Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

SV 656/2010 Ob-3124/10 , Stran 1077
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. SV 656/2010, z dne 30. 4. 2010, je bilo zastavljeno štiri sobno stanovanje, v skupni izmeri 134.31 m2, z identifikacijsko številko 1721-362-18, v III. nadstropju stanovanjske stavbe v Ljubljani, Rimska ulica 7, ki stoji na parc. št. 308, k.o. 1721 Gradišče I, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku številka 129, k.o. 1721 Gradišče I, ki je v lasti Tomaža Piriha, na podlagi »Sodne poravnave«, opr. št. III P 4/2009, z dne 22. 5. 2009, sklenjene med Mestno občino Ljubljana kot prodajalko in Dejanom Dogandžićem kot kupcem, »Prodajne pogodbe«, z dne 15. 3. 2010, sklenjene med Dejanom Dogandžićem, kot prodajalcem in Tomažem Pirihom, kot kupcem, »Dogovora o spremembi Prodajne pogodbe z dne 15. 3. 2010«, z dne 24. 4. 2010, sklenjenega med istima strankama in »Dogovora k dogovoru z dne 24. 4. 2010 «, z dne 28. 4. 2010, sklenjenega med istima strankama, in sicer v korist upnice Banka Sparkasse d.d., s sedežem in poslovnim naslovom Ljubljana, Cesta v Kleče 15, matična številka 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 156.000,00 EUR, s pogodbeno obrestno mero, ki je za prvo obrestno obdobje 2.834% letno in je sestavljena iz seštevka 3-mesečnega Euriborja (trenutno 0.634%) in pribitka v višini 2.200% in v primeru zamude z zamudnimi obrestmi po predpisani obrestni meri zamudnih obresti in ostalimi pripadki v skladu s Pogodbo o potrošniškem hipotekarnem kreditu št. 5463/0011887 – 00, sklenjene dne 29. 4. 2010, ki zapade v plačilo najkasneje dne 1. 5. 2030, z možnostjo predčasne zapadlosti.

AAA Zlata odličnost