Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1802. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2010, stran 5179.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06) je Občinski svet Občine Loški Potok na 17. redni seji dne 22. 4. 2010
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 121/08) se spremeni 2. člen tako, da glasi:
»
+------+------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |  Rebalans|
+------+------------------------------------------+  proračuna|
|   |Skupina/podskupina kontov         |   2010-I|
+------+------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  4.102.064|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  1.781.358|
+------+------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  1.750.628|
+------+------------------------------------------+------------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček        |  1.627.965|
+------+------------------------------------------+------------+
|703  |Davki na premoženje            |   48.840|
+------+------------------------------------------+------------+
|704  |Domači davki na blago in storitve     |   73.823|
+------+------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   30.730|
+------+------------------------------------------+------------+
|710  |Udeležba na dobičku in prihodki      |    5.200|
|   |od premoženja               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|711  |Takse in pristojbine           |     400|
+------+------------------------------------------+------------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev   |    1.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki          |   24.130|
+------+------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    6.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|722  |Prihodki od prodaje zemljišč       |    6.000|
|   |in neopredmetenih dolg.sredstev      |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  2.314.706|
+------+------------------------------------------+------------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih       |   396.563|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|741  |Prejeta sredstva iz državnega proračuna  |  1.918.143|
|   |iz sredstev EU              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI ( 40+41+42+43)       |  4.242.887|
+------+------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   342.255|
+------+------------------------------------------+------------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim     |   118.270|
+------+------------------------------------------+------------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno    |   19.428|
|   |varnost                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|402  |Izdatki za blago in storitve       |   195.880|
+------+------------------------------------------+------------+
|403  |Plačila domačih obresti          |    1.577|
+------+------------------------------------------+------------+
|409  |Rezerve                  |    7.100|
+------+------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   740.954|
+------+------------------------------------------+------------+
|411  |Transferi posameznikom          |   386.430|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|412  |Transferi neprofitnim organizacijam    |   34.771|
|   |in ustanovam               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|413  |Drugi tekoči domači transferi       |   319.753|
+------+------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  3.114.552|
+------+------------------------------------------+------------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev    |  3.114.552|
+------+------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   45.126|
+------+------------------------------------------+------------+
|431  |Investicijski transferi pravnim osebam,  |   29.700|
|   |ki niso proračunski upor.         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|432  |Investicijski transferi proračunskim   |   15.426|
|   |uporabnikom                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |      |
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |  –140.823|
+------+-------------------------------------------------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB           |
+------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN     |      |
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV        |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH         |      |
|   |DELEŽEV (IV-V)              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|500  |Domače zadolževanje            |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   77.519|
+------+------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   77.519|
+------+------------------------------------------+------------+
|550  |Odplačila domačega dolga         |   77.519|
+------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |      |
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –77.519|
+------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |   140.823|
+------+------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. |   218.342|
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2010.
Št. 410-0062/2009-I
Loški Potok, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

AAA Zlata odličnost