Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1796. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah, stran 5175.

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/89 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09 in 109/09) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 38. seji dne 19. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
1. člen
V Odloku o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/00 in 66/05 in 94/08) se 52. člen spremeni tako, da se glasi:
»52. člen
(prometna signalizacija in oprema na občinskih cestah)
Prometno signalizacijo in opremo na občinskih cestah postavlja, zamenjuje, dopolnjuje ali odstranjuje upravni organ.
Na občinskih cestah na območju MOL se sme po sistemu MOLIS (Mestna Občina Ljubljana Informacijski Sistem) postavljati turistična in druga obvestilna signalizacija samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji.
O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije odloča upravni organ. Zahtevi za izdajo dovoljenja je treba priložiti elaborat o postavitvi signalizacije. Upravni organ ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, za vzdrževanje in odstranitev signalizacije za lamele modre barve za hotele in lamele sive barve za pomembna poslovno-trgovska središča in objekte v naselju, predpisanih s pravilnikom, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah.
Letna višina stroškov postavitve, vzdrževanja in odstranitve iz prejšnjega odstavka tega člena je odvisna od velikosti lamele in kategorije občinske ceste, na kateri je postavljena, in znaša na:
1) Glavnih mestnih cestah za:
– malo lamelo 300 eurov,
– srednjo lamelo 700 eurov in
– veliko lamelo 1200 eurov.
2) Lokalnih cestah med naselji v MOL in med naselji v MOL in med naselji v sosednjih občinah 75 odstotkov zneska iz prejšnje alineje.
3) Zbirnih mestnih cestah ali zbirnih krajevnih cestah 75 odstotkov zneska iz prve alineje.
4) Mestnih cestah ali krajevnih cestah 50 odstotkov zneska iz prve alineje.
5) Javnih poteh ali javnih poteh za kolesarje 25 odstotkov zneska iz prve alineje.
Izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest lahko spreminja prometno signalizacijo in opremo le s predhodnim soglasjem upravnega organa.«
2. člen
V prvem in tretjem odstavku 59. člena se besedilo »350.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.500 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »420 eurov«.
3. člen
V 60. členu se besedilo »100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »420 eurov«.
4. člen
V prvem odstavku 61. člena se besedilo »350.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.500 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »420 eurov«.
5. člen
V prvem in drugem odstavku 62. člena se besedilo »350.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.500 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »420 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »70.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »300 eurov«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Upravni organ izda po uradni dolžnosti dovoljenja iz tretjega odstavka 52. člena tega odloka v roku treh mesecev za že postavljene lamele modre barve za hotele in lamele sive barve za pomembna poslovno-trgovska središča in objekte za obveščanje na turistični in drugi obvestilni signalizaciji. Stranka mora povrniti stroške za postavitev, vzdrževanje in odstranitev signalizacije.
7. člen
Z uveljavitvijo tega odloka v Odloku o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 90/99, 108/03 – obvezna razlaga, 73/04 in 66/07) prenehajo veljati v 2. členu peta alineja pri pojmu »posebna raba cest« in druga alineja pri pojmu »posebna raba zelenih površin«, v 5. členu šesta alineja prvega odstavka, naslov pred 18. členom, 18. člen in »Tarifa št. 4« v Taksni tarifi.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-29/2008-10
Ljubljana, dne 19. aprila 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost