Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

1905. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 4 območja v centru Slovenske Konjice in območja dela ZN Škalce III (Uradni list RS, št. 30/95) po skrajšanem postopku, stran 5425.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 4 območja v centru Slovenske Konjice in območja dela ZN Škalce III (Uradni list RS, št. 30/95) po skrajšanem postopku
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Problem pomanjkanja parkirnih mest v območjih usmerjene družbene gradnje (blokovska naselja v mestu Slovenske Konjice) je spodbudil izdelavo strokovne podlage za inventarizacijo obstoječih parkirnih površin in možnost širitve. V strokovni podlagi, ki jo je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica s št. 14/08-SP je analiza stanja, predlog za širitev in pridobitev novih parkirnih mest, kakor tudi možnost nadkritja parkirišč.
Razlogi za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev so:
- pomanjkanje parkirnih površin v blokovskem naselju ob Liptovski, Slomškovi in Škalski cesti ter del Toneta Melive, vse z možnostjo nadkritja.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju ZPNačrt) in 61.a člen ((ZPNačrt-A) Uradni list RS, št. 108/09).
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev akta se nanaša na parcelne številke 216/5, 216/3, 217/5, 217/4, 218/1, 218/5, 218/3, 218/32, 218/24, 218/26, 232/2, 218/26, 216/4, 1413/2, 238/6, 198/1, 225/1, 231/3, 225/15, 1414/1, 1475, 1736, 1739, 441/20, 1371/5, 374/2 vse v k.o. Slovenske Konjice, znotraj meje območja obravnave ob Slomškovi, Mestni trg ter del Toneta Melive.
Na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000/dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04), je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče.
Območje se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za 4 območja v centru Slovenskih Konjic in za območja dela ZN Škalce III (Uradni list RS, št. 30/95) - območje urejanja 1, 4, 5, - območje stanovanjskih blokov Slomškova ulica, Mestni trg ter del Toneta Melive parc. št. 374/2 k.o. Slovenske Konjice.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta in se nanašajo na obravnavano območje, so izdelane v strokovni podlagi št. 14/08-SP in jo je priskrbel naročnik.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
+-----------------------------------------+--------------------+
|Sklep o začetku priprave spremembe    |Maj 2010      |
|prostorskega akta            |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu in na  |Maj 2010      |
|svetovnem spletu, MOP          |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Obvestilo MOP, Direktorat za okolje o  |30 dni       |
|izvedbi celovite presoje vplivov na   |          |
|okolje                  |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Priprava osnutka spremembe prostorskega |7 dni        |
|akta                   |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Pridobivanje smernic           |15 dni       |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi in  |7 dni pred     |
|javni obravnavi osnutka         |pričetkom javne   |
|                     |razgrnitve     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava   |15 dni       |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Priprava stališča do pripomb in predlogov|7 dni po zaključku |
|                     |javne razgrnitve  |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Pridobivanje mnenj            |15 dni       |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Priprava usklajenega predloga      |7 dni        |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Sprejemanje odloka na občinskem svetu  |September, oktober |
|                     |2010        |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Objava v Uradnem listu RS        |Oktober 2010    |
+-----------------------------------------+--------------------+
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj:
RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje
Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor
Telekom Slovenije d.d., Center za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, 3000 Celje
JKP Slov. Konjice d.o.o., Celjska c. 3, 3210 Sl. Konjice
Občina Slov. Konjice, Stari trg 29, 3210 Sl. Konjice
Petrol plin d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., Mestni trg 12, 3210 Sl. Konjice.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira Občina Slovenske Konjice.
Za izdelovalca strokovnih podlag za spremembo in dopolnitev prostorskega akta je investitor izbral: BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica.
7. Objava sklepa priprave
Ta sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0001/2010
Slovenske Konjice, dne 7. maja 2010
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.