Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1766. Sklep o imenovanju ministra
1767. Sklep o soglasju k Letnemu planu razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2010

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1768. Uredba o določitvi programa javne svetovalne službe v čebelarstvu
1769. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije
1837. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije (ES) o prepovedi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo biocid dimetil fumarat, ali njihove dostopnosti na trgu
1838. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg
1839. Uredba o dopolnitvi Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud

Sklepi

1770. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije
1771. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana

Drugi akti

1772. Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2010

MINISTRSTVA

1773. Pravilnik o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij
1774. Pravilnik o nomenklaturi poklicev
1775. Pravilnik o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence
1776. Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
1777. Pravilnik o proizvodnji in prometu z medicinskimi pripomočki
1778. Pravilnik o pristojbinah na področju medicinskih pripomočkov
1779. Pravilnik o spremembi Pravilnika o značilnih poškodbah za določanje odškodnine za telesne bolečine ali okvaro zdravja žrtvam kaznivih dejanj
1780. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
1781. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov
1840. Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij
1841. Pravilnik o označevanju in embalaži vina
1842. Pravilnik o medicinskih pripomočkih
1843. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in postopku analiznega, farmakološko-toksikološkega in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v humani medicini

USTAVNO SODIŠČE

1782. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sklep o zavrženju pobude
1783. Odločba o razveljavitvi sodbe Upravnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1784. Spremembe in dopolnitve Pravil poslovanja KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1785. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov
1786. Vsebina in oblika diplom IEDC – Poslovne šole Bled, Fakultete za podiplomski študij managementa

OBČINE

Hrpelje-Kozina

1787. Sklep o pričetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za cestni podvoz Brgod in cestni prehod Prešnica v Občini Hrpelje - Kozina

Ilirska Bistrica

1788. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ilirska Bistrica
1789. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Osnovna šola Jelšane, Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak, Osnovna šola Podgora Kuteževo, Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad, Osnovna šola Rudija Mahniča Brkinca Pregarje
1790. Sklep o izločitvi enote Vrtec iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica in njenem organiziranju v samostojni zavod

Ivančna Gorica

1791. Sklep o višini cen programov v Javnem vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica

Kanal ob Soči

1792. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle

Kranj

1793. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG)
1794. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej

Ljubljana

1795. Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu za območje Njegoševe ceste v Ljubljani
1796. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
1797. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj
1798. Sklep o izločitvi podružnice Zgornji Kašelj iz Osnovne šole Polje in organiziranju podružnice kot samostojne Osnovne šole Kašelj
1799. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2010

Log-Dragomer

1800. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika, veljavnih za območje Občine Log - Dragomer

Loški Potok

1801. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2009
1802. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2010
1803. Odlok o spremembi Odloka o vzreji psov in obveznostih pri vzdrževanju čistoče javnih površin

Nova Gorica

1804. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2009
1805. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2010
1806. Odlok o dopolnitvi Odloka o imenih ulic in trgov v mestu Nova Gorica

Osilnica

1807. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2009

Postojna

1808. Odlok o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2009
1809. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Postojnska jama in podlage za odmero komunalnega prispevka
1810. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Postojna

Slovenj Gradec

1811. Sklep o izvzemu iz javnega dobra št. 15.1-558

Šentjur

1812. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur
1813. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Šentjur

Škofljica

1814. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO9/2
1815. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica – južni del

Šmartno pri Litiji

1816. Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Šmartno pri Litiji
1817. Sklep o cenah storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji
1818. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1819. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010

Tržič

1820. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turističnem vodenju na ravni turističnega območja Občine Tržič
1821. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Vitanje

1822. Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Vitanje
1823. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Vitanje
1824. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice
1825. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta pod Kompošem – Vitanje
1826. Sklep o sprejemu in pričetku uporabe digitalizirane kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine Vitanje
1827. Sklep o sprejemu in pričetku uporabe digitalizirane kartografske dokumentacije k prostorskim ureditvenim pogojem za nekatera ureditvena območja in območje odprtega prostora Občine Vitanje
1828. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Zavrč

1836. Odlok o javnem redu in miru v Občini Zavrč

Žalec

1829. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru
1830. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec
1831. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže
1832. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče
1833. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini
1834. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda I. Osnovna šola Žalec
1835. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec

POPRAVKI

1844. Popravek Odloka o priznanjih in nagradah Občine Mirna Peč
1845. Popravek Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava – uradno prečiščeno besedilo
1846. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti