Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

Št. 430-41/2010-2 Ob-3143/10 , Stran 1061
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem za leto 2011 (v nadaljnjem besedilu: javni poziv) je izbira mentorjev za mlade raziskovalce, ki bodo začeli z usposabljanjem v letu 2011 na posameznih izbranih raziskovalnih področjih. Okvirni delež (%) mentorjev novih mladih raziskovalcev po vedah je določen v Usmeritvah Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za (so)financiranje mladih raziskovalcev v okviru poziva v letu 2010 (v nadaljnjem besedilu: usmeritve MVZT). 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv: Agencija poziva raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: RO), ki so vpisane v evidenco RO na agenciji in imajo statusno obliko »zavod«, da prijavijo kandidate za mentorje. Na javni poziv se lahko prijavijo tudi kandidati za mentorje kot posamezniki, ki imajo delovno razmerje sklenjeno v raziskovalni organizaciji iz prejšnjega stavka te točke. 4. Cilj javnega poziva: cilj javnega poziva za predlaganje kandidatov za mentorje mladim raziskovalcem je izbrati kakovostne mentorje mladim raziskovalcem. 5. Pogoji Pogoji za izbor kandidatov za mentorja mlademu raziskovalcu so določeni v Pravilniku o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06, 5/07, 39/07, 23/09, 68/09 in 90/09 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik o MR), v Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2011 (razpisi v letu 2010), št. 6319-1/2010-1, z dne 31. 3. 2010, (v nadaljnjem besedilu: metodologija), v Pravilniku o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 86/09) in v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik o kriterijih za vodjo projekta). Vsi navedeni dokumenti so sestavni del pozivne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za mentorja mlademu raziskovalcu, so: – da izpolnjuje pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega projekta, – da aktivno sodeluje v raziskovalnem programu ali vsaj enem raziskovalno-razvojnem projektu, ki ga (so)financira agencija, – da je v delovnem razmerju v raziskovalni organizaciji, – da je od zagovora njegovega doktorata minilo najmanj štiri leta, – da v preteklem letu ni dobil novega mladega raziskovalca v usposabljanje, pri čemer se navedeni pogoj ne upošteva pri kandidatu za mentorja, ki je bil v preteklem letu uvrščen na listo mentorjev in po številu točk sega v zgornjih 10% izbranih mentorjev v posamezni vedi ter je v vrhu na raziskovalnem področju. Mentor ne more usposabljati več kot tri mlade raziskovalce hkrati. V kvoto treh mladih raziskovalcev se ne štejejo tisti, ki jim status miruje zaradi starševskega dopusta oziroma so starševski dopust v času trajanja statusa mladega raziskovalca že izkoristili. Kvoto treh mladih raziskovalcev v usposabljanju pri posameznem mentorju agencija preveri ob podpisu pogodbe o financiranju raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca. Kandidat za mentorja mora izpolnjevati pogoje skladno s pravilnikom o kriterijih za vodjo projekta in z metodologijo, v kateri so določene mejne vrednosti vsote kvantitativnih ocen A1, A2 in A3 za vsako vedo posebej, in sicer: A1 + A2 + A3 = 3,0 naravoslovje, A1 + A2 + A3 = 3,0 tehnika, A1 + A2 + A3 = 1,5 medicina, farmacija in geologija, A1 + A2 + A3 = 2,5 biotehnika in biologija, A1 + A2 + A3 = 1,5 družboslovje, A1 + A2 + A3 = 2,0 humanistika, A1 + A2 + A3 = 3,0 interdisciplinarno. Vsi kandidati za mentorje morajo imeti vsoto kvantitativnih ocen A1 in A2 vsaj 1. 6. Prijava na javni poziv Prijava na javni poziv se kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-MR-JP-Prijava/2010 izpolnjuje na spletnem portalu ARRS eObrazci https://www.arrs.gov.si/eObrazci/. Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidenco raziskovalcev agencije, skrbniki spletnega portala eObrazci v RO, zastopniki RO, pooblaščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal eObrazci je možna na dva načina: – z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA), – z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v RO ali agencija). Podrobna obrazložitev postopka prijave in pridobitve gesla je v prilogi poziva. Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem jeziku, točki 6. in 7. pa tudi v angleškem jeziku (navedeni točki morata biti izpolnjeni v obeh jezikih). Za posameznega kandidata za mentorja je lahko vložena le ena prijava ne glede na to, ali kandidata za mentorja prijavlja RO ali se kandidat za mentorja prijavlja sam. 7. Merila za ocenjevanje kandidatov za mentorje Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci in merila za ocenjevanje kandidatov za mentorje so definirana v pravilniku o MR in pravilniku o kriterijih za vodjo projekta, metoda ocenjevanja pa v metodologiji, poglavja A, B, C in D. Merila za ocenjevanje kandidatov za mentorje so: – znanstvena kakovost kandidata za mentorja; – povezanost raziskovalnega dela kandidata za mentorja z domačimi in tujimi uporabniki; – vpetost v mednarodni prostor. Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (oceni A1 in A2) in za posamezno znanstveno vedo, ki so opredeljene v metodologiji, pridobi in izračuna agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega poziva (oceni A1 in A2). Podatke za izračun sredstev drugih uporabnikov na podlagi metodologije (ocena A3) je agencija pridobila neposredno od RO za vse tiste kandidate za mentorje, ki so člani programskih raziskovalnih skupin. Agencija bo za člane programskih skupin upoštevala samo podatke, ki so vpisani v obrazce ARRS-RPROG-VPETOST-A-B/2010 in ARRS-RPROG-VPETOST-C/2010, na katerih so odgovorne osebe s podpisom jamčile za točnost podatkov. Kandidati za mentorje, ki niso člani nobene programske skupine, vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2010, objavljen na spletni strani agencije in ga do 3. 6. 2010 do 12. ure oddajo po elektronski pošti na naslov vpetostprogram@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec oddajo tudi po običajni pošti na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ravno tako do 3. 6. 2010 do 12. ure. Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če kandidat ni član programske skupine. Za izračun kvantitativne ocene kandidata za mentorja agencija upošteva podatke, ki so dosegljivi v bazah COBISS, SICRIS in evidencah agencije na dan zaključka javnega poziva. 8. Okvirna višina sredstev javnega poziva Realizacija tega poziva za leto 2011 je predvidena v okvirnem obsegu 250 mentorskih mest, kar okvirno letno pomeni 8.300.000 EUR. Poziv bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi. Okvirni razrez mest mentorjev oziroma mladih raziskovalcev po znanstvenih vedah za financiranje mladih raziskovalcev v letu 2011 je definiran v usmeritvah MVZT. 9. Izbor mentorjev Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata pravilnik o MR in metodologija. Strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama mentorjev in ga posreduje Znanstvenemu svetu agencije (v nadaljnjem besedilu: ZSA). Na podlagi predloga prednostnega seznama mentorjev za leto 2011, ki ga pripravi ZSA, bo agencija obvestila prijavitelje, ki so navedeni v predlogu prednostnega seznama mentorjev za leto 2011, da lahko predlagajo zamenjavo kandidata iz prednostnega seznama mentorjev za leto 2011 z odobrenim mentorjem za leto 2010, ki bo pričel usposabljati mladega raziskovalca v letu 2010, pri čemer kandidata nista nujno iz iste RO. Predlog RO mora biti podpisan tudi s strani obeh kandidatov za mentorja. ZSA bo predloge zamenjav obravnaval in z upoštevanjem odobrenih zamenjav sprejel predlog seznama mentorjev za leto 2011. Sklep o izboru mentorjev sprejme Upravni odbor agencije na predlog ZSA. V primeru zamenjav mentorjev iz seznama za leto 2011 z mentorji iz liste za leto 2010 Upravni odbor sprejme sklep o spremembi Sklepa o izboru mentorjev za leto 2010, št. 430-68/2009-514, z dne 23. 12. 2009 in št. 430-68/2009-597, z dne 22. 1. 2010. Upravni odbor agencije odloči tudi o pritožbi zoper sklep o izboru mentorjev. 10. Doba usposabljanja mladih raziskovalcev Doba usposabljanja mladih raziskovalcev bo skladna z določili pravilnika o MR. Predvideni začetek financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev je oktober 2011. V primeru zamenjav med izbranimi mentorji za leto 2011 z odobrenimi mentorji za leto 2010 pa je predvideni začetek oktober 2010. 11. Način, oblika in rok za predložitev prijav 11.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom Prijava na javni poziv se izpolni in odda kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-MR-JP-Prijava/2010 na spletni portal ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in kandidat za mentorja). Prijave morajo biti oddane do vključno 3. 6. 2010, do 12. ure. Če se kandidat za mentorja prijavlja kot posameznik, odda prijavo skladno s točko 11.2. Prijaviteljem svetujemo, da prijave ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika. 11.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa V primeru, ko prijavitelj in/ali kandidat za mentorja nimata digitalnega potrdila, se prijava odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci) in v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in kandidata za mentorja in žigom RO. Če se kandidat za mentorja prijavlja kot posameznik, podpis zastopnika oziroma pooblaščene osebe ter žig nista potrebna. Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morati biti vsebinsko popolnoma enaki. Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj - Poziv za mentorje 2011« in obvezno oznako prijave (ARRS-MR-JP-PRIJAVA/2010/ ……) ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v roku oddane v pisni ali elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je oddana na spletni portal ARRS eObrazci oziroma prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, do 3. 6. 2010 do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 3. 6. 2010 do 12. ure (poštni žig). 11.3. Popolnost prijave Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 11.1. – oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska oblika; točka 11.2. – oddaja prijave brez digitalnega podpisa – elektronska in pisna oblika;) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni poziv. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopku (so)financiranja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/09). Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. 12. Datum odpiranja prijav Komisija za odpiranje prijav bo v torek, dne 8. 6. 2010, ob 9. uri na sedežu agencije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave. 13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega poziva: prijavitelji bodo obveščeni o izboru mentorjev mladim raziskovalcem predvidoma do konca julija 2010. 14. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo pozivno dokumentacijo Pozivna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije, http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/). Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije, http://www.arrs.gov.si/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana oziroma na tel. 01/400-5936 – Matejka Ahčin, 01/400-59-34 – Silva Bodanec in 01/400-59-38 – Nataša Dremota.

AAA Zlata odličnost