Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

Št. 478-62/2010 Ob-3163/10 , Stran 1119
1. Prodajalec: Občina Ajdovščina, 5270 Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a. 2. Opis predmeta prodaje in lokacija Predmet prodaje so nezazidana stavbna zemljišča: – parc. št. 72/47, v izmeri 201 m2, – parc. št. 72/46, v izmeri 216 m2, – parc. št. 72/45, v izmeri 227 m2, – parc. št. 72/44, v izmeri 313 m2, – parc. št. 71/7, v izmeri 419 m2, vse k.o. Šturje (skupaj 1376 m2). Zemljišča predstavljajo zaokroženo celoto in se nahajajo v neposredni bližini novogradenj bivšega ZN Grivče I in strnjenega naselja vasi Grivče nad Ajdovščino. Zemljiča so v naravi pretežno globoka grapa in jih je potrebno pred kakršnokoli pozidavo predhodno ustrezno sanirati. Preko parcele 72/44 in deloma preko parc. št. 72/46, poteka struga hudourniškega potoka. Vsa dela v bližini hudourniške struge se morajo izvajati skladno s pogoji in soglasji ARSO. Bodoči lastnik bo moral na navedenih parcelah ustanoviti služnost pravice vzdrževanja in nadzora hudourniške struge v korist Občine Ajdovščina. Zemljišča niso komunalno opremljena. V neposredni bližini je nedokončana cesta v makadamski izvedbi. Gradnja se ureja na podlagi prostorsko ureditvenih pogojih. 3. Najmanjša ponudbena cena za zemljišča: najmanjša ponudbena cena za zemljišča iz druge točke, ki se prodajajo vsa skupaj, znaša 48.160,00 € (35,00€/m2), kupec je dolžan plačati tudi DDV od dosežene ponudbene cene. 4. Vrsta pravnega posla: z izbranim interesentom bo sklenjena kupoprodajna pogodba. 5. varščina: ponudniki morajo v roku za oddajo ponudbe za javno zbiranje ponudb plačati varščino, v višini 5.000,00 € na Podračun EZR Občine Ajdovščina, št. 01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za javna plačila. Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Ajdovščina. 6. Oblika in pogoji, pod katerimi mora zainteresirani kupec predložiti ponudbo Ponudba mora biti podana v pisni obliki v zapečateni ovojnici in mora vsebovati: – predmet nakupa; – ponudbeno ceno (brez DDV); – dokument iz katerega bo razvidna glavna dejavnost, ki ne sme biti starejši od 30 dni; – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpis iz poslovnega registra Slovenija za samostojne podjetnike; – potrdilo o vplačani varščini; – številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe; – kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe; – izjavo, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje iz tega razpisa. Občina Ajdovščina si pridržuje pravico, da v primeru več najugodnejših ponudb, vse najugodnejše ponudnike pozove k oddaji ponovne ponudbe. 7. Način in rok plačila: izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejetem obvestilu, da je najugodnejši ponudnik in plačati celotno kupnino za zemljišča vključno z davkom na dodano vrednost v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo kupnine v roku, ki je naveden, je bistvena sestavina pogodbe. 8. Rok za oddajo ponudbe: pisne ponudbe morajo ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici poslati ali dostaviti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup stavbnih zemljišč v Grivčah.« Ponudbe poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do torka 1. 6. 2010, do 10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob 10.45, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. 9. Drugi pogoji: a) Nepremičnine se prodajajo izključno vse skupaj v paketu. Nepremičnine se prodajajo v stanju kakršnem so, po sistemu »videno-kupljeno« in brez vidnih mejnih znamenj na terenu. b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani držav članic Evropske unije, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS. c) Obveznost Občine Ajdovščina, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Občina Ajdovščina si pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. d) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 15. 6. 2010. e) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi. f) Ogled zemljišča je možen ob predhodni najavi na kraju samem in sicer v ponedeljek 24. 5. 2010 od 13. ure do 14. ure. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti