Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

SV 988/10 Ob-3115/10 , Stran 1076
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane, opr. št. SV-988/10, DK-85/10 z dne 29. 4. 2010, je bila nepremičnina – stanovanje št. 2, v pritličju, v izmeri 19,30 m2, ki stoji na parc. št. 131/4, vpisani v vl. št. 689, k.o. Poljansko predmestje, na naslovu Živinozdravska ulica 2, Ljubljana, ki je na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 01-9/91, z dne 14. 12. 1991, sklenjene med Gredelj Sajmo, roj. 23. 3. 1957, stanujočo Živinozdravska ulica 2, Ljubljana, kot kupovalko in Onkološkim inštitutom Ljubljana, kot prodajalcem, last Gredelj Sajme, roj. 23. 3. 1957, stanujočo Živinozdrasvska ulica 2, Ljubljana, do celote, zastavljena v korist upnice Volksbank Kärnten Süd, s sedežem Hauptplatz 6, Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20.000,00 €, s pogodbeno obrestno mero 6,75% letno, ter z zakonitimi zamudnimi obrestmi ter drugimi pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem vračila denarne terjatve, z rokom vračila 20. 3. 2005, vknjiži hipoteka ter zaznamuje neposredna izvršljivost terjatve, napram dolžnici Gredelj Sajmi, roj. 23. 3. 1957, stanujoči Živinozdravska ulica 2, Ljubljana.

AAA Zlata odličnost