Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

Št. 4301-26/2010/2 Ob-3132/10 , Stran 1043
1. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je promocija kakovostnih turističnih proizvodov na domačem trgu in dvig kakovosti slovenske turistične ponudbe. 2. Namen javnega razpisa: namen razpisa je spodbujanje izvedbe vse-slovenskih akcij izbora najboljšega turističnega ponudnika v posameznih segmentih turističnih proizvodov v letu 2010. Ministrstvo za gospodarstvo želi s pomočjo tega javnega razpisa spodbuditi tovrstne izbore, katerih rezultat je promocija kakovostnih turističnih proizvodov in hkrati dvig kakovosti turistične ponudbe. 3. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov izvedbe izborov najboljših turističnih ponudnikov v posameznih segmentih v letu 2010. Sofinancirani bodo stroški izvedbe izborov v naslednjih segmentih turističnih proizvodov: – izbor najboljšega smučišča, – izbor najboljšega wellness centra, – izbor najboljšega kopališča, – izbor najboljšega hotela. 4. Pogoji za kandidiranje Na javni razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in podjetniki posamezniki, zavodi, društva in druge pravne osebe, ki delujejo na področju turizma. Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji, – ni v stečaju, prisilni poravnavi ali likvidaciji, – ni dolgoročno plačilno nesposoben po tretjem odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07) (ta pogoj velja le za gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike), – ni v težavah in ne prejema, pa tudi ni v postopku pridobivanja, finančne pomoči države po programu za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Mala in srednje velika podjetja, ki delujejo manj kakor tri leta od registracije, se ne obravnavajo kot podjetja v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij, – nima neporavnanih obveznosti do države, – ni za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinanciran iz drugih javnih virov, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči. Ostali pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za kandidiranje Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje za kandidiranje: 1. skladnost vloge s predmetom in namenom javnega razpisa ter pripravljenost vloge v skladu z razpisno dokumentacijo; 2. izbor mora biti nacionalnega pomena (pokrivati mora več kot polovico vseh razvojnih regij), 3. izbor mora zajemati izbor najboljših ponudnikov v vsaj treh segmentih, 4. v okviru izbora morajo biti izdelani kriteriji za izbor najboljšega turističnega proizvoda, ki morajo vključevati glasovanje obiskovalcev in/ali strokovne javnosti. Strokovna komisija bo prijavitelje, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, pozvala k dopolnitvi le-teh. Dopolnitev vlog je mogoča v roku 8 delovnih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje in vloge, ki ne bodo skladne z nameni razpisa, se zavrnejo. 5. Upravičeni stroški Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so skladni z Uredbo o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list št. 132/06, 23/07, 107/08 in 36/09). Sofinanciranje se dodeljuje po pravilu de minimis (shema št. M001-5715334-2007). Kot upravičeni bodo upoštevani naslednji stroški: – stroški oblikovanja in izdelave promocijskega materiala, – stroški zakupa medijskega in oglaševalskega prostora, – stroški izvajanja odnosov z javnostmi, – stroški izvedbe zaključne prireditve (najem prostora, stroški storitev moderatorjev in drugih nastopajočih, stroški najema tehnične opreme za izvedbo aktivnosti), – stroški oblikovanja spletnih strani. Neupravičeni stroški: – davek na dodano vrednost, – stroški dela zaposlenih pri prijavitelju, – stroški pogostitve. 6. Obdobje upravičenosti stroškov: kot upravičeni bodo šteli stroški, nastali med 1. 1. 2010 in 15. 11. 2010. 7. Višina sofinanciranja: sofinanciranih bo do 60% upravičenih stroškov izvedenih izborov najboljšega turističnega ponudnika v posameznih segmentih v letu 2010. 8. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago prejemnikom Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša: 20.000 EUR. Sredstva so na razpolago v letu 2010. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1732. 9. Način ocenjevanja in sofinanciranja projekta Vloge bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje predstojnik ministrstva. Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva člana strokovne komisije. V primeru, da se bosta oceni razlikovali za 15 odstotnih točk ali manj, se bo končna ocena oblikovala na osnovi povprečja obeh ocen. Kolikor se bosta oceni razlikovali za več kot 15 odstotnih točk, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec po izboru komisije. Ocena se bo oblikovala na osnovi povprečja najbližjih dveh ocen. 10. Izplačilo sredstev Sredstva za sofinanciranje posameznih projektov bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, po realizaciji projekta in predloženih dokazilih o upravičenih stroških. Prejemnik bo upravičen do izstavitve enega zahtevka v letu 2010 (predloženega najkasneje do 15. 11. 2010). Zahtevku za izplačilo mora prejemnik predložiti: – originalne račune za izvedbo aktivnosti, ki se morajo glasiti na prijavitelja, – originalna dokazila o plačilu aktivnosti, – poročilo o izvedenih aktivnosti s priloženimi dokazili, ki bo moralo vsebovati vsaj naslednje točke: – opis izvedbe projekta, – podroben opis izvedenih aktivnosti, – izvedene aktivnosti in primerjava le-teh s planiranimi, – doseženi rezultati (število sodelujočih ponudnikov po segmentih, število glasovalcev, št. obiskovalcev, medijska pokritost dogodka, najboljši ponudniki po segmentih itd.), – dokazila: fotokopije objav v tiskanih medijih, CD-ji s posnetki objav radijskih postajah ali TV, vzorci publikacij, fotografije iz predstavitev, drugo ustrezno gradivo. 11. Merila za dodelitev sredstev za sofinanciranje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Skupno število možnih točk je 70. Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 42 točk. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo imeli projekti z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov z enako oceno, se bo upoštevala višina točk pri merilu kvaliteta projekta. V primeru, da bodo projekti tudi pri tem merilu dosegli enako oceno, se bo upoštevala višina točk pri pod-merilu Število sodelujočih v posameznem segmentu. 12. Varovanje podatkov in poslovna skrivnost Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi označiti. Kot poslovna skrivnost se lahko označi posamezni podatek ali del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo in na podatke, potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. Rezultati razpisa so informativnega javnega značaja in bodo objavljeni. 13. Odločanje o potrditvi sofinanciranja: sklep o izbiri projekta z odobreno višino sredstev posreduje Ministrstvo za gospodarstvo prijavitelju najkasneje v roku 30 dni po izbiri. Pritožba na sklep ni mogoča, kolikor se prijavitelj s sklepom ne strinja, lahko sproži upravni spor. 14. Odpiranje vlog in način prijave Odpiranje vlog bo 20. 5. 2010. Odpiranje ni javno. Pri odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo pravočasno priporočeno oddane po pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, dva dni pred odpiranjem (do vključno 18. 5. 2010) oziroma vloge, ki jih bodo vlagatelji osebno dostavili v vložišče ministrstva dva dni pred odpiranjem najkasneje do 14. ure. Vloga mora biti v zaprti ovojnici in označena z naslednjim besedilom: Ne odpiraj – vloga – sofinanciranje akcij izvedbe izbora najboljšega turističnega ponudnika v različnih segmentih v letu 2010 – ter s polnim naslovom pošiljatelja. Vlog, ki ne bodo ustrezno opremljene, komisija ne bo obravnavala. Vrnjene bodo prijavitelju. Vloge, ki bodo prispele po posameznem navedenem roku, se prenesejo v naslednje odpiranje. Prijavitelj bo o tem pisno obveščen s strani ministrstva. 15. Dodatne informacije Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 8. do 16. ure, kontakt Suzana Turk, suzana.turk@gov.si, 01/400-33-20 in na spletni strani ministrstva (www.mg.gov.si). Odgovori na vprašanja prijaviteljev bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo in bodo predstavljali del razpisne dokumentacije.

AAA Zlata odličnost