Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

Št. 33101-2/2010 Ob-3149/10 , Stran 1054
I. Predmet javnega razpisa: Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2010, v okvirni višini 70.000 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. II. Okvirna višina razpisanih sredstev Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev Za navedena ukrepa v tč. II. tega razpisa (investicije v kmetijska gospodarstva, zaokrožitve zemljišč) so do sredstev upravičeni: – nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev). Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznem ukrepu v poglavju IV. tega razpisa. IV. Ukrepi 1. Investicije v kmetijska gospodarstva – ukrep 1 Okvirna višina razpisanih sredstev je 67.000 EUR (PP 14042114). Cilji ukrepa: – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje, – izboljšanje kakovosti, – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali. Predmet podpore: – nakup strojev in opreme, – izdelava projektne dokumentacije in študije izvedljivosti, – agromelioracijska dela: manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo poseg v prostor (za površine nad 0,3 ha) in ureditev poljskih poti, – postavitev večletnih nasadov: za nakup sadilnega materiala, pripravo zemljišča in postavitev opore in ograje, postavitev proti točne zaščite (za trajne nasade nad 0,3 ha površine), – nakup kmetijskih zemljišč do višine 10% upravičenih stroškov investicije, če je nakup zemljišča sestavni del celotne investicije. Upravičenci Nosilci kmetijskih gospodarstev. Omejitve Podpore se ne dodelijo za: – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – nakupe traktorjev, – za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – investicije povezane z namakanjem in drenažiranjem kmetijskih zemljišč, – samostojen nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč, – nakup enoletnih rastlin, – investicije v naložbe trgovine, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine, – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in – nakup proizvodnih pravic. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2010 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; v primeru, da je investicija večja od 50.000 EUR, je potrebno predložiti poslovni načrt, – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi, – v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov: ustrezno prostorsko dokumentacijo, – v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba. Pogoji za dodelitev sredstev: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, – investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, – vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva, – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, – kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa, – na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije, – nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje: – 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali – 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali – 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali – 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240, 1180) ali – 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali – 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali – 8 ha gozdov ali – 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali – 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321). V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – najvišja stopnja pomoči znaša do 40% upravičenih stroškov investicije, – predmet pomoči so investicije do predračunske vrednosti 30.000 EUR brez DDV; za investicije nad to višino mora upravičenec sam zagotavljati sredstva, – najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v obdobju treh proračunskih let. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti, – ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. 2. Pomoč za zaokrožitev zemljišč – ukrep 4 Okvirna višina razpisanih sredstev: 3.000 EUR (PP 14042114). Predmet podpore: – stroški pravnih in upravnih postopkov, – stroški geodetskih storitev. Omejitve Podpore se ne dodelijo: – za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, – za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2010 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – kopijo katastrskega načrta, – posestni list, – mnenje pristojne strokovne službe, da predlagani promet s kmetijskimi zemljišči prispeva k zaokroževanju zemljišč kmetijskega gospodarstva, – notarsko overjeno pogodbo, – račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla. Upravičenci Nosilci kmetijskih gospodarstev. Pogoji za dodelitev sredstev: – vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin, – najmanjša velikost zemljišč, ki se zaokrožujejo znaša 0,3 ha, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev do 100% dejansko nastalih upravičenih stroškov. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti. V. Vsebina vloge Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje: – izpolnjen prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto v letu 2010« (obrazci bodo na razpolago na prijavnem mestu in spletnih straneh Mestne občine Novo mesto), – fotokopijo zbirne vloge za leto 2010 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – druge obvezne priloge k vlogi kot dokazilo k posameznemu ukrepu – predračuni oziroma ponudbe, mnenje kmetijske svetovalne službe (zahtevana dokumentacija je navedena pri posameznem ukrepu). VI. Obravnava vlog Popolne in pravočasno prispele vloge bo obravnavala strokovna komisija, imenovana s strani župana Mestne občine Novo mesto. Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov: – zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2010, – zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v proračunu. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka za izplačilo finančnih sredstev s poročilom o izvedenih aktivnostih. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: – dokazila o plačilu obveznosti: originalni računi, situacije in druga potrdila o plačilu računov s katerimi se uveljavlja pomoč, – poročilo o izvedenih aktivnostih. Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2010. VII. Rok za prijavo na javni razpis Vloge sprejemamo najkasneje do 16. 6. 2010, oziroma do porabe sredstev na posameznih postavkah. Vloge bo sprejemala in obravnavala strokovna služba Mestne občine Novo mesto. V primeru porabe sredstev pred tem datumom, bo zaprtje razpisa objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto. Prepozne, nedovoljene ali po pozivu na dopolnitev nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni. Vlagatelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni s sklepom. Zahtevke za izplačilo finančnih sredstev je potrebno oddati najkasneje do 1. 9. 2010. VIII. Mesto oddaje vlog in informacije Vloge sprejemamo v uradnih delovnih dnevih oziroma v času uradnih ur na naslednjem naslovu: Mestna občina Novo mesto, Oddelek za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo, Služba za kmetijstvo, Seidlova cesta 1, Novo mesto. V primeru oddaje vloge po pošti je potrebno vlogo poslati v zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto s pripisom »Za javni razpis kmetijstvo 2010«. Dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo na tel. 07/39-39-262 (Vera Vesely) ali na elektronskem naslovu: vera.vesely@novomesto.si. Informacije o razpisu so objavljene tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto, www.novomesto.si.

AAA Zlata odličnost