Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

1899. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Slovenske Konjice, stran 5411.

Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09), 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 - uradno prečiščeno besedilo, 18/10) in 10. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 29/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 34. redni seji dne 29. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Slovenske Konjice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(javna služba)
S tem odlokom se določi način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občina).
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določi:
- organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe,
- vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
- pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
- pravice in obveznosti uporabnikov,
- viri financiranja javne službe,
- vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so v lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa in
- kazenske določbe,
- nadzor nad izvajanjem odloka.
3. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se uporabljajo republiški predpisi, ki urejajo opravljanje javne službe iz prvega člena tega odloka.
4. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. zelene javne površine so: javni parki; drevoredi, nasadi in travnate površine (zelenice), ki se nahajajo ob javnih cestah in poteh, pokopališčih in spomenikih; posamezne skupine dreves in rastišča posameznih dreves, pomembnih za naravno okolje; parkovno urejeni gozdovi; parkovno urejene vodne brežine ter druge zelene javne površine določene s predpisi občine.
2. utrjene javne površine so: utrjene poti in pešpoti; trgi in tržnice; ter druge utrjene javne površine določene s predpisi občine.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
(oblika opravljanja javne službe)
(1) Javno službo iz 1. člena tega odloka opravlja Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice (v nadaljevanju: javno podjetje).
(2) Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem območju Občine Slovenske Konjice.
III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
6. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)
(1) Javna služba po tem odloku obsega:
- urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin in
- urejanje in čiščenje zelenih javnih površin.
(2) Urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin iz prvega odstavka tega člena obsega:
1. čiščenje utrjenih javnih površin, ki obsega:
- ročno in strojno pometanje ter pobiranje in odvoz odpadkov z utrjenih javnih površin,
- pranje utrjenih javnih površin,
- odstranjevanje plevelov in odpadlega listja z utrjenih javnih površin,
- praznjenje košev za odpadke,
- protiprašno škropljenje makadamskih cestišč in poti,
- odstranjevanje grafitov z utrjenih javnih površin,
- zbiranje in odvoz odpadkov z utrjenih javnih površin ob prireditvah v skladu s potrjenim programom občine,
- vzdrževanje meteorne kanalizacije, jaškov in pokrovov,
- krpanje udarnih jam na javnih površinah;
2. vzdrževanje in nameščanje urbane opreme: košev za odpadke, klopi, stojal za kolesa, nosilcev za zastave, kemičnih WC-jev in drugih montažnih kabin ter druge podobne sanitarne opreme;
3. vzdrževanje in upravljanje javnih sanitarij, ki obsega:
- urejanje, čiščenje in vzdrževanje objektov in opreme javnih sanitarij,
- varovanje objektov in opreme javnih sanitarij,
- zagotavljanje redne oskrbe z energijo in vodo za nemoteno obratovanje javnih sanitarij;
4. vzdrževalna dela za ohranjanje utrjenih javnih površin v dobrem stanju, za zagotavljanje varnosti in prehodnosti utrjenih javnih površin, nadzor nad stanjem varnosti in prehodnosti utrjenih javnih površin;
5. organiziranje vzdrževalnih del, ki se na utrjenih javnih površinah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prehodnih in varnostnih lastnosti (v nadaljevanju: vzdrževanje utrjenih javnih površin).
(3) Urejanje in čiščenje zelenih javnih površin iz prvega odstavka tega člena obsega:
1. urejanje in čiščenje zelenih javnih površin, ki obsega:
- spomladansko in jesensko čiščenje zelenih javnih površin,
- redna košnja trave, obnavljanje, zalivanje in nega travnatih površin ter zatiranje plevela,
- varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci, paraziti in poškodbami,
- sajenje, obnavljanje, oskrba in nega grmovnic in živih mej,
- sajenje in nega dreves ter odstranjevanje in nadomeščanje bolnih in nevarnih dreves,
- urejanje, vzdrževanje in zalivanje cvetličnih nasadov, okrasnih rastlin v betonskih koritih in cvetličnih posodah,
- vzdrževanje in obnavljanje parkovne opreme in objektov,
- vzdrževanje in obnavljanje pešpoti in drugih utrjenih površin na območju zelenih površin,
- postavitev in vzdrževanje opozorilnih in označevalnih tabel,
- pobiranje in odvoz odpadkov z zelenih javnih površin,
- zbiranje in odvoz odpadkov z zelenih javnih površin ob prireditvah v skladu s potrjenim programom občine;
2. organiziranje vzdrževalnih del, ki se na zelenih javnih površinah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja stanja zelenih javnih površin (v nadaljevanju: vzdrževanje zelenih javnih površin).
(4) Javna služba po tem odloku obsega tudi okraševanje z zastavami na javnih površinah, in sicer:
- nameščanje zastav na drogove na javnih površinah v času praznikov in prireditev,
- vzdrževanje in nadomeščanje zastav.
1. Urejanje in čiščenje javnih površin
7. člen
(urejanje in čiščenje ter vzdrževanje javnih površin)
Urejanje in čiščenje javnih površin iz 6. člena tega odloka izvaja javno podjetje v skladu z izvedbenim programom urejanja in čiščenja ter vzdrževanja javnih površin na območju občine. Izvedbeni program za prihodnje leto pripravi javno podjetje in ga posreduje v uskladitev strokovnim službam občine do 1. septembra tekočega leta. Sestavni del izvedbenega programa je ocena stroškov urejanja in čiščenja javnih površin v občini. Izvedbeni program za prihodnje leto se uskladi s sprejetim proračunom za prihodnje leto.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
8. člen
(evidence)
Javno podjetje mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.
9. člen
(javna obvestila in naznanila)
Javno podjetje mora uporabnike javnih površin v sredstvih javnega obveščanja redno obveščati o stanju javnih površin v občini ter omejitvah uporabe.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
10. člen
(pravice uporabnikov javnih površinah v občini)
Javne površine v občini so splošnega pomena in jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne površine na območju občine.
11. člen
(obveznosti uporabnikov javnih površin)
Uporabnik javne površine mora pristojni strokovni službi občine oziroma javnemu podjetju sporočiti vsako poškodbo ali spremembo na javni površini, ki lahko vpliva na varno uporabo javnih površin na območju občine.
12. člen
(prepovedi)
Na javnih površinah na območju občine je prepovedano:
- v koše za odpadke odlagati nevarne frakcije,
- puščati komunalne odpadke na javnih površinah, za katere ni zagotovljen poseben prevoz.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
13. člen
(viri financiranja storitev)
Javno podjetje pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz proračuna občine in drugih virov.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE, KI SO LAST OBČINE TER DEL JAVNE LASTNINE, KI JE JAVNO DOBRO IN VARSTVO, KI GA UŽIVA
14. člen
(vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe)
(1) Za izvajanje javne službe se namenijo javne površine na območju občine. Javne površine so last občine ter del javne lastnine.
(2) Občina vodi kataster javnih površin. Morebitne spremembe v katastru javnih površin mora občina javiti javnemu podjetju.
15. člen
(javno dobro)
(1) Javne površine so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na javni površini mogoče pridobiti služnost za napeljevanje vodovoda in kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav, plinovodov ter podobnih objektov in naprav javnega pomena, pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne površine v občini.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČIL ODLOKA
16. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pristojna občinska inšpekcija in občinska uprava občine.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpektor odreja ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Pristojna služba občinske uprave ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžna spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
(prekrški)
(1) Z globo 400 € se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju z določilom 12. člena tega odloka.
(2) Z globo 200 € se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo 40 € se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba.
X. KONČNA DOLOČBA
18. člen
(objava in veljavnost odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 00700-0004/2010
Slovenske Konjice, dne 29. aprila 2010
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti