Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

Št. 6712-2/2010 Ob-3196/10 , Stran 1097
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev. 2. Pogoji in merila sofinanciranja. 3. Rok in način prijave. 4. Vsebina vloge in informiranje prijaviteljev. 5. Postopek obravnave vlog. 6. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev. 1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev: Mestna občina Novo mesto razpisuje proračunska sredstva za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa za leto 2010, v višini 170.100,00 EUR. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo proračuna. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih športnih programov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Pogoji in merila sofinanciranja Pogoji za prijavo na javni razpis so določeni v 3. členu Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto, in sicer, da so izvajalci letnega programa športa sledeči (8. člen Zakona o športu): – športna društva, – zveze športnih društev, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, – vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehniške in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi. Prijavljeni (v nadaljevanju: izvajalci) morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da imajo sedež v Mestni občini Novo mesto, – da je večina članov društva prebivalcev Novega mesta, – da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti, – da izvajajo program javnega interesa – nacionalni program športa v RS, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, – da imajo zagotovljeno redno vadbo, – da imajo organizirano vadbo, v katero je vključenih najmanj 30 aktivnih članov, – da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, – da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in poročila o doseženih rezultatih, – da imajo poravnane vse finančne obveznosti do Agencije za šport, za najemnino športnih objektov, oziroma poslovnih prostorov, ki so v lasti občine, – da izpolnjujejo pogoje in merila iz tega pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje športnih programov. Športni javni zavodi, šole, vzgojno-varstvene organizacije, gospodarske družbe in druga društva morajo izpolnjevati pogoje prve, tretje, četrte, šeste, osme in enajste alineje prejšnjega odstavka, občini pa dostavljajo poročila o realizaciji programov in poročila o doseženih rezultatih, v skladu s pogodbo. Določbe tega pravilnika, ki veljajo za športna društva, se smiselno uporabljajo tudi za organizacije, navedene v prejšnjem odstavku, če ni za njih s posebnim predpisom ali tem pravilnikom drugače določeno. Športna društva in zveze športnih društev imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa. V primeru, da ima prijavitelj neporavnane finančne obveznosti, navedene v enajsti alineji drugega odstavka določila o pogojih in merilih sofinanciranja, bo Mestna občina Novo mesto po dodeljenih sredstvih prijavitelju sklenila asignacijsko pogodbo med prijaviteljem, upnikom in Mestno občino Novo mesto, ki bo osnova za poravnavo finančnih obveznosti iz leta 2009 in pred tem. Določbe tega pravilnika, ki veljajo za športna društva, se smiselno uporabljajo tudi za organizacije, navedene v prejšnjem odstavku, če ni za njih s posebnim predpisom ali tem pravilnikom drugače določeno. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010. 3. Rok in način prijave: prijave za dodelitev sredstev morajo prijavitelji poslati v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene prispele do vključno 29. 5. 2010, v glavno pisarno Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko. Na zaprti ovojnici mora biti napisano naslednje: – naslov prijavitelja (polni naslov pošiljatelja) – na zadnji strani, – naslov Mestne občine Novo mesto (polni naslov prejemnika), – na sprednji strani z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Novo Mesto v letu 2010« – ter z navedbo športnega programa, za katerega se prijava vlaga (glej področja pod št. 1.). Nepravilno označene in odposlane prijave (ovojnice) ter po roku prispele prijave bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. 4. Vsebina vloge in informiranje kandidatov Vloga mora vsebovati: – izpolnjeno prijavo za sofinanciranje športa v MO NM v letu 2010 (obr. 1), ki mora vsebovati: – potrdilo upravne enote, da ima društvo sedež v MO NM, – da je društvo registrirano za športno dejavnost – potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni – če se društvo prvič prijavlja na Javni razpis sofinanciranje športnih programov, – statut oziroma Pravila društva – če se društvo prvič prijavlja na javni razpis, – dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev, navedenih v 2. točki tega razpisa, – izjava, da ima društvo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo (obr. 2), – podatki o izvajanju letnega programa športa v letu 2009 (obr. 3), – vzorec pogodbe (obr. 4) – vsaka stran pogodbe mora biti podpisana in žigosana s strani društva, s tem prijavitelj potrjuje, da se strinja z vsebino pogodbe. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji prejmejo brezplačno na Oddelku za družbene dejavnosti, Glavni trg 24 (1. nadstropje), in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih, med 8. in 14. uro., v sredo do 16. ure, ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto: www.novomesto.si, do 29. 5. 2010. Za dodatne informacije lahko prosilci Mestno občino Novo mesto zaprosijo preko elektronske pošte: ivica.menger@novomesto.si ali preko tel. 07/393-92-11, v času uradnih dni, tj. v ponedeljek, sredo in petek. Kontaktna oseba je Ivica Menger. 5. Postopek obravnave vlog Odpiranje in ocenjevanje prijav bo izvedla strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto, najkasneje v 8 dneh po končanem razpisnem roku. Odpiranje prijav ni javno. Prijavitelji, ki bodo predložili nepopolne prijave, bodo v osmih dneh pisno pozvani, da prijave dopolnijo. Vloge bo potrebno dopolniti v roku, ki bo naveden na zahtevi za dopolnitev prijave. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. Prijavitelji bodo s sklepom Mestne občine Novo mesto obveščeni o višini dodeljenih sredstev ter hkrati bodo izbrani prijavitelji pozvani k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izbranih programov letu 2010. Če se izvajalec v roku 8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev za sofinanciranje športnih programov v MO NM za leto 2010 (228. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Uradni list RS, št. 50/07). Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom. 6. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev: izbrani izvajalci, s katerimi bo podpisana pogodba o sofinanciranju izbranih športnih programov, morajo strokovni službi občine vedno, kadar to zahteva, dovoliti nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev ter v skladu z rokom, določenim v pogodbi, brez poziva občino obvestiti o realizaciji programov s poročili in dokazili.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti