Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

Št. 495/6584 Ob-3117/10 , Stran 1045
1. Naziv in sedež razpisovalca: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih, višjih strokovnih in glasbenih šol, dijaških domov ter šol za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji. Kot mednarodna dejavnost v tem razpisu štejejo zlasti: – mednarodna srečanja, festivali in seminarji, ki jih šole v Sloveniji organizirajo v sodelovanju s tujimi partnerji ali z mednarodno udeležbo; – udeležba strokovnih delavcev in predšolskih otrok, učencev, dijakov in vajencev na podobnih srečanjih, festivalih in seminarjih v tujini; – šolski projekti izmenjav in partnerstev, za katere financiranje ali sofinanciranje ni predvideno s programom Vseživljenjsko učenje. 3. Osnovni pogoji za kandidiranje: za sredstva razpisana po tem razpisu lahko kandidirajo pravne osebe s področja vzgoje in izobraževanja – vrtci, osnovne, srednje, višje strokovne in glasbene šole, dijaški domovi ter šole za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, ki so organizirani v javni mreži ali so za izvajanje dejavnosti (so)financirani iz državnega proračuna. Šole v sestavi šolskih centrov, ki niso samostojne pravne osebe, se smejo na razpis prijaviti kot posamični prijavitelj. V prijavi in v razpisnih dokumentih za imenom šole obvezno navedejo tudi naziv šolskega centra. Šolski center se kot samostojen subjekt ne more prijaviti na razpis. V nadaljevanju pojem »zavod« označuje pravne osebe iz prvega odstavka te točke in posamične šole v sestavi šolskih centrov. Vsak zavod lahko prijavi na javni razpis samo en projekt. V primeru kršitve tega pogoja bo Zavod RS za šolstvo vse vloge zavoda izločil iz nadaljnje obravnave. Pogoj za prijavo k projektu je, da kot partner v projektu sodeluje tuja institucija. 4. Namen, cilji in vsebina razpisa: namen, cilji in vsebina razpisa so sestavni del razpisne dokumentacije (Priloga A). 5. Merila in postopek za izbor: merila in postopek za izbor projektov so sestavni del razpisne dokumentacije (Priloga B). 6. Višina razpoložljivih sredstev V okviru finančnih sredstev je za leto 2010 na voljo 30.000,00 EUR. Način izplačila sredstev, nadzor namenskosti uporabe in druga določila so opredeljeni v vzorcu pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (priloga št. 3). Izbranim prijaviteljem bodo upravičeni stroški projekta sofinancirani največ do višine 5.000,00 EUR. Izbrani prijavitelj mora zagotoviti sofinanciranje projekta najmanj v deležu 20% celotne vrednosti projekta. Razpisana sredstva bodo dodeljena najbolje ocenjenim projektom, ki so ocenjeni najmanj s 75 točkami. Strokovna komisija lahko odloči, da ne dodeli vseh razpisanih sredstev. 7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v času od dokončnosti sklepov o izbiri do 31. 12. 2010. 8. Vloga za javni razpis Popolna vloga za javni razpis mora vsebovati: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec – priloga št. 1, – pravilno izpolnjeno potrdilo o sodelovanju tuje institucije – priloga št. 2, – pravilno in ustrezno izpolnjeno(a) potrdilo(a) o sofinanciranju s strani sponzorjev – priloga št. 6 – vzorec pogodbe (priloga št. 3), ki mora biti opremljen z žigom prijavitelja in podpisan s strani odgovorne osebe zavoda in koordinatorja projekta. S podpisom se prijavitelj strinja s pravicami in obveznostmi, določene v pogodbi. 9. Rok za predložitev vlog in način pošiljanja: Vloge morajo prispeti v vložišče Zavoda RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana, ne glede na način dostave, najkasneje do 25. 5. 2010 do 12. ure. Predloge posameznih projektov predlagatelji dostavijo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje mednarodne dejavnosti«. Nepravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in vloge, ki niso prejete v roku, bo Komisija za izvedbo javnega razpisa zavrnila v postopku odpiranja vlog in jih vrnila predlagatelju. 10. Datum odpiranja vlog: postopek javnega razpisa in odpiranje vlog, prispelih na razpis, vodi Komisija za izvedbo javnega razpisa. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile prejete. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo dne 26. 5. 2010 ob 9. uri. Odpiranje ni javno, saj se pričakuje veliko število vlog. 11. Rok za obveščanje potencialnih prejemnikov o izidu razpisa: prijavitelji projektov bodo obveščeni o izbiri v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog. 12. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega razpisa, – priloga A: namen, cilji in vsebina razpisa, – priloga B: postopek in merila za izbor projektov, – priloga št. 1: prijavni obrazec za projekt, – priloga št. 2: potrdilo o sodelovanju tuje institucije, – priloga št. 3: vzorec pogodbe za projekt, – priloga št. 4: potrdilo o sodelovanju z lokalnim okoljem, – priloga št. 5: potrdilo o sodelovanju predstavništva tuje države v Sloveniji, – priloga št. 6: potrdilo o sofinanciranju s strani sponzorjev. 13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpis in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo v vložišču Zavoda RS za šolstvo (pritličje), Poljanska 28, Ljubljana pri Katarini Porenta, vsak delovnik od 9. do 11. ure. Razpis in razpisna dokumentacija bosta od 7. 5. 2010 na voljo tudi na spletni strani ZRSŠ, http://www.zrss.si/razpis2010 Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Zavodu RS za šolstvo pri Mirku Zormanu, tel. 01/30-05-166 (mirko.zorman@zrss.si) in Almi Ahmetovič, tel. 01/30-05-134 (alma.ahmetovic@zrss.si). Za dodatne informacije lahko zainteresirani zaprosijo po elektronski pošti od dne 7. 5. 2010.

AAA Zlata odličnost