Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1808. Odlok o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2009, stran 5185.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 31/07) je Občinski svet Občine Postojna na 25. seji dne 19. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2009
1. člen
Občinski svet Občine Postojna sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Postojna je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Postojna za leto 2009 so bili realizirani v zneskih, kot je prikazano v bilanci prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, ki predstavljajo splošni del proračuna. V posebnem delu proračuna so izkazani predvideni in realizirani izdatki proračuna Občine Postojna za leto 2009.
+---------+--------------------------------------+-------------+
|Konto  |Opis                 | Realizacija|
|     |                   |     2009|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |  18.143.226|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  12.847.307|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   |  9.453.397|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |700 DAVKI NA DOHODEK         |  7.689.487|
|     |IN DOBIČEK              |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |703 DAVKI NA PREMOŽENJE        |  1.294.247|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO       |   469.663|
|     |IN STORITVE              |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |706 DRUGI DAVKI            |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI           |  3.393.909|
|     |(710+711+712+713+714)         |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU        |  2.102.009|
|     |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA       |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |711 TAKSE IN PRISTOJBINE       |    7.379|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |712 DENARNE KAZNI           |    50.294|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN   |    49.013|
|     |STORITEV               |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |  1.185.214|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)   |   723.239|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH   |   189.960|
|     |SREDSTEV               |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG     |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |   533.279|
|     |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA       |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|73    |PREJETE DONACIJE (730+731)      |   119.373|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |730 PREJETE DONACIJE         |   119.373|
|     |IZ DOMAČIH VIROV           |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |7300 PREJETE DONACIJE         |    25.201|
|     |IZ DOMAČIH VIROV ZA TEKOČO PORABO   |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |7301 PREJETE DONACIJE         |    94.172|
|     |IZ DOMAČIH VIROV ZA INVESTICIJE    |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE    |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI          |  4.453.308|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |  1.457.171|
|     |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ       |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |  2.996.137|
|     |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA    |       |
|     |EVROPSKE UNIJE            |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  |      0|
|     |(787)                 |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH    |       |
|     |EVROPSKIH INSTITUCIJ         |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  18.439.935|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |  4.753.716|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |  1.006.849|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV      |   163.751|
|     |ZA SOCIALNO VARNOST          |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |402 IZDATKI ZA BLAGO         |  3.419.979|
|     |IN STORITVE              |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |   146.137|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |409 SREDSTVA, IZLOČENA        |    17.000|
|     |V REZERVE               |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)  |  4.209.082|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |410 SUBVENCIJE            |    54.733|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM      |  2.431.885|
|     |IN GOSPODINJSTVOM           |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. |   772.060|
|     |IN USTANOVAM             |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |   950.404|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |  8.912.264|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV|  8.912.264|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)     |   564.872|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |430 INVESTICIJSKI TRANSFER      |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN|   562.009|
|     |FIZ. OSEBAM              |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |4310 INVESTICIJSKI TRANSFERI     |   191.614|
|     |NEPROFITNIM ORG.           |       |
|     |IN USTANOVAM             |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |4311 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM  |   344.596|
|     |PODJETJEM IN DRUŽBAM KI SO V LASTI  |       |
|     |DRŽAVE ALI OBČIN           |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |4314 INVESTICIJSKI TRANSFERI     |    25.799|
|     |POSAMEZNIKIM             |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI      |    2.864|
|     |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM       |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |   –296.708|
|     |(I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS   |       |
|     |SKUPAJ ODHODKI)            |       |
+--------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|75 IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |      0|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|44 V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|      0|
|     |DELEŽEV (440+441)           |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |440 DANA POSOJILA           |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |      0|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |      0|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – |       |
|     |V.)                  |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|VII.   |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)    |   –296.708|
|     |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO   |       |
|     |PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) –|       |
|     |(II. + V.)              |       |
+--------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|50 VIII. |ZADOLŽEVANJE (500)          |      0|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|55 IX.  |ODPLAČILA DOLGA (550)         |   250.802|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     |   250.802|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)     |   –250.802|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|XI.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |   –547.511|
|     |RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) |       |
|     |– (II.+V.+IX.)            |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU  |   895.095|
|     |PRETEKLEGA LETA            |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE |       |
|     |IZ PRETEKLEGA LETA          |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
3. člen
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa pripravljenega v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter Metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-6/2010-7
Postojna, dne 19. aprila 2010
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost