Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

Št. 31/2010 Ob-3024/10 , Stran 1056
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. II. Predmet oddaje v najem je nezaseden poslovni prostor v Mariboru: – Glavni trg 14 – 15 (Rotovška klet), v skupni korigirani izmeri 581,20 m2, v pritličju in kleti; a) dejavnost: 56.101-Restavracije in gostilne (Standardna klasifikaciji dejavnosti), b) ogled poslovnega prostora bo dne 17. 5. 2010, od 9. do 9.30, c) izklicna mesečna najemnina: 4.661,25 EUR, d) znesek višanja: 30,00 EUR, e) varščina: 27.967,48 EUR, f) rok usposobitve je 2 meseca od podpisa najemne pogodbe, g) zaseden z uporabnikom v postopku izpraznitve, ki ponuja v odkup opremo. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: pravni posel je najemna pogodba, ki se za poslovni prostor sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani javni dražbi. Če najugodnejši dražitelj v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe, se šteje, da je odstopil od najema. IV. Osnovni pogoji najema, dejavnost in čas oddaje v najem: – Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme poslovnega prostora oddati v podnajem. – Najemnik je poleg najemnine dolžan za poslovni prostor plačevati tudi druge stroške, ki zajemajo: obratovalne stroške v zvezi z dobavami in storitvami, potrebnimi za zagotovitev pogojev za poslovanje v poslovnem prostoru (individualni obratovalni stroški) in v stavbi kot celoti (skupni obratovalni stroški), stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča ter morebitne ostale stroške v zvezi z uporabo poslovnega prostora in skupnih delov stavbe, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo. – Poslovni prostor se oddaja v najem v stanju kakršnem je. Najemnik je dolžan v roku usposobitve (ne plačuje najemnine), ki prične teči od dneva začetka najemnega razmerja, v poslovnem prostoru na lastne stroške opraviti usposobitvena, obnovitvena ali preureditvena dela (če so potrebna) ter pričeti z dejavnostjo, če ni drugače določeno. Opravi lahko le tista dela za katera si predhodno pridobi pisno soglasje najemodajalca in ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli stroškov vlaganj ter z vlaganji ne pridobi lastninske ali druge stvarne pravice na najemodajalčevi nepremičnini. – Najemnik odgovarja za pridobitev vseh soglasij, dovoljenj in podobnih dokumentov, ki so potrebni za izvajanje njegove poslovne dejavnosti v najetem poslovnem prostoru. – Poslovni prostor se kot zaključena celota in izključno za opravljanje dejavnosti (navedena pod črko a) II. točke te objave), oddaja v najem za določen čas 5 let. Najemno razmerje se lahko po poteku petih let izjemoma podaljša ponovno za določen čas nadaljnjih pet let, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. V. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 25. 5. 2010 s pričetkom ob 10.30, v prostorih Mestne občine Maribor (sejna soba 215/II – Dvorana generala Rudolfa Maistra), Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. VI. Izklicna mesečna najemnina in najnižji znesek višanja: izklicna mesečna najemnina za poslovni prostor, v kateri so upoštevani stroški zavarovanja in upravljanja, je določena na podlagi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem (MUV, št. 10/09). Najemnina (tudi dražena, ki se ne more znižati) se usklajuje enkrat letno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v RS v preteklem letu in je po veljavnih predpisih oproščena plačila davka, v primeru spremembe pa je najemnik dolžan davek plačevati v skladu z vsakokratnimi veljavnimi predpisi. Znesek višanja najemnine je naveden pod črko d) v II. točki te objave. VII. Višina varščine: dražitelji morajo do vključno 21. 5. 2010, plačati varščino v višini šestkratne izklicne mesečne najemnine (znesek varščine je posebej naveden pod črko e) v II. točki te objave), na transakcijski račun Mestne občine Maribor, št. 01270-0100008403, sklic na št. 2003, pri UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo najemnine« za poslovni prostor Rotovška klet. VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine ter način in rok plačila najemnine Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju (najemniku) poračuna z najemnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena na transakcijski račun brez obresti v roku 10 dni po končani javni dražbi. Najugodnejši dražitelj mora pred podpisom najemne pogodbe na TRR Mestne občine Maribor, plačati najemnino do višine šestmesečne izdražene najemnine (razliko), ki se začne poračunavati po roku usposobitve. Najemodajalec bo za poslovni prostor redno mesečno izstavljal račune za najemnino za tekoči mesec. IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti še potrjen izpisek iz sodnega registra (ne sme biti starejši od 30 dni), potrdilo o plačanih davkih in prispevkih od DURS-a (ne sme biti starejše od 30 dni), potrdilo banke, da TRR ni blokiran (ne sme biti starejše od 30 dni), kratko poročilo o dosedanjih aktivnostih s predstavitvijo programa-opisom dejavnosti ter navedbo šifre z opisom dejavnosti po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti-SKD 2008 (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08). Fizična oseba, ki na dražbi zastopa pravno osebo, mora predložiti izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled). Fizične osebe pa morajo predložiti kar morajo predložiti pravne osebe, razen izpiska iz sodnega registra, dodatno pa še potrjen izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (ne sme biti starejši od 30 dni), dokazilo o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled). Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in osebnim dokumentom (na vpogled). Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti listine in dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo listine in dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o poravnanih davčnih obveznostih ali potrdila o neblokiranem računu ne morejo pridobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo poravnane davčne obveznosti in nimajo blokiranega računa. Vse listine in dokazila oziroma potrdila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena v slovenskem jeziku. Če niso izpolnjeni prej navedeni pogoji, interesent ne more dražiti na javni dražbi. X. Pravila javne dražbe in drugi pogoji – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo mesečno najemnino. – Javna dražba najemnine za poslovni prostor je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo in je noben od udeležencev ne zviša pred tretjo ponovitvijo. Po končani dražbi voditelj dražbe razglasi doseženo najemnino in najugodnejšega ponudnika, ki ga pozove na podpis najemne pogodbe. – Ugovor zoper opravljeni dražbeni postopek je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. – Javno dražbo bo izvedla Komisija za izvedbo javne dražbe in javnega zbiranja ponudb za oddajo poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem, ki so last Mestne občine Maribor. – Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna pogodba v 15 dneh po končani javni dražbi, najemodajalec pa lahko ta rok podaljša vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži plačano varščino. – Najugodnejši dražitelj mora, kot je že navedeno tudi v VIII. točki te objave, pred podpisom najemne pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Maribor, plačati najemnino do višine šestmesečne izdražene najemnine. Plačilo najemnine do višine 6 mesečne izdražene najemnine in je bistvena sestavina najemne pogodbe ter pogoj za njeno sklenitev. – Če najugodnejši dražitelj (najemnik) odstopi od svoje ponudbe, najemodajalec zadrži plačano varščino. – Če najugodnejši dražitelj (najemnik) ne podpiše najemne pogodbe v določenem roku ali če pred podpisom ne plača najemnino do višine šestmesečne izdražene najemnine, se šteje, da je odstopil od najema in najemodajalec prav tako zadrži plačano varščino. XI. Informacije Interesenti lahko dodatne informacije o pogojih javne dražbe in o poslovnem prostoru dobijo v Sektorju za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori Mestne občine Maribor ali po tel. 02/22-01-410 ali 22-01-405. Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave – podrubrika Javni razpisi. XII. Ustavitev postopka: župan ali komisija s soglasjem župana, lahko do sklenitve pravnega posla-najemne pogodbe postopek oddaje v najem ustavi.

AAA Zlata odličnost