Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

1876. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2009, stran 5378.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07), 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSDPO, 109/08 in 49/09) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 19. redni seji dne 6. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2009, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Črna na Koroškem.
2. člen
Na osnovi bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja se s tem odlokom sprejmejo realizirani prihodki in odhodki proračuna za leto 2009, ki obsegajo:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov            v EUR
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       5.718.781
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           2.983.492
70  DAVČNI PRIHODKI               2.435.230
   700 Davki na dohodek in dobiček       2.062.574
   703 Davki na premoženje            237.999
   704 Domači davki na blago in storitve     134.657
71  NEDAVČNI PRIHODKI               548.262
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od     178.405
   premoženja
   711 Takse in pristojbine              936
   712 Globe in denarne kazni             41
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev   283.784
   714 Drugi nedavčni prihodki           85.096
72  KAPITALSKI PRIHODKI               6.212
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     404
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in       5.808
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                79.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov      79.000
74  TRANSFERNI PRIHODKI             2.650.077
   740 Transferni prihodki iz drugih      2.328.557
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega       321.520
   proračuna iz sredstev proračuna Evropske
   unije
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         5.961.903
40  TEKOČI ODHODKI                1.522.823
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     303.477
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     49.314
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve       1.113.475
   403 Plačila domačih obresti           52.384
   409 Rezerve                   4.173
41  TEKOČI TRANSFERI               1.203.187
   410 Subvencije                 23.245
   411 Transferi posameznikom in         691.280
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam    220.974
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi       267.688
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            3.126.415
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    3.126.415
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            109.478
   431 Investicijski transferi pravnim in     61.271
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
   432 Investicijski transferi proračunskim    48.207
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I-II)        -243.122
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   750 Prejeta vračila danih posojil          0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                  0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)               220.000
50  ZADOLŽEVANJE                  220.000
   500 Domače zadolževanje            220.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)              56.767
55  ODPLAČILA DOLGA                 56.767
   550 Odplačila domačega dolga          56.767
IX.  ZMANJŠANJE STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH     -79.889
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         163.233
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)         243.122
------------------------------------------------------------
3. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega računa proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2009 je sestavni del tega odloka.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov.
V splošnem in posebnem delu proračuna je v posameznih stolpcih prikazan rebalans proračuna za leto 2009, veljavni proračun za leto 2009, realizirani proračun za leto 2009, indeks med realiziranim proračunom in rebalansom proračuna za leto 2009 ter indeks med realiziranim in veljavnim proračunom za leto 2009.
4. člen
Sprejme se zaključni račun Krajevne skupnost Žerjav za leto 2009, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov            v EUR
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        13.678
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)             13.678
74  TRANSFERNI PRIHODKI               13.678
   740 Transferni prihodki iz drugih        13.678
   javnofinančnih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          13.688
40  TEKOČI ODHODKI                 12.188
   402 Izdatki za blago in storitve        12.188
41  TEKOČI TRANSFERI                 1.500
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in    1.500
   ustanovam
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I-II)          -10
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   750 Prejeta vračila danih posojil          0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                  0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje               0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                0
55  ODPLAČILA DOLGA                   0
   550 Odplačila domačega dolga             0
IX  ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-    -10
   II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            0
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)           10
------------------------------------------------------------
5. člen
Poročilo nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa proračuna je priloga k zaključnemu računu.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0002/2010
Črna na Koroškem, dne 7. maja 2010
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti