Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

Št. 3502-112/2010 Ob-3295/10 , Stran 1108
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 2. Opis predmeta prodaje Predmet prodaje so stavbna zemljišča označena s parc. št. 1220/1 – poslovna stavba, v izmeri 183 m2, dvorišče, v izmeri 1339 m2, garaža 605 m2, vpisana v vl. št. 1568, k.o. Celje, parc. št. 1220/2 – garaža, v izmeri 15 m2, dvorišče, v izmeri ca. 1715 m2, parc. št. 1220/3 – poslovna stavba, v izmeri 382 m2, obe vpisani v vl. št. 1566, k.o. Celje, parc. št. 2502/1– neplodno, v izmeri ca. 679 m2, vpisana v vl. št. 2001, k.o. Celje, parc. št. 2033/3 – dvorišče, v izmeri 101 m2, vpisana v vl. št. 1545, k.o. Celje, parc. št. 2036/10 – dvorišče, v izmeri 25 m2, vpisana v vl. št. 1947, k.o. Celje, parc. št. 2034/2 – poslovna stavba, v izmeri 568 m2, parc. št. 2034/4 – dvorišče, v izmeri 2 m2, obe vpisani v vl. št. 2008, k.o. Celje. Zemljišče leži v območju ZN starega mestnega jedra (proj. št. 9/83 Razvojni center Celje, TOZD Planiranje; (Uradni list SRS št. 42/86 in Uradni list RS, št. 76/94). Obravnavana zemljišča predstavljajo del kareja 12. Ob Jurčičevi ulici do Trubarjeve je predvidena gradnja hotela mestnega (in kongresnega) tipa. Velikost objekta je 60.00 × 13.00 m, višine od tal do venca 12.0 metra. Objekt se napaja s Trubarjeve ulice preko intenzivno ozelenjene parkirne ploščadi s 120 PM. Na predlog in stroške investitorja je Mestna občina Celje pripravljena začeti s spremembami navedenega zazidalnega načrta pod pogojem, da bo predvidena gradnja poslovno stanovanjska. Do pričetka gradnje bo Mestna občina Celje uporabljala zemljišče kot parkirišče. Izklicna cena zemljišča znaša 275,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 5.614 m2 1.543.850,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom. 3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena zemljišča znaša 1.543.850,00 EUR. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 1.000,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. 4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe Vrsta pravnega posla je prodaja stavbnih zemljišč. Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po končani javni dražbi skleniti prodajno pogodbo. Če uspeli dražitelj v roku iz prejšnjega stavka ne sklene prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa. 5. Način in rok plačila kupnine: celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje), dne 2. 6. 2010 ob 10. uri. 7. Višina varščine: dražitelji morajo plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene, na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855, z obveznim sklicem na št. 28 75108-7103042-70000010, z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo za prodajo zemljišč«. 8. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine: plačana varščina se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni po končani javni dražbi. Če uspeli dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe, Mestna občina Celje zadrži njegovo varščino. 9. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega registra. Fizične osebe morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.) in izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled). Dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti potrdilo o plačnih davkih in prispevkih (tuj državljan mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke). Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni. Dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR). Pred pričetkom javne dražbe je potrebno predložiti pisno pooblastilo za zastopanje pri predmetni javni dražbi, če dražitelj ni zastopnik. Pred pričetkom javne dražbe morajo dražitelji predložiti dokazilo o plačani varščini (original) in priložiti celotno številko TR računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine. Pred pričetkom javne dražbe morajo dražitelji predložiti pisno informacijo o vrsti dejavnosti, kateri bo predvideni objekt namenjen in terminski plan. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. 10. Pravila javne dražbe Nepremičnine bodo prodane po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Kupec je dolžan plačati DDV. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo kupnino. Javna dražba za stavbno zemljišče je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje in nadzor postopka pridobivanja, razpolaganja in upravljanja stvarnega in finančnega premoženja Mestne občine Celje v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09). 11. Ustavitev postopka: prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi. 12. Informacije Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 03/42-65-641 in 03/42-65-604. Za ogled nepremičnin se lahko interesenti predhodno najavijo na v prejšnjem stavku navedenih tel. številkah. Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Celje, www.celje.si, (Mestna občina, Tekoča javna naročila in razpisi). Pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, lahko na naslovu: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, dvignejo tudi osnutek prodajne pogodbe in mapno kopijo.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti