Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1770. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije, stran 5103.

Na podlagi 21. člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in 58/09) in 6. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/03, 59/03, 54/07 in 76/08) se v 1. členu za besedo »določanje« vstavita besedi »in zaračunavanje«.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Agencija opravlja kot dejavnost v javnem interesu naslednje naloge:
1. dodeljevanje vlakovnih poti;
2. določanje metodologije zaračunavanja uporabnine;
3. zaračunavanje uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture;
4. sklepanje okvirnih pogodb s prosilci o določitvi značilnosti infrastrukturnih zmogljivosti;
5. obdelava podatkov za potrebe zaračunavanja uporabnine;
6. izvajanje nadzora nad zbiranjem podatkov za zaračunavanje uporabnine;
7. izvajanje nadzora nad realizacijo plačila uporabnine;
8. izvajanje nadzora nad realizacijo odobrenih vlakovnih poti;
9. sprejem voznega red omrežja, pri čemer sodeluje z dodeljevalnimi organi in upravljavci železniških omrežij drugih držav v cilju usklajenega dodeljevanja vlakovnih poti;
10. sodelovanje v mednarodnih in drugih organizacijah zaradi učinkovitega in racionalnega dodeljevanja vlakovnih poti in zaračunavanja uporabnine;
11. sodelovanje pri pripravi in spremembah Programa omrežja Republike Slovenije;
12. opravlja naloge varnostnega organa, kot jih določa zakon;
13. dodeljevanje, preklic ali začasen odvzem licence;
14. izvajanje nadzora nad veljavnostjo in izpolnjevanjem pogojev za izdajo licenc, varnostnih spričeval in varnostnih pooblastil;
15. spremljanje, pospeševanje, uveljavljanje in razvijanje varnostno regulativnega okvirja in sistema nacionalnih varnostnih predpisov, kar obsega tudi pripravo predlogov podzakonskih predpisov s področja varnosti železniškega prometa;
16. izvajanje ukrepov v zvezi z uporabo TSI (tehnične specifikacije interoperabilnosti);
17. izdaja, posodabljanje, zagotavljanje dvojnikov, začasen preklic in odvzem dovoljenja izvršilnim železniškim delavcem;
18. vodenje, objava in posodabljanje registra izdanih dovoljenj izvršilnim železniškim delavcem in registra subjektov usposabljanja;
19. kontrola izdanih dovoljenj in spričeval na celotnem področju javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji;
20. nadzor rednih preverjanj telesnih in duševnih sposobnosti in stalnih strokovnih usposabljanj izvršilnih železniških delavcev;
21. izdaja, začasen preklic ali odvzem pooblastila subjektom usposabljanja izvršilnih železniških delavcev;
22. zagotavljanje stalnega nadzora v zvezi z usposabljanjem, ocenjevanjem sposobnosti, posodabljanjem dovoljenj in spričeval, ki so že zajeta v sistemu varnega upravljanja;
23. izvajanje ukrepov v zvezi z realizacijo sklepov iz varnostnih priporočil;
24. vodenje nacionalnega registra tirnih vozil;
25. izvajanje drugih nalog, določenih s predpisi;
26. izvajanje ostalih nalog v javnem interesu.
Z izvajanjem nalog v javnem interesu agencija zagotavlja:
– nediskriminatoren dostop do javne železniške infrastrukture;
– enotno zaračunavanje uporabnine;
– učinkovitost mednarodnih vlakovnih poti;
– konkurenčnost mednarodnega tovornega prometa;
– nediskriminatornost izvajanja potniškega prometa;
– razvoj varnostnega regulativnega okvirja;
– enoten nacionalni register tirnih vozil.
Za izvrševanje javnih pooblastil sprejema agencija skladno s predpisi splošne akte. Agencija izdaja posamične upravne akte, s katerimi odloča o upravnih stvareh iz svojega delovnega področja.
Za namene poročanja Evropski železniški agenciji agencija objavi letno poročilo o svoji dejavnosti v prejšnjem letu in ga pošlje Evropski železniški agenciji najkasneje do 30. septembra tekočega leta. Poročilo mora vsebovati informacije o:
– razvoju varnosti na železnici, vključno z združevanjem skupnih varnostnih kazalnikov iz Priloge I Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varnosti na železnicah Skupnosti ter o spremembi Direktive Sveta 95/18/ES o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu in Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (Direktiva o varnosti na železnicah; UL L št. 164 z dne 30. 4. 2004, str. 44), zadnjič spremenjene z Direktivo Komisije 2009/149/ES z dne 27. novembra 2009 o spremembi Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede skupnih varnostnih kazalnikov in skupnih metod za izračun stroškov nesreč (UL L št. 313 z dne 28. 11. 2009, str. 65), na ravni držav članic Evropske skupnosti;
– pomembnih spremembah zakonodaje in ureditve v zvezi z varnostjo na železnici;
– spremembah pri podeljevanju varnostnega spričevala in varnostnega pooblastila;
– rezultatih in izkušnjah v zvezi z nadzorom nad upravljavci železniške infrastrukture in prevozniki v železniškem prometu.«.
3. člen
V tretjem odstavku 9. člena se črta besedilo »na predlog ustanovitelja«.
4. člen
V prvem odstavku 10. člena se na začetku pete alinee črta besedilo »s soglasjem vlade«.
5. člen
Besedilo šestega odstavka 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktorja v času njegove odsotnosti nadomešča oseba, ki jo s posebnim pooblastilom določi direktor izmed vodij notranjih organizacijskih enot ali svetovalcev direktorja.«.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01402-1/2010/7
Ljubljana, dne 22. aprila 2010
EVA 2010-2411-0035
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost