Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

Št. 478-9/2010 Ob-3106/10 , Stran 1052
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5,1411 Zagorje ob Savi. II. Predmet prodaje: – zasedeno neprofitno stanovanje v lasti Občine Zagorje ob Savi z identifikatorjem 112. E v večstanovanjski stavbi, na naslovu Ulica talcev 34 v Zagorju ob Savi, št. stanovanja 112 v V. nadstropju s pripadajočo kletjo št. 112 v I. nadstropju, v izmeri 69,40 m2, vpisano v z.k. vl. št. 1439/30, k.o. Zagorje-mesto, izhodiščna cena je 36.823,80 €. Predmetna nepremičnina je zasedena in obremenjena z najemnim razmerjem za nedoločen čas z neprofitno najemnino. Najemnik ima predkupno pravico. V izhodiščno vrednost nepremičnine davek na promet nepremičnin in stroški izvedbe kupoprodajne pogodbe niso vključeni in jih plača kupec. III. Pogoji prodaje in merila za izbor: 1. Nakup po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 2. Ponudnik mora najkasneje do vključno dne 24. maja 2010 plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od navedene izhodiščne cene nepremičnine, kar znaša 3.682,38 EUR. Varščino je potrebno vplačati na račun proračuna občine, št. 01342-0100018358, ki je odprt pri UJP Ljubljana in fotokopijo dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri. 3. Pri nakupu ima dosedanji najemnik pod enakimi pogoji predkupno pravico. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz obstoječega sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom, položaj najemnika pa se po izrecni zakonski določbi ne sme poslabšati. 4. Uspeli ponudnik-kupec nosi vse stroške kupoprodajne pogodbe (davek, overitev prodajalčevega podpisa, takse za vpis v zemljiško knjigo). 5. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji nepremičnine je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne sklene, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa zadrži prodajalec. Kupnino je kupec – izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Neupoštevanje pogodbenega roka plačila je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. Skladno z 37. člen om Uredbe se kupnina lahko plača v več obrokih, vendar mora kupec neplačani del kupnine zavarovati z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv brez ugovora. 6. Obravnavane bodo le pravočasne in popolne ponudbe. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe bodo izločene, ponudnik, ki je podal takšno ponudbo pa bo o izločitvi obveščen. 7. Ponudba mora biti praviloma izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je na voljo brezplačno vsak delovni dan med 8. in 12. uro na Oddelku za splošne zadeve občinske uprave Občine Zagorje ob Savi. Ponudnik lahko tudi sam izdela obrazce, vendar pa morajo vsebinsko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije. 8. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v roku predložijo ponudbo. Da se bo ponudba štela kot popolna, mora vsebovati: – prijavni obrazec (OBR-1) z navedbo nepremičnine, – izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2), – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe, oziroma fotokopijo izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo registracije (dokumenti, ki dokazujejo registracijo pravne osebe ali s.p. ne smejo biti starejši od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma s.p., – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo in s.p.), – dokazilo o pravočasnem vplačilu varščine za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne cene, – parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3). 9. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. Najnižji znesek višanja izhodiščne cene v oddani ponudbi je 500,00 EUR. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako ceno, si prodajalec pridržuje pravico, da s temi enakovrednimi ponudniki izvrši javno dražbo – najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. 10. Postopek javnega razpisa se bo vodil na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09). 11. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti varščino brez obresti. 12. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik. IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do dne 25. 5. 2010, do 10. ure ne glede na vrsto prenosa, na naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba na javni razpis – stanovanje Ulica talcev 34«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju. Ponudba mora biti praviloma izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo, vsak delovni dan med 8. in 12. uro, v Občinski upravi Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi. Ponudnik lahko tudi sam izdela obrazce, vendar pa morajo vsebinsko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije. Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, dne 25. 5. 2010 ob 11. uri. Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom, lahko interesenti dobijo v občinski upravi, vsak delovni dan, na tel. 03/565-57-02 ali 565-57-14.

AAA Zlata odličnost