Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1784. Spremembe in dopolnitve Pravil poslovanja KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana, stran 5156.

Na podlagi prvega odstavka 429. člena Zakona u trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 (100/07 – popr.), 69/08, 40/09, 17/10 Odl. US: U-I-196/09-15, Up-947/09-9 (21/10 – popr.)) in prvega odstavka 184. člena Pravil poslovanja KDD − Centralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana (Uradni list RS, št. 137/04 in 115/07) sta uprava in nadzorni svet KDD − Centralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana, sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
poslovanja KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana
1. člen
V Pravilih poslovanja KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet dne 27. 9. 2004, s spremembami z dne 7. 12. 2004 in 12. 9. 2007 (Uradni list RS, št. 137/04 in 115/07), se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Člani klirinškodepotne družbe
3. člen
(1) Člani klirinškodepotne družbe so registrski člani in poravnalni člani.
(2) Registrski član je oseba, ki se v skladu s temi pravili vključi v sistem vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev.
(3) Poravnalni član je oseba, ki se v skladu s temi pravili vključi v sistem vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev in v poravnalni sistem.
(4) Član z neomejenim dostopom je registrski ali poravnalni član, ki mu klirinškodepotna družba omogoča vodenje njegovega hišnega računa in računov njegovih strank, katerih imetnik je lahko katera koli fizična ali pravna oseba.
(5) Član z omejenim dostopom je registrski ali poravnalni član, ki mu klirinškodepotna družba omogoča vodenje njegovega hišnega računa oziroma računov nekaterih drugih imetnikov.
(6) Član klirinškodepotne družbe lahko račune nematerializiranih vrednostnih papirjev vodi zaradi opravljanja pomožnih investicijskih storitev, zaradi upravljanja poravnalnega sistema iz 459. člena ZTFI ali zaradi drugega zakonsko dopustnega razloga.
(7) Za medsebojne pravice in obveznosti klirinškodepotne družbe v razmerju do njenih članov in za medsebojne pravice in obveznosti poravnalnih članov v zvezi s poravnavo borznih poslov se uporablja pravo Republike Slovenije.«
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Navodila in splošni pogoji
5. člen
(1) Navodila klirinškodepotne družbe so izvedbeni postopki za posamezna dejanja, ki jih je potrebno opraviti po teh pravilih.
(2) Splošni pogoji so vnaprej pripravljena pravila za nedoločeno število istovrstnih pravnih razmerij, ki lahko nastanejo med klirinškodepotno družbo in uporabniki njenih storitev in ki niso zajeta v navodilih.
(3) Klirinškodepotna družba z navodili oziroma s splošnimi pogoji v skladu s predpisi določi pogoje opravljanja posameznih storitev.«
3. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pridobitev položaja člana
9. člen
(1) Klirinškodepotna družba sprejme za člana osebo, ki zahteva, da jo klirinškodepotna družba sprejme za člana, če ta oseba izpolnjuje organizacijske, tehnične, kadrovske in druge pogoje za člana, določene v teh pravilih in navodilih.
(2) Oseba iz prvega odstavka tega člena pridobi položaj člana, ko po izdaji sklepa o sprejemu v članstvo (13. člen teh pravil) s klirinškodepotno družbo sklene pogodbo o pristopu k sistemu vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev oziroma k poravnalnemu sistemu.
(3) Zahteva za sprejem za člana mora biti dana pisno. Zahtevi morajo biti priložene listine, določene v navodilih, in druge listine, s katerimi oseba dokazuje, da izpolnjuje pogoje za člana.
(4) O vsakem novem članu mora klirinškodepotna družba obvestiti:
1. borzo,
2. agencijo,
3. če je registrski član banka: Banko Slovenije in
4. druge člane.«
4. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni pogoji za člana
10. člen
(1) Član z neomejenim dostopom lahko postane:
1. borznoposredniška družba, investicijsko podjetje, banka ali posebna finančna institucija, ki je v Republiki Sloveniji v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom 32. člena ZTFI upravičena neposredno ali prek podružnice opravljati investicijske storitve izvrševanja naročil za račun strank iz 2. točke in investicijske posle za svoj račun iz 3. točke prvega odstavka 8. člena ZTFI ter v zvezi s tem pomožne investicijske storitve iz 1. točke prvega odstavka 10. člena ZTFI,
2. investicijsko podjetje, banka ali posebna finančna institucija države članice, ki je v državi članici svojega sedeža upravičena opravljati investicijske storitve izvrševanja naročil za račun strank iz 2. točke in investicijske posle za svoj račun iz 3. točke prvega odstavka 8. člena ZTFI ter v zvezi s tem pomožne investicijske storitve iz 1. točke prvega odstavka 10. člena ZTFI.
(2) Član z omejenim dostopom lahko postane:
1. Banka Slovenije, centralna banka druge države članice in Evropska centralna banka glede vodenja računov bank in posebnih finančnih institucij v zvezi s centralnobančnimi operacijami,
2. oseba, ki upravlja skupek premoženja, ki ima omejeno pravno sposobnost, glede vodenja računov tega premoženja,
3. družba za upravljanje, ki v skladu z ZISDU-1 opravlja storitve upravljanja premoženja dobro poučenih vlagateljev, glede vodenja računov oseb, za katere opravlja navedene storitve,
4. oseba, ki je po ZISDU-1 pridobila dovoljenje za opravljanje skrbniških storitev, glede vodenja računov investicijskih skladov, vzajemnih pokojninskih skladov oziroma kritnih skladov pokojninskih družb, ki jih upravlja,
5. upravljavec poravnalnega sistema iz 459. člena ZTFI glede vodenja računov, potrebnih za zagotavljanje povezave med poravnalnim sistemom iz 459. člena ZTFI in poravnalnim sistemom po teh pravilih,
6. vsaka oseba glede vodenja svojega hišnega računa in računov svojih podružnic ali drugih organizacijskih enot.«
5. člen
3. točka drugega odstavka 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»3. če je registrski član banka: Banko Slovenije in«.
6. člen
V prvem odstavku 12. člena se sklicevanje na 14. člen nadomesti s sklicevanjem na 10. člen.
7. člen
14. člen se črta.
8. člen
Prvi in drugi odstavek 16. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Če je registrskemu članu agencija, Banka Slovenije oziroma pristojni nadzorni organ države članice ali tuje države tega člana izrekel ukrep začasne prepovedi opravljanja investicijskih storitev ali drug začasni ukrep, zaradi katerega ne sme delno ali v celoti uporabljati informacijskega sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev, ga mora klirinškodepotna družba v ustreznem obsegu in v okviru tehničnih možnosti izklopiti iz informacijskega sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev za obdobje trajanja tega ukrepa.
(2) Če registrski član zamudi s plačilom nadomestila za storitve klirinškodepotne družbe ali če krši obveznosti glede tehničnih, kadrovskih in drugih pogojev, ki jih mora po teh pravilih oziroma navodilih zagotoviti za uporabo informacijskega sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev, ga klirinškodepotna družba lahko delno ali v celoti izklopi iz informacijskega sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev do takrat, ko član izpolni te obveznosti.«
V četrtem odstavku 16. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. agencijo,«.
9. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pristop k sistemu vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev kot pogoj
22. člen
(1) K poravnalnemu sistemu ne more pristopiti oseba, ki ne pristopi k sistemu vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev.
(2) Vse določbe teh pravil, ki se nanašajo na registrske člane, se uporabljajo tudi za poravnalne člane.«
10. člen
Tretji odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Poravnalni član lahko začne uresničevati pravice, ki jih pridobi s sklenitvijo pogodbe o pristopu k poravnalnemu sistemu, ko opravi osnovno plačilo v jamstveni sklad iz drugega odstavka 132. člena teh pravil.«
11. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Začasni izklop iz poravnalnega informacijskega sistema
24. člen
(1) Klirinškodepotna družba mora poravnalnega člana v ustreznem obsegu izklopiti iz poravnalnega informacijskega sistema:
1. če mu je agencija, Banka Slovenije oziroma pristojni nadzorni organ države članice ali tuje države tega člana izrekel začasni ukrep, zaradi katerega ne sme delno ali v celoti uporabljati poravnalnega informacijskega sistema,
2. če je poravnalnega člana začasno izklopila iz informacijskega sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev po drugem odstavku 16. člena teh pravil,
3. če poravnalni član ne izpolnjuje pogojev glede plačilne sposobnosti, določene v navodilih, dokler ne izpolni teh pogojev.
(2) Klirinškodepotna družba lahko poravnalnega člana delno ali v celoti izklopi iz poravnalnega informacijskega sistema:
1. če poravnalni član ob dospelosti ne izpolni svoje izpolnitvene oziroma upniške obveznosti v poravnalnem sistemu, določene v 4. poglavju teh pravil,
2. če poravnalni član zamudi s plačilom nadomestila za storitve klirinškodepotne družbe ali če krši obveznosti glede tehničnih, kadrovskih in drugih pogojev, ki jih mora po teh pravilih oziroma navodilih zagotoviti za uporabo poravnalnega informacijskega sistema, do takrat, ko član izpolni te obveznosti,
3. če ji član na njen poziv iz drugega odstavka 28. člena teh pravil ne predloži dokazov o plačilni sposobnosti, dokler ji teh dokazov ne predloži.
(3) V obdobju začasnega izklopa iz poravnalnega informacijskega sistema obveznosti poravnalnega člana v poravnalnem sistemu ne prenehajo.
(4) O začasnem izklopu iz poravnalnega informacijskega sistema in o razlogih za ta izklop mora klirinškodepotna družba obvestiti:
1. borzo,
2. agencijo,
3. če je poravnalni član banka ali posebna finančna institucija države članice: Banko Slovenije in
4. druge poravnalne člane.«
12. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dodatni razlogi za izključitev poravnalnega člana
26. člen
(1) Klirinškodepotna družba mora izključiti poravnalnega člana iz poravnalnega sistema, če je bil član izključen iz sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev.
(2) Klirinškodepotna družba lahko izključi poravnalnega člana iz poravnalnega sistema:
1. če je član drugič v obdobju zadnjih treh let kršil:
− svojo obveznost v poravnalnem sistemu in je bilo zaradi te kršitve to obveznost treba izpolniti v breme jamstvenega sklada, ali
− svojo obveznost opraviti plačilo v jamstveni sklad,
2. če član krši:
− svojo obveznost v poravnalnem sistemu, katere vrednost presega delež jamstvenega sklada, določen v navodilih, in je bilo zaradi te kršitve to obveznost treba izpolniti v breme jamstvenega sklada, ali
− svojo obveznost opraviti plačilo v jamstveni sklad, katerega višina presega delež jamstvenega sklada, določen v navodilih,
3. če poravnalni član ne izpolnjuje pogojev glede plačilne sposobnosti in teh pogojev ne izpolni v nadaljnjih šestih mesecih.«
13. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Račun imetnika in podračuni
32. člen
(1) Račun imetnika je račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki združuje nematerializirane vrednostne papirje:
1. katerih imetnik je ista oseba in
2. v zvezi s katerimi je za vnos imetnikovih nalogov, katerih predmet so ti vrednostni papirji, pooblaščen isti registrski član oziroma klirinškodepotna družba.
(2) Pravice tretjih na nematerializiranih vrednostnih papirjih in pravna dejstva, ki se glede nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisujejo v centralni register, se vpisujejo na podračun, ki se vodi znotraj računa imetnika nematerializiranih vrednostih papirjev, ki so predmet teh pravic tretjih oziroma pravnih dejstev.
(3) Vodenje računa imetnika pomeni upravičenost registrskega člana oziroma klirinškodepotne družbe vnesti in/ali izvršiti naloge imetnika, katerih predmet so vrednostni papirji, vpisani v dobro tega računa, če so izpolnjeni siceršnji pogoji za vnos in/ali izvršitev naloga.
(4) Vodenje podračuna pomeni upravičenost registrskega člana oziroma klirinškodepotne družbe vnesti in/ali izvršiti naloge, katerih predmet je pravica tretjega ali pravno dejstvo, ki sta že vpisana v centralnem registru, če so izpolnjeni siceršnji pogoji za vnos in/ali izvršitev naloga.«
14. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Presečni dan pravne samostojnosti upravičenja iz nematerializiranega vrednostnega papirja
45. člen
(1) Presečni dan pravne samostojnosti upravičenja je dan, od katerega dalje upravičenje, ki je nastalo na podlagi nematerializiranega vrednostnega papirja, pridobi pravno samostojnost tako, da se na novega imetnika ne prenese več s prenosom nematerializiranega vrednostnega papirja, na podlagi katerega je nastalo (prvi odstavek 15.b člena ZNVP).
(2) Stanje imetnikov nematerializiranih vrednostnih papirjev oziroma drugih upravičencev iz nematerializiranih vrednostnih papirjev na presečni dan pravne samostojnosti upravičenja se določi po stanju centralnega registra ob trenutku zaprtja informacijskega sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev na ta dan tako, da se upravičenje iz prvega odstavka tega člena s prenosom nematerializiranega vrednostnega papirja ne prenese več na novega imetnika, če je bil prenos izvršen po tem trenutku.
(3) Če je pravni temelj nastanka upravičenja iz prvega odstavka tega člena sklep skupščine oziroma drugega organa izdajatelja delnic, določitev presečnega dne pravne samostojnosti upravičenja na dan, ki je pred dnevom zasedanja skupščine, ki je sprejela ta sklep, oziroma dnevom izdaje sklepa, ki ga je izdal drug organ izdajatelja delnic, nima pravnega učinka.«
15. člen
71. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vsebina osnovnih storitev v zvezi z vodenjem registra nematerializiranih vrednostnih papirjev
71. člen
Osnovne storitve klirinškodepotne družbe v zvezi z vodenjem registra nematerializiranih vrednostnih papirjev obsegajo:
1. vodenje podatkov o imetnikih nematerializiranih vrednostnih papirjev in o upravičencih do izplačil iz nematerializiranih vrednostnih papirjev in
2. pri imenskih nematerializiranih vrednostnih papirjih:
− vodenje delniške knjige oziroma registra imenskih nematerializiranih vrednostnih papirjev za izdajatelja po 65. členu ZNVP in
− omogočanje dostopa izdajatelju do podatkov iz 1. točke tega člena oziroma
3. pri prinosniških nematerializiranih vrednostnih papirjih: izdaja potrdil imetnikom teh vrednostnih papirjev za izvrševanje pravic v razmerju do izdajatelja po 67. členu ZNVP.«
16. člen
73. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dodatne storitve v zvezi z vodenjem registra nematerializiranih vrednostnih papirjev
73. člen
(1) Klirinškodepotna družba se lahko zaveže za izdajatelja imenskih nematerializiranih vrednostnih papirjev poleg osnovnih storitev iz 71. člena teh pravil opravljati tudi dodatne storitve v zvezi z vodenjem registra nematerializiranih vrednostnih papirjev.
(2) Za dodatne storitve iz prvega odstavka tega člena mora izdajatelj klirinškodepotni družbi plačevati dodatno nadomestilo, določeno s tarifo klirinškodepotne družbe, in zagotoviti tehnične pogoje glede svoje komunikacijske, programske in druge opreme, določene s tehničnimi navodili.«
17. člen
Drugi odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zastavni registrski član je pooblaščen za vnos naslednjih nalogov zastavnega upnika, razen tistih, za vnos katerih je po prvem odstavku 77. člena teh pravil pooblaščena klirinškodepotna družba:
1. nalogov za spremembo oziroma za izbris zastavne pravice na nematerializiranih vrednostnih papirjih, vpisanih na podračunu, pri katerem je vpisana ta zastavna pravica,
2. nalogov za prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev, v breme podračuna, pri katerem je vpisana zastavna pravica, zaradi uresničitve zastavne pravice.«
Tretji odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Sodni registrski član je pooblaščen za vnos naloga za prenos vrednostnih papirjev zaradi poravnave borznega posla, ki ga je sklenil zaradi prodaje nematerializiranih vrednostnih papirjev po pooblastilu izvršilnega sodišča oziroma drugega pristojnega državnega organa, ki vodi postopek izvršbe (peti v zvezi s četrtim odstavkom 112. člena teh pravil), v breme podračuna, pri katerem so vpisani podatki o tem postopku izvršbe.«
18. člen
Drugi odstavek 76. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Šteje se, da je nalog vnesen v centralni register, ko se podatki iz prvega odstavka tega člena vnesejo v poravnalni informacijski sistem oziroma v informacijski sistem vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev.«
19. člen
Prvi odstavek 83. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prvi vpis podatkov o določenem subjektu v centralni register se mora opraviti ob odprtju prvega računa oziroma podračuna v korist tega subjekta kot imetnika oziroma upravičenca.«
20. člen
87. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Uporaba določb 4. poglavja
87. člen
(1) Določbe 4. poglavja teh pravil se uporabljajo za presojo vsebine naslednjih pravnih razmerij glede poravnave borznih poslov:
1. pravic in obveznosti klirinškodepotne družbe do poravnalnih članov,
2. pravic in obveznosti poravnalnih članov do drugih poravnalnih članov in
3. pravnih razmerij med klirinškodepotno družbo, poravnalnim članom, ki prevzame izpolnitev obveznosti borznega člana, in tem borznim članom.
(2) Določbe 4. poglavja teh pravil se ne uporabljajo za poravnavo borznih poslov, ki se opravlja kot dvostranska poravnava neposredno med strankama borznega posla, ne da bi bila opravljena izravnava medsebojnih terjatev strank iz več borznih poslov.«
21. člen
5. točka prvega odstavka 88. člena se spremeni tako, da se glasi:
»5. prodajni posel poravnalnega člana je:
− bodisi borzni posel, ki ga je poravnalni član, ki je hkrati borzni član, sklenil kot prodajalec bodisi za svoj račun bodisi za račun svoje stranke,
− bodisi prodajni posel borznega člana, v zvezi s katerim je borzni član na poravnalnega člana prenesel svojo denarno terjatev in/ali v zvezi s katerim je poravnalni član za borznega člana prevzel obveznost prenosa vrednostnih papirjev,«.
8. točka prvega odstavka 88. člena se spremeni tako, da se glasi:
»8. nakupni posel poravnalnega člana je:
− bodisi borzni posel, ki ga je poravnalni član, ki je hkrati borzni član, sklenil kot kupec bodisi za svoj račun bodisi za račun svoje stranke,
− bodisi nakupni posel borznega člana, v zvezi s katerim je borzni član na poravnalnega člana prenesel svojo terjatev za prenos vrednostnih papirjev in/ali v zvezi s katerim je poravnalni član za borznega člana prevzel obveznost plačati kupnino,«.
14. točka prvega odstavka 88. člena se spremeni tako, da se glasi:
»14. poravnalni član prodajalec je poravnalni član, ki je na podlagi svojega prodajnega posla (5. točka tega odstavka) zavezan zagotoviti pogoje za prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet tega posla, v dobro računa končnega kupca,«.
15. točka prvega odstavka 88. člena se spremeni tako, da se glasi:
»15. poravnalni član kupec je poravnalni član, ki je na podlagi svojega nakupnega posla (8. točka tega odstavka) upravičen zahtevati zagotovitev pogojev za prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet tega posla, v dobro računa končnega kupca,«.
16. točka prvega odstavka 88. člena se spremeni tako, da se glasi:
»16. neto denarna obveznost poravnalnega člana je denarna obveznost poravnalnega člana, pri katerem je razlika med:
− vsoto vseh denarnih obveznosti na podlagi nakupnih borznih poslov tega poravnalnega člana, sklenjenih na določen trgovalni dan, in
− vsoto vseh denarnih terjatev na podlagi prodajnih borznih poslov tega poravnalnega člana, sklenjenih na ta dan, pozitivna, pri čemer je višina neto denarne obveznosti poravnalnega člana enaka višini te razlike,«.
17. točka prvega odstavka 88. člena se spremeni tako, da se glasi:
»17. neto denarna terjatev poravnalnega člana je denarna terjatev poravnalnega člana, pri katerem je razlika med:
− vsoto vseh denarnih terjatev na podlagi prodajnih borznih poslov tega poravnalnega člana, sklenjenih na določen trgovalni dan, in
− vsoto vseh denarnih obveznosti na podlagi nakupnih borznih poslov tega poravnalnega člana, sklenjenih na ta dan, pozitivna, pri čemer je višina neto denarne terjatve poravnalnega člana enaka višini te razlike,«.
22. člen
4. točka tretjega odstavka 89. člena se spremeni tako, da se glasi:
»4. izračun denarnih terjatev in obveznosti poravnalnih članov.«
23. člen
2. točka prvega odstavka 90. člena se spremeni tako, da se glasi:
»2. v zvezi s poravnavo denarnih obveznosti poravnalnih članov iz njihovih borznih poslov:
− izračun teh obveznosti,
− sprejemanje in opravljanje plačil zaradi izpolnitve teh obveznosti,«.
Tretji odstavek 90. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Klirinškodepotna družba za izpolnitev obveznosti poravnalnih članov ne odgovarja, mora pa v skladu s temi pravili storiti dejanja za uveljavitev odgovornosti poravnalnih članov za izpolnitev njihovih obveznosti.«
Četrti odstavek 90. člena se črta.
24. člen
91. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vpis podatkov o borznih poslih v poravnalni informacijski sistem
91. člen
(1) Končno trgovalno poročilo, ki ga klirinškodepotni družbi posreduje borza, mora vsebovati naslednje podatke o posameznem borznem poslu, ki je predmet tega poročila:
1. o ceni,
2. o vrsti in količini vrednostnih papirjev, ki so predmet borznega posla,
3. o poravnalnih članih, ki sta oziroma so stranke tega posla,
4. o šifri računa vrednostnih papirjev končnega prodajalca, če je bila vnesena v borzni trgovalni sistem, oziroma podatek, da je bil prodajni borzni posel sklenjen pri trgovanju za skupni račun, in
5. o šifri računa vrednostnih papirjev končnega kupca, če je bila vnesena v borzni trgovalni sistem, oziroma podatek, da je bil nakupni borzni posel sklenjen pri trgovanju za skupni račun.
(2) Na podlagi končnega trgovalnega poročila in izključno na tej podlagi vpiše klirinškodepotna družba podatke iz prvega odstavka tega člena o borznih poslih, sklenjenih na posamezen trgovalni dan, v poravnalni sistem na ta isti dan do ure, določene v navodilih.«
25. člen
Peti odstavek 93. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) V razmerju do upnikov klirinškodepotne družbe se vrednostni papirji na fiduciarnem računu štejejo za vrednostne papirje poravnalnega člana oziroma poravnalnih članov, za račun katerih klirinškodepotna družba opravlja kritno prodajo oziroma je opravila kritni nakup.«
26. člen
V drugi alineji 2. točke prvega odstavka 94. člena se črtata besedi »klirinškodepotne družbe«.
Drugi odstavek 94. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V razmerju do upnikov klirinškodepotne družbe se dobroimetje na fiduciarnem denarnem računu šteje za dobroimetje oseb, za račun katerih je klirinškodepotna družba prejela vplačila v dobro tega računa.«
27. člen
95. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odgovornost poravnalnih članov za izpolnitev svojih obveznosti iz borznih poslov
95. člen
(1) Poravnalni član je dolžan pravočasno zagotoviti pogoje za pravilno izpolnitev svoje obveznosti na podlagi svojega prodajnega oziroma nakupnega posla na način, določen s temi pravili.
(2) Poravnalni član odgovarja za kršitev svoje obveznosti, ki je nastala na podlagi njegovega prodajnega oziroma nakupnega posla, na način, določen s temi pravili.«
28. člen
97. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Neto poravnava denarnih obveznosti
97. člen
Poravnava denarnih obveznosti iz borznih poslov se opravi po načelu neto poravnave.«
29. člen
98. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izračun neto pozicij
98. člen
Klirinškodepotna družba na podlagi podatkov, ki jih vpiše v poravnalni informacijski sistem po 91. členu teh pravil, in na način, določen v navodilih, za vsakega poravnalnega člana izračuna razliko med vsoto denarnih terjatev tega poravnalnega člana, ki so nastale na podlagi vseh njegovih prodajnih poslov, sklenjenih na določen trgovalni dan, in vsoto denarnih obveznosti tega poravnalnega člana, ki so nastale na podlagi vseh njegovih nakupnih poslov, sklenjenih na ta trgovalni dan.«
30. člen
99. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Večstranska prenovitev zaradi neto poravnave
99. člen
(1) Vse denarne terjatve in obveznosti vseh poravnalnih članov, ki so nastale istega trgovalnega dne, se prenovijo.
(2) Prenovitev iz prvega odstavka tega člena učinkuje tako, da:
– vsak poravnalni član vsem ostalim poravnalnim članom odpusti vse obveznosti, ki jih ima kateri izmed njih v razmerju do tega poravnalnega člana, tako da te obveznosti prenehajo,
– nastane deljiva denarna obveznost poravnalnih članov, pri katerih je razlika iz 98. člena teh pravil negativna, do poravnalnih članov, pri katerih je razlika iz 98. člena teh pravil pozitivna, pri čemer se delež vsakega posameznega poravnalnega člana določi v sorazmerju z višino njegove razlike iz 98. člena teh pravil.
(3) Z vključitvijo v poravnalni sistem poravnalni član pristane na večstransko prenovitev po tem členu glede vseh bodočih denarnih terjatev in obveznosti iz svojih prodajnih in nakupnih borznih poslov.
(4) Učinki večstranske prenovitve po tem členu glede borznih poslov, sklenjenih na določen trgovalni dan, nastanejo, ko klirinškodepotna družba vpiše podatke o teh borznih poslih v poravnalni informacijski sistem po 91. členu teh pravil.«
31. člen
100. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Način izpolnitve obveznosti, nastalih z večstransko prenovitvijo
100. člen
Zaradi načela sočasnosti prenosa vrednostnih papirjev in plačila zanje se izpolnitev obveznosti, nastalih z večstransko prenovitvijo, opravi preko klirinškodepotne družbe.«
32. člen
101. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Plačilo neto denarnih obveznosti
101. člen
Poravnalni član neto dolžnik mora svojo neto denarno obveznost plačati v dobro fiduciarnega denarnega računa klirinškodepotne družbe na poravnalni dan do ure, določene v navodilih.«
33. člen
102. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Plačilo likvidnostne rezerve
102. člen
Poravnalni član neto dolžnik, čigar neto obveznost presega znesek, določen z navodili, mora kot akontacijo za izpolnitev svoje neto denarne obveznosti na dan in do ure, določene v navodilih, v dobro fiduciarnega denarnega računa klirinškodepotne družbe plačati likvidnostno rezervo, izračunano na način, določen z navodili.«
34. člen
103. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izplačilo neto denarnih terjatev
103. člen
Klirinškodepotna družba na poravnalni dan do ure, določene v navodilih, poravnalnemu članu neto upniku v breme svojega fiduciarnega denarnega računa izplača njegovo neto denarno terjatev.«
35. člen
104. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zagotovitev kritja v primeru neizpolnitve neto denarne obveznosti
104. člen
(1) Če poravnalni član neto dolžnik ob dospelosti ne izpolni svoje neto denarne obveznosti, kakor je to določeno v 101. členu teh pravil, ima klirinškodepotna družba pravico v breme jamstvenega sklada zagotoviti kritje na svojem fiduciarnem denarnem računu za izplačilo denarnih terjatev poravnalnim članom neto upnikom po 103. členu teh pravil.
(2) V trenutku, ko je opravljeno izplačilo v breme jamstvenega sklada in v dobro fiduciarnega denarnega računa klirinškodepotne družbe po prvem odstavku tega člena, se obveznost poravnalnega člana neto dolžnika iz 101. člena teh pravil spremeni v obveznost povrniti znesek, za katerega je bil bremenjen jamstveni sklad, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.«
36. člen
105. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pravica opraviti kritno prodajo in zastavna pravica
105. člen
(1) Zaradi zavarovanja izpolnitve obveznosti poravnalnega člana neto dolžnika iz 101. člena teh pravil nastanejo v trenutku, ko pride poravnalni član neto dolžnik v zamudo s plačilom neto denarne obveznosti, v korist ostalih poravnalnih članov:
− pravica opraviti kritno prodajo vseh tistih vrednostnih papirjev, ki so predmet nakupnih borznih poslov poravnalnega člana v zamudi, katerih poravnava se opravi na isti poravnalni dan,
− pravica opraviti kritno prodajo vseh tistih vrednostnih papirjev, ki so predmet nakupnih borznih poslov poravnalnega člana v zamudi, sklenjenih za lastni račun, katerih poravnava se opravi na kasnejši poravnalni dan, ter
− zastavna pravica na vseh vrednostnih papirjih, vpisanih v centralnem registru, katerih imetnik za lastni račun je poravnalni član v zamudi.
(2) Po spremembi obveznosti iz drugega odstavka 104. člena teh pravil obstojita pravica opraviti kritno prodajo in zastavna pravica iz prvega odstavka tega člena v zavarovanje izpolnitve spremenjene obveznosti.«
37. člen
106. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Uveljavljanje odgovornosti poravnalnega člana neto dolžnika
106. člen
(1) Odgovornost poravnalnega člana neto dolžnika za izpolnitev obveznosti iz 101. člena teh pravil oziroma iz drugega odstavka 104. člena teh pravil je upravičena uveljavljati klirinškodepotna družba.
(2) V ta namen je klirinškodepotna družba v imenu in za račun poravnalnih članov iz 105. člena teh pravil upravičena opraviti kritno prodajo oziroma v centralni register vpisati in nato tudi uresničiti zastavno pravico iz 105. člena teh pravil.
(3) Zastavno pravico na vrednostnih papirjih, ki so predmet borznega trgovanja, klirinškodepotna družba uresniči ob smiselni uporabi 47. člena ZNVP, na drugih vrednostnih papirjih pa po pravilih o zunajsodni prodaji zastavljene stvari in na način, določen v navodilih.«
38. člen
107. člen se črta.
39. člen
109. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Obveznost poravnalnega člana prodajalca zagotoviti pogoje za poravnavo obveznosti prenosa vrednostnih papirjev
109. člen
Poravnalni član prodajalec mora v zvezi s svojim prodajnim borznim poslom na dan in do ure, določene z navodili, zagotoviti pogoje za poravnavo svoje obveznosti prenosa vrednostnih papirjev iz tega posla tako:
1. da bodisi v borzni trgovalni sistem bodisi v poravnalni informacijski sistem (z alokacijo) vnese šifro računa končnega prodajalca in
2. da zagotovi, da so na računu končnega prodajalca ustrezni vrednostni papirji (peti odstavek 114. člena teh pravil) v zadostni količini.«
40. člen
110. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Obveznost poravnalnega člana kupca zagotoviti pogoje za poravnavo obveznosti prenosa vrednostnih papirjev
110. člen
Poravnalni član kupec mora v zvezi s svojim nakupnim borznim poslom najkasneje na poravnalni dan in do ure, določene z navodili, zagotoviti pogoje za poravnavo obveznosti prenosa vrednostnih papirjev, ki so predmet tega posla, tako da bodisi v borzni trgovalni sistem bodisi v poravnalni informacijski sistem (z alokacijo) vnese šifro računa končnega kupca.«
41. člen
111. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vnos šifer računov končnih prodajalcev in končnih kupcev
111. člen
(1) Če ni v 112. členu teh pravil določeno drugače, mora poravnalni član zagotoviti, da je šifra računa končnega prodajalca (pri prodajnih borznih poslih) oziroma šifra računa končnega kupca (pri nakupnih borznih poslih) vnesena v borzni trgovalni sistem.
(2) Če je bila pri trgovanju za račun stranke v borzni trgovalni sistem kot šifra računa končnega kupca oziroma končnega prodajalca vnesena šifra, s katero v centralnem registru ni vpisan noben račun imetnika, se šteje, da je borzni posel sklenjen pri trgovanju za skupni račun.«
42. člen
112. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Alokacija borznega posla
112. člen
(1) Če je prodajni posel poravnalnega člana sklenjen pri trgovanju za skupni račun (prvi odstavek 234. člena ZTFI), mora poravnalni član alocirati ta posel tako, da v poravnalni informacijski sistem vnese šifre računov končnih prodajalcev in količine vrednostnih papirjev, ki naj se zaradi poravnave tega posla prenesejo v breme posameznega računa končnega prodajalca.
(2) Če je nakupni posel poravnalnega člana sklenjen pri trgovanju za skupni račun (prvi odstavek 234. člena ZTFI), mora poravnalni član alocirati ta posel tako, da v poravnalni informacijski sistem vnese šifre računov končnih kupcev in količine vrednostnih papirjev, ki naj se zaradi poravnave tega posla prenesejo v dobro posameznega računa končnega kupca.
(3) Če je prodajni posel poravnalnega člana sklenjen zaradi uresničitve zastavne pravice, mora poravnalni član zagotoviti, da je pri vnosu ponudbe za prodajo vrednostnih papirjev, ki so predmet zastavne pravice, v borznem trgovalnem sistemu ta posel označen kot posel, sklenjen pri trgovanju za skupni račun.
(4) Poravnalni član mora prodajni posel iz tretjega odstavka tega člena alocirati tako, da v poravnalni informacijski sistem kot šifro računa končnega prodajalca vnese šifro podračuna, pri katerem je vpisana zastavna pravica, šifro zastavne pravice in količino vrednostnih papirjev, ki naj se zaradi poravnave tega posla prenesejo v breme tega podračuna.
(5) Določbi tretjega in četrtega odstavka tega člena se smiselno uporabljata tudi za prodajni posel, ki ga sklene poravnalni član zaradi prodaje vrednostnih papirjev v postopku izvršbe na podlagi ustreznega sklepa izvršilnega sodišča oziroma drugega pristojnega državnega organa.«
43. člen
113. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Neveljavna alokacija
113. člen
(1) Alokacija iz prvega, drugega oziroma četrtega odstavka 112. člena teh pravil je neveljavna:
1. če poravnalni član ni vnesel vseh podatkov, ki bi jih moral vnesti, ali
2. če je poravnalni član kot račun končnega prodajalca oziroma končnega kupca vnesel šifro svojega hišnega računa oziroma šifro hišnega računa borznega člana, ki je sklenil borzni posel, razen pri alokaciji prodajnega posla zaradi uresničitve zastavne pravice, ali
3. pri alokaciji prodajnega posla zaradi uresničitve zastavne pravice: če na podračunu, pri katerem je vpisana zastavna pravica, ni zadostne količine ustreznih vrednostnih papirjev (peti odstavek 114. člena teh pravil).
(2) Klirinškodepotna družba neveljavno alokacijo iz prvega odstavka tega člena zavrne. V takem primeru velja, da poravnalni član borznega posla ni alociral in ni izpolnil obveznosti zagotoviti pogoje za prenos vrednostnih papirjev iz 1. točke 109. člena oziroma iz 110. člena teh pravil.«
44. člen
114. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Trenutek vnosa nalogov za prenos vrednostnih papirjev zaradi poravnave borznih poslov
114. člen
(1) Nalog za prenos vrednostnih papirjev zaradi poravnave borznega posla je v centralni register vnesen:
1. če je poravnalni član šifro računa končnega prodajalca vnesel v borzni trgovalni sistem po 111. členu teh pravil: v trenutku, ko klirinškodepotna družba vpiše podatke o borznih poslih v poravnalni informacijski sistem po 91. členu teh pravil,
2. če je poravnalni član šifro računa končnega prodajalca vnesel v poravnalni informacijski sistem z alokacijo prodajnega borznega posla po prvem oziroma četrtem odstavku 112. člena teh pravil: v trenutku alokacije celotne količine vrednostnih papirjev, ki so predmet tega borznega posla.
(2) Če v trenutku, ko klirinškodepotna družba vpiše podatke o borznih poslih v poravnalni informacijski sistem po 91. členu teh pravil, oziroma v trenutku alokacije na označenem računu končnega prodajalca ni ustreznih vrednostnih papirjev oziroma jih ni v zadostni količini, ne glede na določbo prvega odstavka velja, da nalog za prenos vrednostnih papirjev zaradi poravnave borznega posla tega člena ni bil vnesen v centralni register oziroma je bil v centralni register vnesen le glede takšne količine, kot znaša količina ustreznih vrednostnih papirjev na označenem računu.
(3) Če je v primeru iz prejšnjega odstavka po tem, ko klirinškodepotna družba vpiše podatke o borznih poslih v poravnalni informacijski sistem po 91. členu teh pravil, oziroma po alokaciji, v vsakem primeru pa pred preverjanjem pogojev za izvršitev naloga (prvi odstavek 115. člena teh pravil) na označenem računu končnega prodajalca zagotovljena dodatna količina ustreznih vrednostnih papirjev, potrebnih za poravnavo borznega posla, velja, da je nalog za prenos vrednostnih papirjev zaradi poravnave borznega posla glede te dodatne količine, potrebne za poravnavo borznega posla, v centralni register vnesen v trenutku zagotovitve te dodatne količine.
(4) Po trenutku vnosa naloga za prenos vrednostnih papirjev zaradi poravnave borznega posla (prvi do tretji odstavek tega člena) v breme računa končnega prodajalca ni dovoljeno izvršiti nobenega vpisa, če bi se zaradi izvršitve takega vpisa količina ustreznih vrednostnih papirjev, vpisanih v dobro tega računa končnega prodajalca, zmanjšala pod količino, potrebno za poravnavo borznega posla.
(5) Vrednostni papirji so ustrezni, če so tiste vrste (tista enolična identifikacija in oznaka iz 44. člena teh pravil), glede katere je bil sklenjen prodajni borzni posel in če so neobremenjeni z vpisi o pravicah tretjih ali drugih pravnih dejstvih oziroma če so ti vpisi takšne narave, da ob prenosu vrednostnih papirjev na končnega kupca prenehajo.«
45. člen
115. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pogoja za izvršitev naloga za prenos vrednostnih papirjev zaradi poravnave borznega posla v dobro računa končnega kupca
115. člen
(1) Izpolnjenost pogojev za izvršitev posameznega naloga za prenos vrednostnih papirjev zaradi poravnave borznega posla, ki je bil v centralni register vnesen po 114. členu teh pravil, v dobro računa končnega kupca klirinškodepotna družba preverja na poravnalni dan ob uri, določeni v navodilih.
(2) Pogoja za izvršitev vnesenega naloga v dobro računa končnega kupca sta naslednja:
1. poravnalni član kupec je v borzni trgovalni sistem vnesel šifro računa končnega kupca (oziroma pri nakupnih borznih poslih, sklenjenih pri trgovanju za skupni račun: poravnalni član kupec je v poravnalni informacijski sistem vnesel šifre računov končnih kupcev v zvezi s celotno količino vrednostnih papirjev, ki so predmet tega borznega posla),
2. poravnalni član kupec, ki je neto dolžnik, je izpolnil svojo neto denarno obveznost po 101. členu teh pravil, dospelo na dan, ko klirinškodepotna družba preverja izpolnjenost pogojev za izvršitev naloga.
(3) Vneseni nalog za prenos vrednostnih papirjev zaradi poravnave borznega posla, glede katerega so izpolnjeni pogoji za prenos v dobro računa končnega kupca, klirinškodepotna družba izvrši v dobro tega računa.«
46. člen
116. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izvršitev naloga za prenos vrednostnih papirjev zaradi poravnave borznega posla, če nista izpolnjena pogoja za prenos v dobro računa končnega kupca
116. člen
Če nista izpolnjena pogoja za izvršitev vnesenega naloga v dobro računa končnega kupca iz drugega odstavka 115. člena teh pravil, klirinškodepotna družba nalog za prenos vrednostnih papirjev izvrši v dobro fiduciarnega računa klirinškodepotne družbe za kritno prodajo.«
47. člen
117. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Čas izvršitve nalogov za prenos vrednostnih papirjev zaradi poravnave borznih poslov
117. člen
Klirinškodepotna družba vse naloge za prenos vrednostnih papirjev zaradi poravnave borznih poslov, ki se poravnavajo na isti dan, vključno z nalogi, ki se nanašajo na manjšo količino vrednostnih papirjev od zadostne (drugi odstavek 114. člena teh pravil), izvrši na ta dan ob uri, določeni v navodilih.«
48. člen
118. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pravne posledice zamude poravnalnega člana prodajalca
118. člen
(1) Če poravnalni član prodajalec ob dospelosti ne izpolni svoje obveznosti iz 109. člena teh pravil, namesto te obveznosti stopi njegova obveznost:
1. povrniti poravnalnim članom izdatke za kritni nakup vrednostnih papirjev, ki so bili predmet njegove obveznosti iz 109. člena teh pravil, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi,
2. plačati poravnalnemu članu kupcu pogodbeno kazen v višini 20 odstotkov kupnine, dogovorjene za nakup vrednostnih papirjev, glede katerih je zamudil z izpolnitvijo obveznosti iz 109. člena teh pravil, in
3. povrniti poravnalnemu članu kupcu morebitno večjo škodo zaradi zamude z izpolnitvijo obveznosti iz 109. člena teh pravil.
(2) Obveznost povrniti poravnalnim članom izdatke za kritni nakup poravnalni član prodajalec izpolni z nakazilom ustreznega denarnega zneska v dobro denarnega računa jamstvenega sklada, obveznost plačati poravnalnemu članu kupcu pogodbeno kazen z nakazilom ustreznega denarnega zneska v dobro fiduciarnega denarnega računa klirinškodepotne družbe, obveznost povrnitve morebitne večje škode pa s plačilom ustreznega denarnega zneska neposredno poravnalnemu članu kupcu.
(3) Zaradi zavarovanja izpolnitve obveznosti poravnalnega člana prodajalca nastaneta v trenutku, ko pride poravnalni član prodajalec v zamudo z izpolnitvijo svoje obveznosti iz 109. člena teh pravil, na vseh vrednostnih papirjih, vpisanih v centralnem registru, katerih imetnik za lastni račun je poravnalni član v zamudi:
1. zastavna pravica v korist ostalih poravnalnih članov za zavarovanje terjatve na povrnitev izdatkov za kritni nakup, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi,
2. zastavna pravica v korist poravnalnega člana kupca za zavarovanje terjatve za plačilo pogodbene kazni.
(4) Zastavna pravica iz 1. točke tretjega odstavka tega člena ima prednost pred zastavno pravico iz 2. točke tretjega odstavka tega člena.«
49. člen
119. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kritni nakup
119. člen
(1) Kritni nakup iz 118. člena teh pravil za račun poravnalnih članov opravi klirinškodepotna družba, ko je na denarnem računu jamstvenega sklada na razpolago dovolj sredstev za takšen nakup.
(2) Ob kritnem nakupu iz prvega odstavka tega člena se vrednostni papirji, ki so predmet kritnega nakupa, prenesejo v dobro fiduciarnega računa za kritni nakup.
(3) Poravnalni član prodajalec, ki je zamudil z izpolnitvijo svoje obveznosti iz 109. člena teh pravil, se lahko ob predhodni odobritvi klirinškodepotne družbe izogne svoji obveznosti povrniti poravnalnim članom izdatke za kritni nakup, če vrednostne papirje, ki bi morali biti predmet kritnega nakupa, sam prenese v dobro fiduciarnega računa za kritni nakup.
(4) Klirinškodepotna družba odobritve po tretjem odstavku tega člena ne da, če je že dala borzno naročilo oziroma ponudbo za nakup vrednostnih papirjev zaradi kritnega nakupa, pa tega naročila oziroma ponudbe ne more več preklicati, ali če je poravnalni član kupec od nakupa že odstopil v skladu s 120. členom teh pravil.
(5) Odobritev, dano po tretjem odstavku tega člena, lahko klirinškodepotna družba prekliče kadar koli, vse dokler poravnalni član prodajalec vrednostnih papirjev, ki bi morali biti predmet kritnega nakupa, dejansko ne prenese v dobro fiduciarnega računa za kritni nakup.
(6) Po tem, ko so vrednostni papirji, glede katerih poravnalni član prodajalec ob dospelosti ni izpolnil svoje obveznosti iz 109. člena teh pravil, po drugem ali tretjem odstavku tega člena preneseni v dobro fiduciarnega računa za kritni nakup, jih klirinškodepotna družba prenese v breme tega računa in v dobro računa končnega kupca.«
50. člen
120. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odstopno upravičenje poravnalnega člana kupca
120. člen
(1) Preden klirinškodepotna družba začne s kritnim nakupom, mora poravnalnega člana kupca pozvati, da se izjasni, ali od nakupa vrednostnih papirjev, ki so bili predmet obveznosti poravnalnega člana prodajalca iz 109. člena teh pravil, odstopa, ali pri nakupu vztraja.
(2) Če poravnalni član kupec od nakupa odstopi, mu klirinškodepotna družba v breme jamstvenega sklada plača kupnino, dogovorjeno za nakup vrednostnih papirjev, od katerega je poravnalni član kupec odstopil, namesto obveznosti poravnalnega člana prodajalca iz prvega odstavka 118. člena teh pravil pa stopijo naslednje obveznosti poravnalnega člana prodajalca:
1. povrniti poravnalnim članom znesek, za katerega je bil bremenjen jamstveni sklad, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi,
2. plačati poravnalnemu članu kupcu pogodbeno kazen v višini 50 odstotkov kupnine, dogovorjene za nakup vrednostnih papirjev, od katerega je poravnalni član kupec odstopil, in
3. povrniti poravnalnemu članu kupcu morebitno večjo škodo zaradi neizpolnitve obveznosti iz 109. člena teh pravil.
(3) Obveznost povrniti poravnalnim članom znesek, za katerega je bil bremenjen jamstveni sklad, poravnalni član prodajalec izpolni z nakazilom ustreznega denarnega zneska v dobro denarnega računa jamstvenega sklada, obveznost plačati poravnalnemu članu kupcu pogodbeno kazen z nakazilom ustreznega denarnega zneska v dobro fiduciarnega denarnega računa klirinškodepotne družbe, obveznost povrnitve morebitne večje škode pa s plačilom ustreznega denarnega zneska neposredno poravnalnemu članu kupcu.
(4) Če poravnalni član kupec izjavi, da od nakupa odstopa, se vsebina zastavne pravice iz 1. točke tretjega odstavka 118. člena teh pravil spremeni tako, da namesto za zavarovanje terjatve na povrnitev izdatkov za kritni nakup, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, zastavna pravica obstaja za zavarovanje terjatve na vračilo zneska, za katerega je bil bremenjen jamstveni sklad, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi (1. točka drugega odstavka tega člena).
(5) Če poravnalni član kupec izjavi, da pri nakupu vztraja, lahko pozneje od nakupa odstopi le, če mu klirinškodepotna družba to dovoli.
(6) Klirinškodepotna družba odstopa ne dovoli, če je vrednostne papirje, ki bi morali biti predmet kritnega nakupa, poravnalni član prodajalec že prenesel v dobro fiduciarnega računa za kritni nakup v skladu s tretjim odstavkom 119. člena teh pravil ali če je klirinškodepotna družba že dala borzno naročilo oziroma ponudbo za nakup vrednostnih papirjev zaradi kritnega nakupa, pa tega naročila oziroma ponudbe ne more več preklicati.«
51. člen
121. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Uveljavljanje odgovornosti poravnalnega člana prodajalca
121. člen
(1) Odgovornost poravnalnega člana prodajalca za izpolnitev obveznosti povrniti poravnalnim članom izdatke za kritni nakup skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi (oziroma v primeru odstopa poravnalnega člana kupca: za vračilo zneska, za katerega je bil bremenjen jamstveni sklad, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi) ter njegovo odgovornost za izpolnitev obveznosti plačati poravnalnemu članu kupcu pogodbeno kazen je upravičena uveljavljati klirinškodepotna družba.
(2) V ta namen je klirinškodepotna družba v imenu in za račun poravnalnih članov iz tretjega odstavka 118. člena teh pravil upravičena:
1. odtegniti ustrezni denarni znesek od morebitne neto denarne terjatve tega poravnalnega člana prodajalca, ki dospe isti dan oziroma kasneje, in sicer najprej za povrnitev izdatkov za kritni nakup skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi (oziroma v primeru odstopa poravnalnega člana kupca: za vračilo zneska, za katerega je bil bremenjen jamstveni sklad, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi), nato pa še za plačilo pogodbene kazni,
2. v centralni register vpisati in nato tudi uresničiti zastavno pravico iz tretjega odstavka 118. člena teh pravil.
(3) Klirinškodepotna družba uresniči zastavno pravico na način, določen v navodilih.«
52. člen
122. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pravne posledice v primeru manjše količine
122. člen
(1) Če na računu končnega prodajalca ni bilo ustreznih vrednostnih papirjev v zadostni količini in je klirinškodepotna družba v dobro računa končnega kupca prenesla zgolj razpoložljivo količino ustreznih vrednostnih papirjev, se del borznega posla, za katerega so bili ustrezni vrednostni papirji zagotovoljeni, in del borznega posla, za katerega vrednostni papirji niso bili zagotovljeni, obravnavata kot dva ločena borzna posla, tako da je poravnalni član prodajalec v zvezi s prvim izpolnil svojo obveznost iz 109. člena teh pravil, v zvezi z drugim pa ne.
(2) Prvi odstavek tega člena se ne uporabi, če poravnalni član kupec klirinškodepotno družbo najpozneje naslednji dan po dnevu dospelosti obveznosti poravnalnega člana prodajalca iz 109. člena teh pravil obvesti, da vztraja pri obravnavi borznega posla kot celote. Taka izjava poravnalnega člana kupca je upoštevna le, če poravnalni član kupec v istem roku prejeto nezadostno količino vrednostnih papirjev prenese v dobro fiduciarnega računa za kritni nakup, če poravnalni član prodajalec v dobro fiduciarnega računa za kritni nakup do takrat še ni prenesel manjkajoče količine vrednostnih papirjev v skladu s tretjim odstavkom 119. člena teh pravil in če klirinškodepotna družba do takrat še ni dala borznega naročila oziroma ponudbe za nakup manjkajoče količine vrednostnih papirjev zaradi kritnega nakupa, ki ju ne bi mogla več preklicati.
(3) V primeru, če poravnalni član kupec veljavno vztraja pri obravnavi borznega posla kot celote, se ta borzni posel obravnava kot celota, klirinškodepotna družba pa vrednostne papirje, ki jih je poravnalni član kupec prenesel v dobro fiduciarnega računa za kritni nakup, v odvisnosti od tega, ali poravnalni član kupec od nakupa odstopi ali ne (120. člen teh pravil), obravnava kot vrednostne papirje, katerih imetnik za lastni račun je poravnalni član prodajalec v zamudi (tretji odstavek 118. člena teh pravil), oziroma kot vrednostne papirje, ki jih je v dobro fiduciarnega računa za kritni nakup prenesel poravnalni član prodajalec (tretji odstavek 119. člena teh pravil).«
53. člen
Naslov razdelka 4.3.3. se spremeni tako, da se glasi: »Pravne posledice upniške zamude poravnalnega člana kupca«.
54. člen
123. do 128. člen se črtajo.
55. člen
129. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kritna prodaja zaradi upniške zamude
129. člen
Če poravnalni član kupec ne izpolni svoje obveznosti iz 110. člena teh pravil niti ob dospelosti niti v primernem dodatnem roku, lahko klirinškodepotna družba vrednostne papirje, ki so bili zaradi neizpolnitve te obveznosti preneseni v dobro fiduciarnega računa klirinškodepotne družbe za kritno prodajo, proda za račun poravnalnega člana kupca.«
56. člen
Naslov razdelka 4.4. se spremeni tako, da se glasi: »Odgovornost poravnalnih članov za izpolnitev obveznosti iz borznih poslov«.
57. člen
130. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Solidarna odgovornost poravnalnih članov za izpolnitev obveznosti iz borznih poslov
130. člen
(1) Vsi poravnalni člani solidarno odgovarjajo za izpolnitev neto denarne obveznosti posameznega poravnalnega člana neto dolžnika iz 101. člena teh pravil, če je poravnalni član neto dolžnik ne izpolni ob dospelosti.
(2) Vsi poravnalni člani solidarno odgovarjajo za izpolnitev obveznosti poravnalnega člana prodajalca zagotoviti pogoje za poravnavo obveznosti prenosa vrednostnih papirjev iz 109. člena te pravil, če je poravnalni član prodajalec ne izpolni ob dospelosti.
(3) Poravnalni člani ne odgovarjajo za obveznosti posameznega poravnalnega člana plačati zamudne obresti oziroma pogodbeno kazen oziroma povrniti škodo zaradi zamude z izpolnitvijo oziroma neizpolnitve, ki nastanejo zaradi kršitve obveznosti iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena.«
58. člen
131. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Notranje razmerje med poravnalnimi člani
131. člen
V notranjem razmerju med poravnalnimi člani na vsakega poravnalnega člana odpade delež v sorazmerju s plačili v jamstveni sklad po stanju na dan, ko je poravnalni član prišel v zamudo z obveznostjo, za katero poravnalni člani odgovarjajo.«
59. člen
132. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Plačila v jamstveni sklad
132. člen
(1) Poravnalni člani morajo zagotoviti sredstva, potrebna za kritje svojih obveznosti na podlagi odgovornosti po prvem oziroma drugem odstavku 130. člena teh pravil, tako da opravijo osnovna, dodatna in dopolnilna plačila v jamstveni sklad.
(2) Višina osnovnega plačila poravnalnega člana se določi glede na obseg in višino obveznosti, ki so nastale na podlagi vseh borznih poslov vseh poravnalnih članov, sklenjenih v določenem obdobju, in je za vse poravnalne člane enaka.
(3) Višina dodatnega plačila poravnalnega člana se določi glede na obseg in višino obveznosti tega poravnalnega člana, ki so nastale na podlagi njegovih borznih poslov, sklenjenih v določenem obdobju.
(4) Poravnalni člani morajo opraviti dopolnilna plačila v jamstveni sklad vplačati, če je bilo v breme jamstvenega sklada že opravljeno izplačilo na podlagi odgovornosti iz prvega oziroma drugega odstavka 130. člena teh pravil, kakor tudi, če je v breme jamstvenega sklada šele treba opraviti izplačilo na podlagi odgovornosti iz prvega oziroma drugega odstavka 130. člena teh pravil, katerega znesek presega znesek, določen v navodilih.
(5) Podrobnejši način izračunavanja višine plačil, obdobja izračunavanja in poračunavanja teh plačil ter roke za plačila in izplačila določi klirinškodepotna družba z navodili.«
60. člen
133. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zastavna pravica
133. člen
Zaradi zavarovanja izpolnitve obveznosti plačila v jamstveni sklad nastane v trenutku, ko pride poravnalni član s plačilom v zamudo, v korist ostalih poravnalnih članov zastavna pravica na vseh vrednostnih papirjih, vpisanih v centralnem registru, katerih imetnik za lastni račun je poravnalni član v zamudi.«
61. člen
134. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Uveljavljanje odgovornosti poravnalnega člana
134. člen
(1) Odgovornost poravnalnega člana za izpolnitev obveznosti plačila v jamstveni sklad je upravičena uveljavljati klirinškodepotna družba.
(2) V ta namen je klirinškodepotna družba v imenu in za račun poravnalnih članov iz 133. člena teh pravil upravičena v centralni register vpisati in nato tudi uresničiti zastavno pravico iz 133. člena teh pravil.
(3) Zastavno pravico na vrednostnih papirjih, ki so predmet borznega trgovanja, klirinškodepotna družba uresniči ob smiselni uporabi 47. člena ZNVP, na drugih vrednostnih papirjih pa po pravilih o zunajsodni prodaji zastavljene stvari in na način, določen v navodilih.«
62. člen
135. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Upravljanje jamstvenega sklada in razpolaganja v breme jamstvenega sklada
135. člen
(1) Jamstveni sklad upravlja klirinškodepotna družba.
(2) Stroški, ki nastanejo z upravljanjem jamstvenega sklada, se krijejo v breme jamstvenega sklada. Donosi jamstvenega sklada pripadajo poravnalnim članom v sorazmerju z njihovim deležem v jamstvenem skladu.
(3) Klirinškodepotna družba lahko premoženje, ki sestavlja jamstveni sklad, naloži samo v naslednje vrste naložb:
1. v depozit pri Banki Sloveniji,
2. v dolžniške vrednostne papirje oziroma druge dolžniške finančne instrumente, katerih izdajatelj je:
− Republika Slovenije ali Banka Slovenije oziroma
− druga država, centralna banka, Evropska skupnost oziroma mednarodna finančna institucija, ki je po predpisih Banke Slovenije o upravljanju s tveganji bank razvrščena med osebe s stopnjo kreditnega tveganja 0%.
(4) Klirinškodepotna družba lahko v breme jamstvenega sklada opravi samo naslednja izplačila:
1. za poravnavo neto denarnih terjatev poravnalnih članov neto upnikov v skladu s 104. členom teh pravil,
2. za kritni nakup iz 119. člena teh pravil,
3. za kritje stroškov upravljanja jamstvenega sklada.«
63. člen
Naslov razdelka 4.5. se spremeni tako, da se glasi: »Prenos terjatev in prevzem obveznosti med borznim in poravnalnim članom«.
64. člen
136. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vrste prenosa terjatev in prevzema obveznosti
136. člen
(1) Prenos terjatev oziroma prevzem obveznosti med borznim in poravnalnim članom iz borznih poslov, ki jih je sklenil ta borzni član, se lahko opravi kot splošni ali kot posamični prenos oziroma prevzem (v nadaljnjem besedilu: prenos).
(2) Splošni prenos se nanaša na vse borzne posle borznega člana.
(3) Predmet splošnega prenosa so lahko samo denarne terjatve in obveznosti.
(4) Posamični prenos se nanaša samo na tiste borzne posle, ki jih borzni član označi v skladu s temi pravili.
(5) Predmet posamičnega prenosa so lahko tako denarne terjatve in obveznosti kot tudi terjatve in obveznosti glede vrednostnih papirjev. Prenos denarnih terjatev oziroma obveznosti borzni član označi z registrsko kodo tipa RK1, prenos terjatev in obveznosti glede vrednostnih papirjev borzni član označi z registrsko kodo tipa RK3, prenos tako denarnih terjatev in obveznosti kot tudi terjatev in obveznosti glede vrednostnih papirjev pa borzni član označi z registrsko kodo tipa RK2.«
65. člen
137. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pogodba o prenosu
137. člen
(1) Za prenos terjatev oziroma prevzem obveznosti med borznim in poravnalnim članom je potrebna pogodba med borznim članom, poravnalnim članom in klirinškodepotno družbo.
(2) S pogodbo o splošnem prenosu borzni član prenese in poravnalni član prevzame vse denarne terjatve in obveznosti, ki bodo nastale na podlagi borznih poslov, ki jih bo sklenil ta borzni član.
(3) S pogodbo o posamičnem prenosu, pri katerem bo za označitev uporabljena registrska koda tipa RK1, borzni član prenese in poravnalni član prevzame vse denarne terjatve obveznosti, ki bodo nastale na podlagi borznih poslov, ki bodo označeni s to kodo.
(4) S pogodbo o posamičnem prenosu, pri katerem bo za označitev uporabljena koda registrska tipa RK3, borzni član prenese in poravnalni član prevzame vse terjatve in obveznosti glede vrednostnih papirjev, ki bodo nastale na podlagi borznih poslov, ki bodo označeni s to kodo.
(5) S pogodbo o posamičnem prenosu, pri katerem bo za označitev uporabljena koda registrska tipa RK2, borzni član prenese in poravnalni član prevzame vse denarne terjatve in obveznosti, kakor tudi vse terjatve in obveznosti glede vrednostnih papirjev, ki bodo nastale na podlagi borznih poslov, ki bodo označeni s to kodo.
(6) Z vključitvijo v poravnalni sistem vsak poravnalni član kot potencialni upnik vnaprej privoli na prenos iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(7) Klirinškodepotna družba se s pogodbo o prenosu zaveže upoštevati splošni prenos iz drugega odstavka tega člena oziroma dodeliti registrsko kodo ustreznega tipa, ki bo omogočala posamične prenose iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena, ter te posamične prenose upoštevati.
(8) V razmerju do klirinškodepotne družbe in ostalih poravnalnih članov se šteje, da so prenesene terjatve in obveznosti od njihovega nastanka dalje terjatve in obveznosti poravnalnega člana, na katerega so bile prenesene.«
66. člen
138. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Notranje pravno razmerje med borznim in poravnalnim članom
138. člen
(1) Notranje pravno razmerje med borznim in poravnalnim članom, katerega vsebina so obveznosti borznega člana v zvezi z zagotovitvijo kritja za njegove obveznosti, ki jih prevzema poravnalni član, ter druge medsebojne pravice in obveznosti poravnalnega in borznega člana, niso predmet pogodbe o prenosu.
(2) Morebitne omejitve borznega člana na podlagi notranjega razmerja iz prvega odstavka tega člena v razmerju do klirinškodepotne družbe oziroma do drugih poravnalnih članov nimajo pravnega učinka. Niti poravnalni niti borzni član v razmerju do klirinškodepotne družbe oziroma do drugih poravnalnih članov ne moreta uveljavljati ugovorov iz notranjega razmerja iz prvega odstavka tega člena.«
67. člen
139. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Uporaba registrskih kod v primeru pogodbe o posamičnih prenosih
139. člen
(1) Posamezno registrsko kodo določi klirinškodepotna družba in jo sporoči poravnalnemu članu.
(2) Velja, da je borzni član borzni posel označil z določeno registrsko kodo, če je ob vnosu povpraševanja za nakup oziroma ponudbe za prodajo vrednostnih papirjev v borzni trgovalni sistem vnesel šifro računa vrednostnih papirjev, ki je povezan s to registrsko kodo.
(3) Če je s šifro registrske kode po drugem odstavku tega člena povezan skupni račun, velja, da je borzni posel, ki ga je borzni član označil s to registrsko kodo, sklenjen pri trgovanju za skupni račun.«
68. člen
140. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prenehanje pogodbe o prenosu
140. člen
(1) Poravnalni član lahko kadarkoli odstopi od pogodbe o prenosu, tudi če se je zavezal, da tega ne bo storil.
(2) Odstop poravnalnega člana začne učinkovati ob izteku dne, ko je klirinškodepotna družbe prejela izjavo o tem, pod pogojem, da so bili na ta dan že zaprti vsi računi, povezani z registrsko kodo, dodeljeno na podlagi pogodbe, od katere poravnalni član odstopa, sicer pa začne odstop poravnalnega člana učinkovati ob izteku dne, ko se ta pogoj izpolni.
(3) Borzni član lahko od pogodbe o prenosu v primerih, ko mu ne preneha tudi članstvo borze, odstopi le, če predhodno zagotovi ustrezen način poravnave svojih borznih poslov, bodisi tako, da sam postane poravnalni član, bodisi tako, da drug poravnalni član prevzame obveznosti iz njegovih borznih poslov.«
69. člen
141. do 144. člen se črtajo.
70. člen
180. do 182. člen se črtajo.
71. člen
183. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Druge storitve klirinškodepotne družbe
183. člen
(1) Klirinškodepotna družba lahko opravlja tudi naslednje storitve:
1. storitve v zvezi z zagotavljanjem sočasnosti izpolnitve pri prodajnih, zastavnih in drugih pogodbah, katerih predmet so nematerializirani vrednostni papirji,
2. storitve v zvezi z izplačilom donosov iz nematerializiranih vrednostnih papirjev,
3. storitve v zvezi z vodenjem evidenc glede tujih finančnih instrumentov,
4. druge storitve v zvezi s poslovanjem z vrednostnimi papirji in izpolnjevanjem obveznosti ter uveljavljanjem pravic iz vrednostnih papirjev, za katere pridobi dovoljenje agencije v skladu s petim odstavkom 407. člena ZTFI.
(2) Storitve iz prvega odstavka tega člena opravlja klirinškodepotna družba pod pogoji in na način, določen v navodilih oziroma v splošnih pogojih.
(3) Uporabnik mora za storitve iz prvega odstavka tega člena plačati nadomestilo, določeno s tarifo klirinškodepotne družbe.«
71.a člen
Naslov razdelka 8. se spremeni tako, da se glasi: »8. Postopek spremembe pravil, navodil, splošnih pogojev in tarife«.
71.b člen
185. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sprejem in spremembe navodil
185. člen
(1) Navodila in spremembe navodil sprejmeta uprava in nadzorni svet klirinškodepotne družbe na predlog uprave.
(2) Uprava klirinškodepotne družbe mora predlog navodil predložiti članom klirinškodepotne družbe najmanj petnajst dni pred dnem seje nadzornega sveta, na kateri bo nadzorni svet odločal o sprejemu teh sprememb.«
71.c člen
Za 185. členom se dodata nova člena 185.a in 185.b, ki se glasita:
»Sprejem in spremembe splošnih pogojev
185.a člen
Splošne pogoje in spremembe splošnih pogojev sprejme uprava, potrdi pa jih nadzorni svet.
Sprejem in spremembe tarife
185.b člen
(1) Tarifo in spremembe tarife sprejmeta uprava in nadzorni svet klirinškodepotne družbe na predlog uprave.
(2) Klirinškodepotna družba mora k tarifi v delu, v katerem ta ureja:
1. nadomestila za odpiranje, zapiranje in vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev ter za opravljanje vpisov v centralnem registru,
2. nadomestila, ki jih plačujejo izdajatelji za storitve v zvezi z izdajo, razveljavitvijo in zamenjavo nematerializiranih vrednostnih papirjev ter za vodenje registra imetnikov za izdajatelja, in
3. nadomestila za storitve v zvezi s prevzemi, ter k spremembi tarife v tem delu pred objavo pridobiti soglasje agencije.
(3) Za uveljavitev tarife in sprememb tarife v delu, v katerem ta ureja nadomestila iz 2. točke drugega odstavka tega člena za delnice družb, ki so zavezane izdati delnice kot nematerializirani vrednostni papir samo na podlagi ZGD-1, je poleg soglasja agencije potrebno tudi soglasje ministra, pristojnega za gospodarstvo.«
71.d člen
186. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prečiščeno besedilo
186. člen
Ob vsaki spremembi pravil, navodil, splošnih pogojev oziroma tarife uprava in nadzorni svet določita prečiščeno besedilo.«
71.e člen
187. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Objava
187. člen
(1) Ta pravila in njihove spremembe se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Pravila, navodila, splošni pogoji in tarifa se objavijo na spletnih straneh klirinškodepotne družbe.
(3) Pri spremembi pravil, navodil, splošnih pogojev oziroma tarife se na spletnih straneh klirinškodepotne družbe objavi njihovo prečiščeno besedilo.«
72. člen
(1) Klirinškodepotna družba uskladi navodila, izdana na podlagi 429. člena ZTFI, s temi spremembami in dopolnitvami v treh mesecih po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev.
(2) Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 28. januarja 2010
Predsednik uprave
Boris Tomaž Šnuderl l.r.
 
Predsednik nadzornega sveta
mag. Aleš Žajdela l.r.
Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 20. aprila 2010 izdala odločbo št. 40221-1/2010-16 o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Pravil poslovanja KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti