Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

Št. 352-2/2010 Ob-3272/10 , Stran 1125
1. Predmet prodaje so: 1. Stanovanje št. 18, v skupni izmeri 41,81 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 76a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 26.520,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico. 2. Stanovanje št. 12, v skupni izmeri 44,29 m2, na naslovu Cesta revolucije 12, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 27.720,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico. 3. Stanovanje št. 1, v skupni izmeri 55,55 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 1A, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 35.880,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico. 4. Stanovanje št. 4, v skupni izmeri 51,35 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 1a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 35.160,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico. 5. Stanovanje št. 16, v skupni izmeri 55,25 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 1a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 37.230,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico. 6. Stanovanje št. 31, v skupni izmeri 67,14 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 1a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 45.360,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico. 7. Stanovanje št. 41, v skupni izmeri 55,55 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 1a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 37.380,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico. 8. Stanovanje št. 43, v skupni izmeri 67,14 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 1a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 45.360,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico. 9. Stanovanje št. 5, v skupni izmeri 64,02 m2, na naslovu Ulica Viktorja Kejžarja 37a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 38.040 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico. 10. Stanovanje št. 7, v skupni izmeri 47,74 m2, na naslovu Ulica Viktorja Kejžarja 37a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 30.120,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico. 11. Stanovanje št. 17, v skupni izmeri 47,74 m2, na naslovu Ulica Viktorja Kejžarja 37a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 30.120,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico. 12. Stanovanje št. 22, v skupni izmeri 49,57 m2, na naslovu Ulica Viktorja Kejžarja 37a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 29.040,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico. 13. Stanovanje št. 1, v skupni izmeri 47,46 m2, na naslovu Hrušica 58d, Hrušica. Izklicna cena znaša 29.700,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico. 14. Stanovanje št. 9, v skupni izmeri 57,24 m2, na naslovu Hrušica 58d, Hrušica. Izklicna cena znaša 32.280,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico. 15. Stanovanje št. 1, v skupni izmeri 54,60 m2, z pripadajočim zemljiščem, na naslovu Ulica Cankarjevega bataljona 6, Jesenice. Izklicna cena znaša 29.280,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico. 2. Podatki o nepremičnini: nepremičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb so last Občine Jesenice. Najemniki predmetnih stanovanj imajo predkupno pravico. 3. Pogoji za udeležbo na razpisu V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup nepremičnine – Stanovanja (z navedbo naslova in številke stanovanja)« na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko, ter e-mail pošiljatelja. Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni ponudbi, so pred vložitvijo ponudbe dolžni položiti varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% (deset odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino, za katero kandidira ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki virmansko vplačati na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije, št. 01241-0100007593, sklic 18 75400-2001004-00000010 s pripisom »varščina za nakup stanovanja (z navedbo stanovanja)«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. 4. Potek razpisa Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o stanovanju in številka stanovanja, ki je predmet javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, na Oddelku za okolje in prostor, pisarna št. P10, vsak delovni dan, od dne objave javne ponudbe dalje. Rok za oddajo ponudb je ponedeljek 31. 5. 2010, do 15. ure. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za oddajo ponudb. Do tega datuma so kupci vezani na svojo ponudbo. Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 31. 5. 2010 po 15. uri, ne bodo upoštevane. Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Marija Lah, tel. 04/586-93-04.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti