Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1846. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, stran 5244.

V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 101/09 z dne 10. 12. 2009, so bile ugotovljene redakcijske napake, zato na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 in 109/09) dajem naslednji
T E H N I Č N I P O P R A V E K
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto
a) V grafičnem prikazu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se v Izvedenem delu v poglavju »3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev ter prometne infrastrukture (M 1:5.000)« na listu zap. št. 11 (G22-29) namenska raba na delu zemljišča s parc. št. 839, k.o. Šentpeter, za katerega je bila v prostorskih sestavinah planskih aktov Mestne občine Novo mesto, veljavnih do uveljavitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09), namenska raba določena kot območje stavbnih zemljišč, popravi tako, da se predmetni del zemljišča uskladi iz kmetijskega v stavbno zemljišče podrobnejše namenske rabe z oznako SKs. Skladno s tem se meja območja enote urejanja prostora z oznako GKN/1 razširi.
b) V grafičnem prikazu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se v Izvedenem delu v poglavju »4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1:5.000)« na listu zap. št. 11 (G22-29) namenska raba na delu zemljišča s parc. št. 839, k.o. Šentpeter, za katerega je bila v prostorskih sestavinah planskih aktov Mestne občine Novo mesto, veljavnih do uveljavitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09), namenska raba določena kot območje stavbnih zemljišč, popravi tako, da se predmetni del zemljišča razširi meja območja enote urejanja prostora z oznako GKN/1.
c) V drugem odstavku 117. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se v tabeli št. 36 »Az -zidanice in vinske kleti v vinogradniških območjih« v šesti točki »6 Merila in pogoji za oblikovanje ter drugi pogoji:«, pod naslovom »a) Zidanica:«, pod podnaslovom »Lokacija in gabariti:« se besedili prve in druge alineje združita v prvo alinejo, tako da se na koncu besedila prve alineje podpičje zamenja z vejico, pomišljaj pred besedilom druge alineje pa briše.
d) V drugem odstavku 117. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se v tabeli št. 36 »Az -zidanice in vinske kleti v vinogradniških območjih«, v sedmi točki »7 Druga merila in pogoji«, pod podtočko »7.2 Pogoji za legalizacijo neskladnih in nelegalnih stavb:« v drugem stavku pete alineje, besedna zveza »območje razpršene poselitve v vinogradniških območjih (Az)«, nadomesti z besedno zvezo »zidanice in vinske kleti v vinogradniških območjih (Az)«.
e) V 123. členu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se v tabeli »(3) Posebni PIP za posamezne EUP na območju urbanističnega načrta Novo mesto« v vrstici za enoto urejanja prostora »NM/6-OPPN-e« v stolpcu »Posebni PIP in druga določila« za navedbo št. objave v Uradnem listu RS doda vejica in številka objave »57/09«.
f) V 128. členu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se v tabeli »Posebni PIP za EUP na območju urbanističnega načrta Otočec« v vrstici za enoto urejanja prostora »OTO/6-OPPN« v stolpcu »Posebni PIP in druga določila« popravi navedba št. Uradnega lista RS tako, da se namesto »50/06« pravilno navede »59/04«.
g) V 140. členu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se v tabeli (1) »Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi oziroma se delno razveljavijo naslednji izvedbeni akti:« vrstica za enoto urejanja prostora »NM/6-OPPN-e«, ki se nanaša na »Zazidalni načrt poslovno stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah« briše in nadomesti z naslednjo:
+----------+-------------------+-----------------+-------------+
|NM/6-   |Zazidalni načrt  |ZN – 72/95    |1135/9, 650, |
|OPPN-e  |poslovno      |Uradni list RS, |667, 668,  |
|     |stanovanjske    |št. 33/96    |669, 671,  |
|     |gradnje v Dolenjih |         |672, 673/5, |
|     |Kamencah      |         |680/3-del,  |
|     +-------------------+-----------------+1149, vse  |
|     |Spremembe in    |03/08-SDZN    |k.o. Daljni |
|     |dopolnitve     |Uradni list RS, |Vrh     |
|     |zazidalnega načrta |št. 57/09    |       |
|     |poslovno-     |         |       |
|     |stanovanjske    |         |       |
|     |gradnje v Dolenjih |         |       |
|     |Kamencah      |         |       |
+----------+-------------------+-----------------+-------------+
h) V 140. členu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se v tabeli (1) »Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi oziroma se delno razveljavijo naslednji izvedbeni akti:«, v vrstici za »Linijski infrastrukturni objekt, Lokacijski načrt za vodovod Grčevje«, v stolpcu »številka dokumenta/objava odloka« za besedilom »LN – 34/2004 doda manjkajoča navedba objave odloka in sicer: »Uradni list RS, št. 120/05«.
i) V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se tabela »Priloga 1.a: Preglednica z dovoljenimi nezahtevnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora« briše in nadomesti z novo tabelo »Priloga 1.a: Preglednica z dovoljenimi nezahtevnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora«, kateri je za stolpcem z oznakami dopustnih nezahtevnih objektov na površinah podrobnejše namenske rabe z oznako SKk dodan stolpec z oznakami dopustnih nezahtevnih pogojev na površinah podrobnejše namenske rabe z oznako SKg.
j) V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se tabela »Priloga 1.b: Preglednica z dovoljenimi enostavnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora« briše in nadomesti z novo tabelo »Priloga 1.b: Preglednica z dovoljenimi enostavnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora«, kateri je za stolpcem z oznakami dopustnih enostavnih objektov na površinah podrobnejše namenske rabe z oznako SKk dodan stolpec z oznakami dopustnih enostavnih pogojev na površinah podrobnejše namenske rabe z oznako SKg.
Št. 350-21/2010-3(1901)
Novo mesto, dne 20. aprila 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost