Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

Št. 407-124/2010 Ob-3093/10 , Stran 1051
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice. II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti povezanih s promocijo Bizeljčana PTP v letu 2010, katerih cilj je povečanje prepoznavnosti zaščitenega vina Bizeljčan PTP in so se promocijske aktivnosti izvajale oziroma se bodo izvajale v času od 1. 1. 2010 do 30. 10. 2010. III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev: 1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so vinogradniška društva in društva, ki se ukvarjajo s promocijo vin iz Bizeljsko-sremiškega vinorodnega okoliša in izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Brežice, – delujejo najmanj 2 leti, – so registrirana in poslujejo v skladu z Zakonom o društvih, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti na področju turizma, – imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja, – izvajajo organizirano redno dejavnost s ciljem pospeševanja promocije vin iz Bizeljsko-sremiškega vinorodnega okoliša, – opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi. 2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista društva, ki prijavljajo iste aktivnosti, ki so sofinancirane iz drugih virov občinskega proračuna Občine Brežice. 3. Na javnem razpisu bodo upoštevani projekti oziroma aktivnosti, ki so povezane z promocijo zaščitenega vina Bizeljčan PTP, katerih cilj je povečanje prepoznavnosti tega vina na domačem trgu. 4. Upravičeni stroški so: stroški povezani z izdelavo spletnih strani, izdelavo propagandnega materiala, stroški povezani s predstavitvami po Sloveniji, stroški izdelave reklamnih rekvizitov, stroški oglaševanje v medijih. 5. Občina Brežice bo sofinancirala aktivnosti povezanih s promocijo Bizeljčana PTP do 100% celotne vrednosti aktivnosti na osnovi dokazil o izvedenih delih (kopije računov in poročilo o izvedeni aktivnosti). Osnova za dodelitev sredstev je višina upravičenih stroškov in predstavitev promocijskih aktivnostih, ki morajo vsebovati naslednja področja: predstavitev na spletnih straneh, predstavitev znotraj Občine Brežice, predstavitev v drugih krajih Slovenije. IV. Višina razpoložljivih sredstev: Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje je 5.000 EUR na proračunski postavki: 1310 – Bizeljsko-sremiška in Podgorjanska VTC. Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno znižala. V. Vsebina vloge: Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije: 1. Prijavni obrazec; 2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami; 3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je razvidna dejavnost društva (statut oziroma pravila o delu); 4. Vsebinska in finančna predstavitev- za vsako prijavljeno aktivnost posebej: – podroben vsebinski opis aktivnosti promocije, način izvedbe, datum izvedbe, predvideno število udeležencev, – finančna vrednost celotne prireditve s podrobno stroškovno razdelano konstrukcijo posameznih odhodkov in način zagotovitve pokrivanja stroškov prireditve (prihodki); 5. Finančna dokazila o izvedenih delih (kopije računov, itd. ter kopije dokazil o plačilu računov -bančni izpis prometa na transakcijskem računu iz katerega je razvidno in označeno na kateri račun se nanaša). Dokazila pod to točko se dostavijo za aktivnosti, ki so že bile izvedene do razpisa. V primeru, da aktivnost še ni bila izvedena, se dokumentacija pod to točko dostavi z zahtevkom za črpanje sredstev; 6. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa; 7. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe. Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji. VI. Rok za prijavo in način prijave Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do četrtka, 20. 5. 2010 na naslov: Občina Brežice, Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v sprejemni pisarni Občine Brežice. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za promocijo Bizeljčana PTP.« VII. Odpiranje in obravnava vlog: 1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan. 2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini Brežice. Odpiranje vlog ne bo javno. 3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene. 4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril). 5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. 6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, direktor občinske uprave s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih sredstev. 7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva nakazana v letu 2010. Prejemniki sredstev morajo dostaviti najkasneje do 30. 10. 2010 pisni zahtevek za izplačilo, kopije računov ter poročilo o opravljenem delu. VIII. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev direktor občinske uprave Občine Brežice s sklepom v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Brežice. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna. IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni strani Občine Brežice, www.brezice.si ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Roman Matjašič, tel. 07/49-91-516, e-mail:roman.matjasic@brezice.si, v času uradnih ur.

AAA Zlata odličnost