Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

1930. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2010, stran 5477.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08 in 79/09) in 106. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06) je Občinski svet Občine Rogatec na 7. izredni seji dne 12. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2010
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2010 (Uradni list RS, št. 9/09 in 15/10).
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin - kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     | Znesek v evrih|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/podskupina kontov       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  5.159.892,84|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  2.817.626,87|
+------+---------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  2.393.381,25|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |  2.001.333,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje        |   331.528,31|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |   60.519,94|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki            |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |   424.245,62|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |   231.126,53|
|   |premoženja               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    1.100,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni           |     370,75|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |      0,00|
|   |storitev                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |   191.648,34|
+------+---------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |   329.340,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   78.560,00|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog     |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |   250.780,00|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |  2.012.925,97|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |   454.357,57|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |  1.558.568,40|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  5.383.908,39|
+------+---------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   919.791,07|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   300.278,79|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   49.362,93|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   507.053,64|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |   43.095,71|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve              |   20.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  1.415.201,23|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   45.031,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom in     |   700.708,64|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam|   120.403,87|
|   |in ustanovam              |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |   549.057,72|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino     |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  2.902.128,72|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  2.902.128,72|
+------+---------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   146.787,37|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |   84.315,70|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi      |   62.471,67|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |  -224.015,55|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    7.928,56|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|   |(750+751+752)             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |    7.928,56|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |    7.928,56|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |        |
|   |naložb                 |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |        |
|   |privatizacije             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v |        |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega|        |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji   |        |
|   |lasti                 |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |    7.928,56|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |   40.604,70|
+------+---------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |   40.604,70|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   40.604,70|
+------+---------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |  -256.691,69|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   -40.604,70|
+------+---------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |   224.015,55|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31.12.  |   256.691,69|
|   |PRETEKLEGA LETA            |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podskupin kontov (trimestnih kontov) in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Rogatec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo investicijski projekti.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0004/2010
Rogatec, dne 12. maja 2010
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti