Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1792. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle, stran 5173.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl.US, 76/08, 79/09), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06, in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na seji dne 15. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle (Uradno glasilo – Primorske novice, št. 4/97, št. 39/05 ter Uradni list RS, št. 4/08, v nadaljevanju: odlok) se spremeni 11. člen tako, da se glasi:
»Zavod upravlja 11- članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Kanal ob Soči.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev izmed svojih članov tako, da imajo:
– 2 predstavnika starši, katerih otroci obiskujejo osnovno šolo,
– 1 predstavnika starši, katerih otroci obiskujejo vrtec.
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in neposrednih volitvah tako, da imajo:
– delavci šole 3 predstavnike,
– delavci vrtca 1 predstavnika,
– 1 predstavnika delavci šole ali vrtca, glede na večje število na volitvah pridobljenih glasov.
Svet zavoda se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.
Člani sveta zavoda so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Osebe, ki opravljajo funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja, v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu ne morejo voliti in biti izvoljeni oziroma imenovani v svet zavoda.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom otroka.«
2. člen
Spremeni se 34. člen odloka tako, da se glasi:
»Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, daje ustanovitelj zavodu v upravljanje naslednje nepremično stvarno premoženje:
– stavba osnovne šole in vrtca Deskle s funkcionalnimi površinami,
– Športna dvorana Deskle in zunanje športne površine pri osnovni šoli Deskle.
Zavodu se daje v upravljanje tudi premično stvarno premoženje v zgoraj navedenih stavbah, katerih lastnik je ustanovitelj.
Zavod je dolžan uporabljati premoženje, ki je last ustanovitelja in ga ima zavod v upravljanju, ter drugo premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
Premoženje s katerim upravlja javni zavod je last Občine Kanal ob Soči.
Javni zavod upravlja s premoženjem v skladu s pogodbo, s katero je bilo premoženje preneseno v upravljanje javnemu zavodu.
Javni zavod lahko v skladu z veljavnimi predpisi daje v uporabo stvarno premoženje v času, ko ga sam ne potrebuje za izvajanje svoje dejavnosti.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0144-0003/2010-1
Kanal ob Soči, dne 15. aprila 2010
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost