Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1799. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2010, stran 5177.

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D in 105/08 – odločba US) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 38. seji dne 19. 4. 2010 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2010
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) za volilno leto 2010.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v mestni svet ne smejo preseči 0,40 eura na posameznega volilnega upravičenca v MOL.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 eura na posameznega volilnega upravičenca v MOL. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, povečajo še za 0,15 eura na posameznega volilnega upravičenca v MOL.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane mestnega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eurov za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila mestnemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 eura za vsak dobljeni glas. Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila mestnemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v mestni svet ali za volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna MOL 30. dan po predložitvi poročila mestnemu svetu in računskemu sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-3/2010-2
Ljubljana, dne 19. aprila 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost