Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1820. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turističnem vodenju na ravni turističnega območja Občine Tržič, stran 5203.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02,108/03, 72/05, 21/06, 14/07, 60/07, 27/08, 76/08 in 79/09), 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 34/05, 44/05, 40/06, 115/06, 139/06, 17/08, 76/08, 109/09 in 108/09) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 28. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o turističnem vodenju na ravni turističnega območja Občine Tržič
1. člen
V Odloku o turističnem vodenju na ravni turističnega območja Občine Tržič (Uradni list RS, št. 68/05) (v nadaljevanju: odlok) se besedilo v 1. členu »Turistično, promocijski in informacijski center Občine Tržič (v nadaljevanju TPIC Tržič)« spremeni, tako da se glasi »Javni zavod za turizem Tržič (v nadaljevanju – JZT Tržič)«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo »Občina Tržič« nadomesti z besedilom »JZT Tržič«.
V drugem odstavku 4. člena se besedilo »župan Občine Tržič« nadomesti z besedilom »svet zavoda«, besedilo »Občine Tržič« pa se nadomesti z besedilom »JZT Tržič«.
3. člen
V 5. členu odloka se beseda »župan« nadomesti z besedilom »direktor JZT Tržič«.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se besedilo »Občina Tržič« nadomesti z besedilom »JZT Tržič«.
V tretji alineji prvega odstavka 6. člena pa se besedilo »župana Občine Tržič« nadomesti z besedilom »direktorja JZT Tržič«.
5. člen
V 7. členu odloka se besedilo »TPIC Tržič« nadomesti z besedilom »JZT Tržič«.
6. člen
V 8. členu odloka se besedilo »TPIC Tržič« nadomesti z besedilom »JZT Tržič«.
7. člen
Besedilo 9. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Turistična vodenja za naročene in razpisane oglede se zaračunavajo po ceniku, ki ga izda JZT Tržič, potrdi pa svet zavoda.«
8. člen
V 11. členu se besedilo »TPIC Tržič« nadomesti z besedilom »JZT Tržič«. Za besedilom »Občinskemu svetu Občine Tržič« pa se doda še besedilo »svetu zavoda«.
9. člen
V 13. členu odloka se besedilo »TPIC Tržič« nadomesti z besedilom »JZT Tržič«.
10. člen
V 14. členu odloka se besedilo »občinsko redarstvo« nadomesti z besedilom »medobčinski inšpektorat Kranj v okviru svojih pristojnosti«.
11. člen
Besedilo 15. člena odloka se spremni tako, da se glasi:
»Z globo v višini 200,00 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju s 3. ali 8. členom tega odloka.
Z globo v višini 400,00 EUR se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z 8. členom tega odloka.
Z globo v višini 200,00 EUR se kaznuje odgovorno osebo pravne osebe, ki ravna v nasprotju z 8. členom tega odloka.
Z globo v višini 40,00 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z 10. členom tega odloka.
Plačane globe, ki so predpisane s tem odlokom in pravnomočno izrečene z odločbo pristojnega prekrškovnega organa, so prihodek proračuna Občine Tržič in se namensko porabijo za pospeševanje razvoja turizma v Občini Tržič«.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-0001/2009-411
Tržič, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost