Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1809. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Postojnska jama in podlage za odmero komunalnega prispevka, stran 5186.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Uredbe o vsebini programa opremljanja (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 25. seji dne 19. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Postojnska jama in podlage za odmero komunalnega prispevka
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Postojnska jama (Uradni list RS, št. 93/07) v nadaljevanju: OPPN, sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč – v nadaljevanju: program opremljanja, št. proj. 022-106/09, ki ga je izdelalo podjetje Ipsum, d.o.o., v februarju 2010. Upoštevana je bila vsa razpoložljiva dokumentacija in smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki so navedeni v programu opremljanja.
2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– investicije v gradnjo komunalne opreme,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Občina komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na območju OPPN odmeri na podlagi Odloka o komunalnem prispevku (Uradni list RS, 107/07).
4. člen
Obstoječa in načrtovana komunalna oprema ter oprema iz 6. člena tega odloka je prikazana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del projektne dokumentacije, na podlagi katere je bil narejen program opremljanja.
5. člen
Vsota obračunskih stroškov načrtovanih investicij in obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo so skupni obračunski stroški. Obračunski stroški so določeni po posameznih vrstah komunalne opreme, ki je predmet komunalne opreme stavbnega zemljišča.
6. člen
Stroški za izgradnjo novega elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja niso všteti v obračunske stroške investicij.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
7. člen
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije in višina obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo.
8. člen
Del komunalnega prispevka, ki zajema plačilo obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo, se odmeri na podlagi Odloka o komunalnem prispevku (Uradni list RS, št. 107/07).
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
9. člen
Skupni stroški investicij v komunalno opremo obsegajo stroške za pridobitev zemljišč, stroške za pripravo zemljišč in stroške za gradnjo nove komunalne opreme na območju OPPN.
Skupni stroški investicije znašajo 4.500.941,43 € (brez DDV).
IV. OBRAČUNSKI STROŠKI INVESTICIJE
10. člen
Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna tako, da se od skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov in so določeni v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna.
V obračunskih stroških investicije ni upoštevan strošek izgradnje komunalnih omrežij, ki niso v upravljanju občinske obvezne gospodarske javne službe in na njih ni obvezen priklop.
Obračunski stroški investicije so enaki skupnim stroškom investicij v komunalno opremo, zmanjšanim za vrednost izgradnje elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja, rekonstrukcije državne ceste na območju OPPN in vrednost izgradnje opreme na območju, ki ne spada med gospodarsko javno infrastrukturo v upravljanju Občine Postojna.
11. člen
Za odmero komunalnega prispevka zavezancem je potrebno obračunske stroške investicije preračunati na enoto mere, ki se uporablja za odmero komunalnega prispevka.
Podlage za odmero komunalnega prispevka za investicijo so:
1. Obračunski stroški investicije.
2. Preračun obračunskih stroškov investicije na parcelo objekta in na neto tlorisno površino objekta.
3. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka.
12. člen
Obračunski stroški investicij v komunalno opremo zajemajo stroške priprave zemljišča ter vse stroške, vezane na izgradnjo javne komunalne infrastrukture, ki se neposredno nanaša na območje OPPN. Komunalna oprema s širšim javnim pomenom, ki ni predmet obračunskih stroškov, je navedena v 6. členu.
Obračunski stroški investicij v komunalno opremo znašajo 2.305.980,80 € (brez z DDV).
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV INVESTICIJE NA ENOTO MERE
13. člen
Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov investicije, ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter parcele, opremljene z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju in kvadratni meter neto tlorisne površine objekta.
Površina gradbenih parcel, določenih v OPPN, znaša 20.058 m2. Neto tlorisna površina predvidenih novih objektov in objektov, za katere je predvidena rekonstrukcija ali sprememba namembnosti, ocenjeno znaša 27.490 m2.
Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere iz prvega odstavka tega člena je:
– kvadratni meter parcele objekta
+-------------------+-----------+---------------+--------------+
|          | Površina | Obračunski  |   Cena   |
|          | gradbenih | stroški [€] | opremljanja |
|          | parcel  |        | na površino |
|          |  [m2]  |        | Cp [€/m2]  |
+-------------------+-----------+---------------+--------------+
|Ceste in cestna  |   20.058|  1.298.844,90|     64,75|
|razsvetljava    |      |        |       |
+-------------------+-----------+---------------+--------------+
|Padavinska     |   20.058|   242.264,00|     12,08|
|kanalizacija    |      |        |       |
+-------------------+-----------+---------------+--------------+
|Fekalna      |   20.058|   174.061,95|     8,68|
|kanalizacija    |      |        |       |
+-------------------+-----------+---------------+--------------+
|Vodovod      |   20.058|   237.629,95|     11,85|
+-------------------+-----------+---------------+--------------+
|Ostalo (zemljišča, |   20.058|   353.180,00|     17,61|
|projekti,     |      |        |       |
|nadzor ...)    |      |        |       |
+-------------------+-----------+---------------+--------------+
|Skupaj brez DDV  |      | 2.305.980,80 €|  114,97 €/m2|
+-------------------+-----------+---------------+--------------+
Vse vrednosti so brez DDV.
– neto tlorisno površino objekta
+-------------------+------------+---------------+-------------+
|          |  Neto  | Obračunski  |  Cena   |
|          | tlorisna | stroški [€] | opremljanja |
|          | površina |        | na površino |
|          | objektov |        | Ct [€/m2] |
|          |  [m2]  |        |       |
+-------------------+------------+---------------+-------------+
|Ceste in cestna  |   27.490|  1.298.844,90|    47,25|
|razsvetljava    |      |        |       |
+-------------------+------------+---------------+-------------+
|Padavinska     |   27.490|   242.264,00|     8,81|
|kanalizacija    |      |        |       |
+-------------------+------------+---------------+-------------+
|Fekalna      |   27.490|   174.061,95|     6,33|
|kanalizacija    |      |        |       |
+-------------------+------------+---------------+-------------+
|Vodovod      |   27.490|   237.629,95|     8,64|
+-------------------+------------+---------------+-------------+
|Ostalo (zemljišča, |   27.490|   353.180,00|    12,85|
|projekti,     |      |        |       |
|nadzor ...)    |      |        |       |
+-------------------+------------+---------------+-------------+
|Skupaj brez DDV  |      | 2.305.980,80 €|  83,88 €/m2|
+-------------------+------------+---------------+-------------+
Vse vrednosti vključujejo DDV.
Skupni obračunski stroški investicije:
– na m2 parcele objekta je 114,97 €,
– na neto tlorisno površino objekta pa 83,88 €.
VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
1. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka
14. člen
Zavezanec za plačilo dela komunalnega prispevka za investicijo v novo komunalno opremo (v nadaljevanju: zavezanec) po programu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
Komunalni prispevek se odmeri pred izdajo gradbenega dovoljenja.
2. Izračun komunalnega prispevka
15. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo skupni obračunski stroški, ki so seštevek obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo (nadomestitveni stroški) in obračunskih stroškov investicije (določbe 8., 10., 11. in 12. člena tega odloka).
16. člen
Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka so:
– razmerje med merilom parcele objekta in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je 0,5:0,5 (D(p):D(t));
– faktor dejavnosti (K(dejavnost)) se za posamezne vrste objektov določi glede na dejavnost v objektu. Določi se povprečni faktor, utežen glede na neto tlorisno površino dejavnosti v objektu. Faktor dejavnosti se določi skladno z Odlokom o komunalnem prispevku (Uradni list RS, št. 107/07);
– olajšav za zavezance ni.
17. člen
Komunalni prispevek se izračuna:
KP = (D(p) * C(p) * A(parcela) + D(t) * C(t) * A(tlorisna)* K(dejavnost)) * i
pri čemer je:
KP        – komunalni prispevek
A(parcela)    – površina parcele objekta (m2)
A(tlorisna)   – neto tlorisna površina objekta (m2)
i        – letni povprečni indeks podražitev, ki jih
         objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in
         IGM za področje nizkih gradenj
C(p)       – cena opremljanja glede na površino
         parcele objekta (€/m2)
C(t)       – cena opremljanja glede na neto tlorisno
         površino stavbe (€/m2)
D(p)       – delež površine parcele pri izračunu (0,5)
D(t)       – delež neto tlorisne površine pri izračunu
         (0,5)
K(dejavnost)   – faktor dejavnosti se določi za posamezne
         vrste objektov glede na dejavnost (od 0,7
         do 1,3).
3. Pogodba o opremljanju
18. člen
Komunalno opremo stavbnih zemljišč zagotovi Občina Postojna.
V primeru, da komunalno opremo gradi investitor, ki je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku, se z njim sklene posebna pogodba o opremljanju, s katero se uredijo obveznosti med Občino Postojna in investitorjem.
Vsebine pogodbe o opremljanju izhaja iz 78. člena Zakona o prostorskem načrtovanju.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Kot datum začetka indeksiranja se šteje dan sprejetja tega odloka o programu opremljanja.
20. člen
Program opremljanja s prilogami, proj. št. 022-106/09 podjetja IPSUM d.o.o. je na vpogled na sedežu Občine Postojna.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Postojna, dne 19. aprila 2010
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost