Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1801. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2009, stran 5178.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Loški Potok je občinski svet na 17. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Loški Potok za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov, oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Loški Potok za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2009 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0027/2010
Loški Potok, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.
Priloga
+------+-----------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |  Zaključni|
+------+-----------------------------------------+  račun 2009|
|   |Skupina/podskupina kontov        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  3.157.866|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  1.488.975|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  1.465.651|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček       |  1.330.511|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|703  |Davki na premoženje           |    61.589|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|704  |Domači davki na blago in storitve    |    73.551|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    23.324|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|710  |Udeležba na dobičku in prihodki od    |    5.394|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|711  |Takse in pristojbine           |     459|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev  |     572|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki         |    16.899|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    3.660|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|720  |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |     833|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|722  |Prihodki od prodaje zemljišč       |    2.827|
|   |in neopredmetenih dolg.sredstev     |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  1.665.231|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih      |   836.295|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|741  |Prejeta sredstva iz državnega proračuna |   828.936|
|   |iz sredstev EU              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  | SKUPAJ ODHODKI ( 40+41+42+43)      |  2.968.894|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   363.954|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim    |   105.711|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno    |    17.395|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|402  |Izdatki za blago in storitve       |   215.014|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|403  |Plačila domačih obresti         |    23.734|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|409  |Rezerve                 |    2.100|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   680.738|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|411  |Transferi posameznikom in gospodinjstvom |   373.584|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|412  |Transferi neprofitnim organizacijam   |    34.491|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|413  |Drugi tekoči domači transferi      |   272.663|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  1.890.891|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev    |  1.890.891|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    33.311|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|431  |Investicijski transferi pravnim osebam, |    29.093|
|   |ki niso proračunski upor.        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|432  |Investicijski transferi proračunskim   |    4.218|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |       |
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |   188.972|
+------+-------------------------------------------------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB           |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |       |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH         |       |
|   |DELEŽEV (IV-V)              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|500  |Domače zadolževanje           |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |    38.015|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    38.015|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|550  |Odplačila domačega dolga         |    38.015|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |       |
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE            |       |
|   |(VII.-VIII.)               |   –38.015|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |       |
|   |(VI.+X.-IX.)               |   –188.972|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.|    67.386|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+

AAA Zlata odličnost