Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

Št. 611-01/2010 Ob-3094/10 , Stran 1052
1. Na razpisu lahko sodelujejo: – društva, njihove sekcije in združenja, ki so registrirana za izvajanje programov in projektov na področju kulture, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi, – posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo. 2. Izvajalci kulturne dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Bovec, – da so registrirani najmanj šest mesecev, – da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti, – da imajo urejeno evidenco o članstvu, kolikor so organizirani v skladu z Zakonom o društvih, – imajo do občine poravnane vse obveznosti iz preteklega leta. 3. Sofinancirali bomo naslednje vsebine: redno dejavnost v društvih, stimulacijo za delo v preteklem letu, izobraževanje, nabavo in vzdrževanje opreme za izvedbo programov ter posamezne projekte oziroma programe društev. 4. Višina sredstev, namenjena za sofinanciranje izvajalcev kulturnih programov v letu 2010, znaša 7.600,00 EUR, od tega je namenjenih 10% sredstev za stimulacijo dela društva v preteklem letu, 5% sredstev pa predstavlja rezervo, o kateri odloča župan. 5. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Bovec, www.obcina.bovec.si oziroma jo izvajalci programov lahko dvignejo na Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, v času uradnih ur. 6. Izvajalci programov kulture morajo dodeljena sredstva porabiti do 31. 12. 2010. 7. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi meril opredeljenih v Pravilniku o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Bovec. 8. Rok za prijavo na javni razpis je 21. 5. 2010. 9. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti, na naslov Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, kot je določeno z razpisno dokumentacijo. 10. Odpiranje prijav bo 24. 5. 2010 in ne bo javno. 11. Prejete vloge bo obdelala komisija in pripravila predlog delitve razpoložljivih proračunskih sredstev za kulturo. Občinska uprava prijavljene izvajalce obvesti s predlogom odobritve oziroma zavrnitve in doseženim številom točk za prijavljene projekte, na katerega bo možno podati izjavo. 12. Odločbo o delitvi sredstev bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku razpisnega roka. 13. Dodatne informacije lahko dobite na Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec pri Jožici Kavs, tel. 05/384-19-09 oziroma elektronska pošta: obcina.neg@bovec.si.

AAA Zlata odličnost