Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1804. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2009, stran 5180.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 33. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 in 57/08) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 22. aprila 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2009.
Proračun Mestne občine Nova Gorica izkazuje v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2009 naslednje podatke:
+------+------------------------------------------+------------+
|I.  |SPLOŠNI DEL PRORAČUNA           |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    | 33.450.576|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 30.330.365|
+------+------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 21.188.067|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      | 15.574.337|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  4.206.905|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |  1.406.824|
+------+------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  9.142.299|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |  7.459.775|
|   |premoženja                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   10.303|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |   79.845|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   21.426|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  1.570.949|
+------+------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   113.226|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   19.875|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   93.351|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |   14.487|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   14.487|
+------+------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  2.959.453|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   615.225|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  2.344.228|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |      |
|   |unije                   |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |   33.045|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |   33.045|
|   |institucij                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      | 32.259.004|
+------+------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  8.111.906|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  2.149.479|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   354.734|
|   |varnost                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  5.459.694|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   148.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 12.341.997|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije              |   487.184|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |  5.212.945|
|   |gospodinjstvom              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |  1.570.594|
|   |in ustanovam               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  5.071.273|
+------+------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  8.998.152|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  8.998.152|
+------+------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  2.806.949|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |  1.166.871|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |      |
|   |uporabniki                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |  1.640.077|
|   |uporabnikom                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI     |  1.191.573|
|   |PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (Skupaj prihodki |      |
|   |minus skupaj odhodki)           |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –  |  1.171.460|
|   |7102) – (II. – 403 – 404) (Skupaj     |      |
|   |prihodki brez prihodkov od obresti minus |      |
|   |skupaj odhodki brez plačil obresti)    |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) |  9.876.462|
|   |– (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči |      |
|   |odhodki in tekoči transferi)       |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |   445.365|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |   445.365|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |   102.707|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |751 Kupnine iz naslova privatizacije   |   270.859|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |   71.799|
+------+------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   882.666|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   882.666|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |   281.716|
|   |finančnih naložb             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |   600.950|
|   |javnih skladih in drugih pravnih osebah  |      |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje v   |      |
|   |svoji lasti                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |  –437.301|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)      |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |   754.271|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      | –1.191.573|
+------+------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. |   448.920|
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
2. člen
Sklad proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica izkazuje od 1. 1. do 31. 12. 2009 naslednje spremembe:
Prihodki                      148.607 €
Odhodki                      223.089 €
Razlika                      –74.482 €
Prenos sredstev na računu iz leta 2008       75.047 €
Razlika na računu za prenos v leto 2010        565 €.
3. člen
Sistem Enotnega zakladniškega računa Mestne občine Nova Gorica izkazuje za leto 2009:
Prihodki                      17.256 €
Odhodki                       17.386 €
Razlika                        –130 €
Prenos sredstev iz leta 2008              709 €
Razlika za prenos v leto 2010             576 €.
4. člen
Sestavni del tega odloka so bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-3/2010
Nova Gorica, dne 22. aprila 2010
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

AAA Zlata odličnost