Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

Ob-3025/10 , Stran 1047
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks 07/348-11-31. 2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin: I. javni kulturni programi (JKP) in II. javni kulturni projekti: A – investicije in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so označeni kot javna infrastruktura na področju kulture ter objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne namene, B – varstvo kulturne dediščine, C – javne kulturne prireditve, D – založništvo, E – nakup opreme in osnovnih sredstev, F – izobraževanje, G – materialni stroški zvez ter izvajalcev kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev. 3. Na javni razpis lahko oddajo vloge: – za področja: javni kulturni programi (JKP), C, D, E in F se lahko prijavijo društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti (izjemoma izvajalci lahko tudi niso registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni projekti v javnem interesu Občine Trebnje); posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo; javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda, – za področje A: društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti (izjemoma izvajalci lahko tudi niso registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni projekti v javnem interesu Občine Trebnje), ki so lastniki ali upravljalci javne infrastrukture na področju kulture in objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne dejavnosti, – za področje B: lastniki ali upravljalci nepremične kulturne dediščine, ki se nahaja na območju Občine Trebnje in ima status kulturnega spomenika, – za področje G: zveze kulturnih društev in izvajalci kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev. 4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih, – da izkažejo na predpisanih obrazcih zaprto finančno konstrukcijo za prijavljen javni kulturni program ali kulturni projekt, – da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Trebnje (izjemoma se lahko sofinancira tudi kulturne projekte izvajalca, ki nima sedeža v Občini Trebnje, če so kulturni projekti v javnem interesu Občine Trebnje), – delujejo na področju kulture najmanj eno leto, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, – da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Trebnje, – za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini Trebnje, – da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev. 5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: vrednotenje kulturnih izvajalcev glede na posamezno vrsto kulturne dejavnosti, glede na kakovost izvedbe programa, glede na število sekcij, število aktivnih članov in glede na število nastopov na javnih prireditvah. Za ocenjevanje investicijskih projektov bodo uporabljena sledeča merila: izkoriščenost objekta za izvajanje kulturnih dejavnosti, pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju na področju kulture v Občini Trebnje, razlogi za investicijo, zagotovljena lastna finančna sredstva, pridobljena sredstva iz državnih in evropskih virov. Za ocenjevanje projektov s področja varstva kulturne dediščine bodo upoštevana sledeča merila: ovrednotenje kulturnega spomenika, stopnja ogroženosti spomenika zaradi človeških ali drugih zunanjih vplivov, izdelana izvedbena dokumentacija, pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju in za popularizacijo spomenika, zagotovljena lastna finančna sredstva, projekt je sofinanciran iz državnih in evropskih virov. Sofinancirajo se izredni stroški, ki presegajo gospodarsko korist in običajne stroške vzdrževanja: stroški konservatorsko-restavratorskih posegov na kulturnih spomenikih, stroški gradbeno-obrtniških posegov, kakor jih zahtevajo kulturnovarstveni pogoji (stroški sanacije temeljev, stroški sanacije sten – zidov, stroški sanacije stropov, stroški sanacije stopnišč, stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh – kritin, stroški sanacije stavbnega pohištva-okna, vrata, stroški sanacije stavbno-kleparskih del, stroški sanacije tlakov). Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: raven prireditve, število nastopajočih, delež zagotovljenih lastnih sredstev, število obiskovalcev, tradicionalnost, pomen prireditve za širši kulturni prostor, vzpostavitev vzvodov za partnerstvo. Na področju založništva bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: vsebinska tematika, število izvodov, obseg edicije, delež zagotovljenih lastnih sredstev, izvirnost avtorskega dela, umetniška in kakovostna vrednost. Projekti s področja nakup opreme in osnovnih sredstev bodo ocenjevani po sledečih elementih: delež zagotovljenih lastnih sredstev, kvalitetni nivo izvedbe programov, število uporabnikov, vrsta kulturne dejavnosti in namen opreme, število članov oziroma sekcij izvajalca. Pri izobraževanju se bodo sofinancirali stroški kotizacije za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev. Pri materialnih stroških zvez ter izvajalcev kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev, se bodo sofinancirali materialni stroški, nastali v zvezi z administrativnimi, finančnimi in računovodskimi deli, stroški strokovne literature in promocijskega materiala. Podrobnejše ocenjevanje po navedenih merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06, 37/09). 6. Skupna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto 2010 za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa znaša 145.379 EUR, oziroma po posameznih vsebinah javnega razpisa: – javni kulturni programi (JKP), okvirno 40.000 EUR, – investicije in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so označeni kot javna infrastruktura na področju kulture ter objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne namene (A), okvirno 3.100 EUR, – varstvo kulturne dediščine (B), okvirno 32.000 EUR, – javne kulturne prireditve (C), okvirno 48.154 EUR, – založništvo (D), okvirno 5.610 EUR, – nakup opreme in osnovnih sredstev (E), okvirno 12.515 EUR, – izobraževanje (F), okvirno 2.000 EUR, – materialni stroški zvez ter izvajalcev kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev (G), okvirno 2.000 EUR. 7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 8. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi tega razpisa. Prevzamete jo lahko osebno – v sprejemni pisarni Občine Trebnje ali na internetni strani Občine Trebnje: http://www.trebnje.si. 9. Rok in način predložitve vlog: vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po objavi tega javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma najkasneje zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti z vsemi zahtevanimi prilogami dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »Vloga na JR Kultura 2010, področje: ________________« (navedba osnovnega razpisnega področja, kot npr.: varstvo kulturne dediščine). Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene prijavitelju. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa. 10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa: prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Strokovna komisija bo v roku 45 dni po zaključku javnega razpisa izdala prijaviteljem obvestila o predvideni višini sofinanciranja oziroma o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov in kulturnih projektov. V 8 dneh od prejema obvestila se bodo lahko prijavitelji izjavili o predlogu strokovne komisije. Na podlagi predloga strokovne komisije bo župan izdal izvajalcem odločbo o izboru oziroma o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov in projektov. Na izdano odločbo ne bo pritožbe, možen bo upravni spor. Z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov in projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Irena Žužek, tel. 07/348-11-26, faks 07/348-11-31, e-pošta: irena.zuzek@trebnje.si.

AAA Zlata odličnost