeri 2,94 m2, Brežice, Bizeljska c. 25, stoječe na parc. št. 391, k.o. Brežice (1300), z ident. št. 1300-5794-15, vpisano v zk podvložku št. 1135/11, kot nepremičnina 12.E. (tablica Mors 27373). a) Ogled stanovanja: 1. 6. 2010, od 12. do 13. ure. b) 3. 6. 2010, od 13. do 14. ure. c) Izklicna cena: 51.000,00 EUR. 3. Dvosobno stanovanje št. 34, v 8. nadstropju (zasedeno), s površino 66,85 m2, s kletjo, Gorkičeva ulica 18, Ljubljana, stoječe na parc. št. 707/7, k.o. Vič (1723), z ident. št. 1723/2472/34, vpisano v zk vložku št. 3761/34, kot nepremičnina 67.E in 68.E (tablica Mors 23739). a) Ogled stanovanja: 25. 5. 2010, od 8. do 9. ure. b) Izklicna cena: 126.500,00 EUR. 4. Trisobno stanovanje št. 909, v 9. nadstropju (zasedeno), s površino 79,30 m2, s kletjo, Ljubljana, Klopčičeva 4, stoječe na parc. št. 951/40, k.o. Dravlje (1738), z ident. št. 1738/2134/162, vpisano v zk podvložku št. 2717/138 kot nepremičnina 162.E. (tablica Mors 24047). a) Ogled stanovanja: 25. 5. 2010, od 8. do 9. ure. b) Izklicna cena: 156.300,00 EUR. 5. Enosobno stanovanje s kabinetom (zasedeno), id. št. 1739-6776-2, št. 1, v PR s kletjo, v skupni izmeri 45,65 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Šišenska cesta 44, Ljubljana, ležeči na parc. št. 247/10, k.o. Zg. Šiška (1739) letnik 1960 (tablica Mors 22268). a) Ogled stanovanja: 25. 5. 2010, od 8. do 9. ure. b. Izklicna cena: 88.300,00 EUR 6. Trisobno stanovanje (zasedeno), št. 1 v I. nad. s kletjo v skupni izmeri 75,23 m2 (po katastru 76,20) v stanovanjski stavbi na naslovu Ul. tankovske brigade 1, Sežana, ležeči na parc. št. 4211/4, zkv 3100, k.o. Sežana (20705), z id. št. 2455-782-1 letnik 1977 (tablica Mors 22268). a) Ogled stanovanja: 25. 5. 2010, od 8. do 9. ure. b) Izklicna cena: 83.300,00 EUR. 7. Garsonjera (zasedeno), št. 11, v III. nad. s kletjo, v skupni izmeri 25,30 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Radovljica, Gradnikova cesta 127, ležeči na parc. št. 220/100, zkv 1256, k.o. Radovljica (2156), letnik 1973 (tablica Mors 26056), id. št. v celoti 2156-104-11. a) Ogled stanovanja: 25. 5. 2010, od 8. do 9. ure. b) Izklicna cena: 43.300,00 EUR. 8. Trisobno stanovanje št. 1 (zasedeno) v PR s kletjo, v skupni izmeri 73,00 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Radovljica, Cankarjeva ul. 25, ležeči na parc. št. 316/2, zkv 1999, k.o. Radovljica (2156), letnik 1971 (tablica Mors 26041), id. št. v celoti 2156-484-1. a) Ogled stanovanja: 25. 5. 2010, od 8. do 9. ure. b) Izklicna cena: 100.000,00 EUR. 9. Dvosobno stanovanje s kabinetom št. 15 (zasedeno), v III. nad. s kletjo, v skupni izmeri 76,25 m2 (po cenitvi), v stanovanjski stavbi, na naslovu Šerkova ul. 3, Ljubljana, ležeči na parc. št. 1615, zkv 3725, k.o. Bežigrad (2636), letnik 1957, (tablica Mors 22622), id. št. v celoti 2636-3231-208. a) Ogled stanovanja: 25. 5. 2010, od 8. do 9. ure. b) Izklicna cena: 141.300,00 EUR. 10. Dvosobno stanovanje št. 19 (zasedeno), v III. nad. s kletjo, v skupni izmeri 55,67 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Prijateljev trg 2, Ribnica, ležeči na parc. št. 1928, zkv 1694, k.o. Ribnica (1625), letnik 1971 (tablica Mors 27832), id. št. v celoti 1625-294-23. a) Ogled stanovanja: 25. 5. 2010, od 8. do 9. ure. b) Izklicna cena: 60.000,00 EUR. 11. Dvosobno stanovanje št. 22 (zasedeno), v II. nad. s kletjo, v skupni izmeri (57,53 m2, po katastru) v stanovanjski stavbi, na naslovu Ferkova ul. 15, ležeči na parc. št. 2797/1, podvložek 2298/23, k.o. Tabor (659), letnik 1970 (tablica Mors 26755) id. št. v celoti 659-3446-22. a) Ogled stanovanja: 25. 5. 2010, od 8. do 9. ure. b) Izklicna cena: 61.500,00 EUR. Garaža 1. Garaža na naslovu Ul. bratov Učakar 14, v izmeri 15,66 m2, stojča na parc. št. 2219/61 (zasedena), št. 2., parc. št. 2219/60, podvložek 4082/47, k.o. Zg. Šiška (1739). a) Ogled garaže: 25. 5. 2010, od 8. do 9. ure. b) Izklicna cena: 25.300,00 EUR. IV. Ogled nepremičnin 1. Interesenti za nakup nepremičnin si lahko le-te ogledajo ob določenih terminih, ki so navedeni ob nepremičnini. 2. Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin smo dosegljivi od 17. 5. 2010 do 14. 6. 2010, na tel. 01/471-22-13, med 9. in 12. uro. V. Pogoji prodaje: 1. Nepremičnine se prodajo v celoti po sistemu videno, kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Stanovanja so v večini etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar bo moral na lastne stroške prevzeti kupec sam, po izkušnjah so hipotekarni krediti za takšna stanovanja nemogoči. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo plača kupec. 2. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija; pri tem imajo tiste osebe, ki nepremičnino uporabljajo kot imetniki stanovanjske pravice, pod enakimi pogoji predkupno pravico. 3. Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki zasedenih nepremičnin kupec ureja sam. 4. Podpis pogodbe in plačilo kupnine: kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu prodajne pogodbe (v 15 dneh po odpiranju ponudb) pogodbo podpiše in po prejemu pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank, plača kupnino v roku 8 dni po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se plača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-65000. Položena kavcija se všteje v kupnino. 5. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin. Vse davčne dajatve plača kupec. 6. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v 4. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino. 7. Nepremičnina preide v last kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine. 8. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine. 9. V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo v enaki višini, se bo med ponudniki opravila javna dražba takoj po odpiranju ponudb. Najmanjši dvig ponudbene cene: – od 25.000,01 EUR do 70.000,00 EUR za 200,00 EUR, – od 70.000,01 EUR do 100.000,00 EUR za 300,00 EUR, – od 100.000,01 EUR naprej za 400,00 EUR. VI. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javnega zbiranja ponudb: 1. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene stanovanja, na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-65000. 2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine za katero daje ponudbo (kraj, ulica in hišna št., nadstropje ter št. stanovanja) in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani kavciji in priloženo celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije, – dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe oziroma izpis iz ustreznega registra in davčno številko oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in s.p. ipd.), – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – le pravne osebe in s.p. (tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. VII. Postopek 1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, Ljubljana, do 14. 6. 2010, do 12. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ponudba za nakup nepremičnin UGN-22/12/2009 - Ne odpiraj«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje. 3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. 4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. 5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 6. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe izvaja pristojna komisija. VIII. Ustavitev postopka: komisija za odprodajo državnega premoženja si v vsakem primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi vse do sklenitve pravnega posla. IX. Pravila javne ponudbe: javna ponudba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna ponudba se bo predvidoma posnela na filmski trak. X. Drugo: k odpiranju ponudb dne 15. 6. 2010, ob 11. uri, lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo potekalo v prostorih Ministrstva za obrambo RS, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.