Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

SV 413/2010 Ob-3036/10 , Stran 1076
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 413/2010 z dne 28. 4. 2010, je stanovanje številka 2, v izmeri 49,99 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe, na naslovu Murkova ulica 003, 2000 Maribor, ki stoji na parceli številka 510/1, pripisani pri zemljiškoknjižnem vložku 1916 katastrska občina Tabor in je last Pisanec Dušanke, EMŠO 1812962505110, stanujoče Murkova ulica 003, 2000 Maribor, do 4/6 od celote, Pisanec Gregorja, EMŠO 2608981500275, stanujočega Murkova ulica 003, 2000 Maribor, do 1/4 od celote in Pisanec Miha, EMŠO 1102984500220 stanujočega Murkova ulica 003, 2000 Maribor, do 1/4 od celote, na podlagi originalne overjene kupoprodajne pogodbe št. 9130-33/91, z dne 18. 11. 1991, z dodatkom h kupoprodajni pogodbi z dne 10. 12. 1991, sklenjene s prodajalko družbo Tovarna vozil in toplotne tehnike »Boris Kidrič« p.o. Maribor ter Pisanec Milanom in Pisanec Dušanko kot kupcema in Sklepa o dedovanju opr. št. II D 462/2009, z dne 12. 10. 2009 po pokojnem Pisanec Milanu, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v znesku 43.000,00 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost