Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1805. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2010, stran 5182.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 22. aprila 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2010
1. člen
Spremeni se drugi odstavek 2. člena odloka, ki se pravilno glasi:
   »
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |SPLOŠNI DEL PRORAČUNA          |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  38.986.258|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  32.197.100|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  21.439.200|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  15.560.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  4.354.200|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |  1.525.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  10.757.900|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |  9.846.400|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    13.500|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |   100.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|    30.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   768.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   525.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |    25.000|
|   |sredstev                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   500.000|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    60.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    60.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  6.204.158|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  2.110.076|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  4.094.082|
|   |proračuna iz sredstev proračuna     |       |
|   |Evropske unije              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     |  41.827.449|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  8.905.579|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  2.202.212|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   370.096|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  5.711.027|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    8.078|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve               |   614.166|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  12.701.730|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   506.324|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |  5.110.363|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  1.575.704|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  5.509.339|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  16.030.623|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  16.030.623|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  4.189.517|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |   359.119|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |  3.830.398|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI    |  –2.841.191|
|   |PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (Skupaj prihodki|       |
|   |minus skupaj odhodki)          |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –  |  –2.863.113|
|   |7102) – (II. – 403 – 404) (Skupaj    |       |
|   |prihodki brez prihodkov od obresti minus |       |
|   |skupaj odhodki brez plačil obresti)   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) |  10.589.791|
|   |– (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči|       |
|   |odhodki in tekoči transferi)       |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |   107.000|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |   107.000|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |    32.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |    75.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   854.000|
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   854.000|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |   854.000|
|   |javnih skladih in drugih pravnih osebah |       |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje v   |       |
|   |svoji lasti               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |   –747.000|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |  2.500.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  2.500.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |  2.500.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550+551)        |   115.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA             |   115.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga       |   115.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |  –1.203.191|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  2.385.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |  2.841.191|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. |  1.203.191|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
                                «
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-14/2009
Nova Gorica, dne 22. aprila 2010
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

AAA Zlata odličnost