Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1800. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika, veljavnih za območje Občine Log - Dragomer, stran 5178.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) in 7. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Log - Dragomer sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika, veljavnih za območje Občine Log - Dragomer
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev odloka
22. člen Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 6/99, Naš časopis, št. 292/03), ki se na podlagi 125. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) uporablja tudi v Občini Log - Dragomer
v 22. členu določa pogoje za oblikovanje enodružinskih stanovanjskih objektov, in sicer:
– tloris: razmerje stranic najmanj 1: 1,4;
– višina: največ P+1+M, kolenčni zid največ 80 cm, oziroma P+M, kjer je možno visoko pritličje, če teren drugačne kleti ne dopušča, kolenčni zid največ 80 cm;
– streha: dvokapnica z naklonom strešin 35–45 stopinj, smer slemena v vzdolžni smeri objekta;
– garaže in ostali pomožni deli objekta naj bodo praviloma načrtovani v sklopu objekta.
Investitorja Nevija Tomše in Erik Tomše, Cesta v Hrastje 1, 1358 Log pri Brezovici, sta dala pobudo, da se 22. člen odloka spremeni tako, da je v primeru, da je višina objekta P + M, kolenčni zid lahko največ 120 cm.
Določilo odloka je v delu, na katerega se nanaša pobuda in ki opredeljuje »visoko pritličje« in klet, nejasno. Pri gabaritu P+M je omejitev kolenčnega zidu do višine 80 cm nepotrebna, saj je v prvem stavku druge alineje določeno, da je višinski gabarit lahko P+1+M, ob sicer enakem kolenčnem zidu (do 80 cm). Pri višinskem gabaritu P+M bi bil kolenčni zid lahko tudi višji.
2. Območje sprememb
Območje sprememb odloka zajema območje Občine Log - Dragomer v delu, ki je namenjeno stanovanjski gradnji.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve pridobi in financira Občina Log - Dragomer.
4. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev odloka
Obrazložitev skrajšanega postopka
Odlok se na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju sprejema po skrajšanem postopku. Spremembe se nanašajo le na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanjih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato se rok za predložitev smernic in mnenj skrajša na 15 dni, enako pa se skrajša trajanje javne razgrnitve.
Roki:
– priprava osnutka sprememb in dopolnitev odloka: 5 dni,
– pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje: 15 dni,
– dopolnitev osnutka: 5 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava: 15 dni,
– priprava predloga osnutka sprememb in dopolnitev odloka: 5 dni,
– pridobitev mnenj: 15 dni,
– potrditev predloga sprememb in dopolnitev odloka: 15 dni.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice iz svoje pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice iz svoje pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
3. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
6. Objava
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sklep se objavi tudi spletni strani Občine Log - Dragomer (www.log-dragomer.si) in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3500-2/2010
Dragomer, april 2010
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost