Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1787. Sklep o pričetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za cestni podvoz Brgod in cestni prehod Prešnica v Občini Hrpelje - Kozina, stran 5171.

Na podlagi 46. in v povezavi s 95. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03 in 75/06) je župan Občine Hrpelje - Kozina dne 30. 4. 2010 sprejel
S K L E P
o pričetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za cestni podvoz Brgod in cestni prehod Prešnica v Občini Hrpelje - Kozina
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za cestni podvoz Brgod in cestni prehod Prešnica v Občini Hrpelje - Kozina
1.1 Ocena stanja
Občina Hrpelje - Kozina je do sprejetje tega sklepa v letu 2009 končala pravno formalni postopek sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Sežana, za območje Občine Hrpelje - Kozina za cestni podvoz Brgod in cestni prehod Prešnica.
Pravna podlaga za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za cestni podvoz Brgod in cestni prehod Prešnica v Občini Hrpelje - Kozina so določila ZPNačrt, predvsem členi 57 do 61.
1.2 Razlogi
Razlog za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za cestni podvoz Brgod in cestni prehod Prešnica v Občini Hrpelje - Kozina je problematičnost pridobitve zemljišč, za izvedbo podvoza in prehoda, ki bo možna šele na osnovi razlastitve po sprejetju OPPN in ob smiselni uporabi določb ZPNačrt.
2. Območje in vsebina Občinskega podrobnega prostorskega načrta za cestni podvoz Brgod in cestni prehod Prešnica v Občini Hrpelje - Kozina
Občinski podrobni prostorski načrt za cestni podvoz Brgod in cestni prehod Prešnica v Občini Hrpelje - Kozina bo izdelan za cestni podvoz in cestni prehod na rekonstruirani železniški progi Divača–Koper:
– Podvoz Brgod obsega naslednje parcele v k.o. Prešnica: 1288/1, 1289, 1296, 1297/1, 1298/1, 1308, 1318/1, 1290/3, 1292/3, 1294/2, 1295/7, 1295/9, 1299/1, 1300/2, 1314/3, 1316/1, 332/1, 4400/3,
– Prehod Prešnica obsega naslednje parcele v k.o. Prešnica: 4405/1, 4406, 4411/1, 4419, 4398/1, 4401/7, 4403/1, 4410/3, 4416/5, 4416/2, 4416/9, 4416/7, 4416/7, 4417/1, 4417/2, 4432/1.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
3.1 Izdelava variantnih rešitev za Občinski podrobni prostorski načrt v Občini Hrpelje - Kozina ni potrebna.
3.2 Za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za cestni podvoz Brgod in cestni prehod Prešnica v Občini Hrpelje - Kozina je pripravljavec pridobil ažurne geodetske podlage v merilu 1:1000 (DKN in DTN). Železniško projektivno podjetje je izdelalo idejne načrte za oba posega, ki bodo služili kot osnova za izdelavo OPPN.
Če se bo v postopku priprave izkazalo, da je za kakšno območje OPPN potrebno še podrobneje preveriti, bo pripravljavec pridobil še dodatne strokovne preveritve in rešitve.
4. Faze in roki za pripravo OPPN za cestni podvoz Brgod in cestni prehod Prešnica v Občini Hrpelje - Kozina
Predvideni roki za pripravo OPPN za cestni podvoz Brgod in cestni prehod Prešnica v Občini Hrpelje - Kozina so:
– sklep o začetku priprave – 30. april 2010;
– priprava osnutka OPPN ter posredovanje nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic 31. maj 2010;
– predstavitev smernic in usklajevanje – 15. junij 2010;
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka vključno z javno obravnavo – 25. avgust 2010;
– priprava dopolnjenega predloga za posredovanje vlog za pridobitev mnenj nosilcem urejanja prostora – 15. september 2010;
– pridobitev pozitivnih mnenj – 15. oktober 2010;
– sprejem odloka o na občinskem svetu ter objava v uradnem listu – 1. december 2010.
5. Navedba nosilcev urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki bodo podali smernice za izdelavo OPPN iz njihove pristojnosti, so:
– Ministrstvo RS za okolje in prostor;
– Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
– Ministrstvo RS za promet;
– Ministrstvo RS za kulturo;
– Ministrstvo RS za obrambo;
– Ministrstvo RS za gospodarstvo;
– Kraški vodovod Sežana d.o.o.;
– Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana d.d.;
– Elektro Primorska d.d. Nova Gorica;
– Telekom Slovenije.
Sklep o začetku priprave začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Hrpelje - Kozina pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor in vsem sosednjim občinam ter ga objavi na spletni strani Občine Hrpelje - Kozina.
Št. 350-5/2010-1
Hrpelje, dne 30. aprila 2010
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

AAA Zlata odličnost