Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1772. Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2010, stran 5105.

Na podlagi 3.a člena Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZJC-C in 69/08 – ZCestV) je Vlada Republike Slovenije na 70. redni seji dne 25. februarja 2010 sprejela
L E T N I P L A N
razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2010
Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2010 temelji na:
– Resoluciji o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/04),
– Zakonu o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZJC-C in 69/08 – ZCestV),
– Zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98 in 18/02; v nadaljnjem besedilu: ZZNSGC),
– Sklepih Vlade Republike Slovenije št. 346-15/2002-2 z dne 29. 7. 2004 v zvezi s pospešeno izgradnjo Pomurskega avtocestnega kraka in
– Proračunu Republike Slovenije za leto 2010.
1. RAZVOJ AVTOCEST
1.1. PRIPRAVA PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE ZA ODSEKE, KATERIH GRADNJA JE PREDVIDENA PO LETU 2010
V letu 2010 bo potekala priprava projektne in druge dokumentacije za vse odseke iz nacionalnega programa, za katere še niso sprejete uredbe o državnih lokacijskih načrtih oziroma državnih prostorskih načrtih in za vse odseke, za katere je začetek gradnje predviden po letu 2010.
Priprava projektne in druge dokumentacije zajema:
– projektno dokumentacijo (idejne zasnove, idejni projekti, gradbeno tehnični elaborati za primerjalne študije variant),
– prostorsko dokumentacijo (primerjalne študije variant, državni lokacijski načrti, državni prostorski načrti),
– okoljevarstveno dokumentacijo (okoljska poročila in poročila o vplivih na okolje),
– prometne študije in elaborate s področja prometne ekonomike,
– investicijsko dokumentacijo (dokumenti identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijske zasnove, investicijski programi, študije izvedbe nameravane investicije, poročila o izvajanju investicije, novelacije investicijskih programov, poročila o spremljanju učinkov investicije),
– projektno dokumentacijo (projekti za gradbeno dovoljenje, projekti za izvedbo),
– recenzije (potrjevanje) projektne dokumentacije,
– druge strokovne podlage (študije, preveritve, ekspertna mnenja),
– pripravo projektnih nalog, razpisne dokumentacije ter izvedbo javnih naročil za pridobitev izdelovalcev za dokumentacijo iz predhodnih alinej.
Priprava projektne in druge dokumentacije bo v letu 2010 potekala za:
– odseke hitrih cest, navezovalnih cest in avtocestnih priključkov, vključene v Osnovni program Resolucije o NPIA (oznake pred odseki in etapami so povzete po Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11):
– (I.A3) Lendava–Pince: spremembe in dopolnitve DLN,
– (I.C11) Jagodje–Lucija,
– (I.E5.2) Stanežiče–Brod,
– (I.G3.2) Ptuj (Videm)–Markovci,
– (I.G3.3) Markovci–Gorišnica,
– (I.2.1) priključek Brezovica;
– odseke avtocest, hitrih cest in navezovalnih cest, vključene v Dodatni program Resolucije o NPIA:
– (II.B1) Dravograd–Arja vas,
– (II.C1.1) Postojna/Divača–Pivka,
– (II.C1.2) Pivka–Jelšane,
– (II.C2.1) Koper–Šmarje,
– (II.C2.2) Šmarje–Dragonja,
– (II.G1.1) Draženci–Gruškovje (rezervni projekt v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture v obdobju 2007-2013 za izgradnjo s sredstvi kohezijskega sklada),
– (II.2.2) Jeprca–Stanežiče;
– odseke, za katere je že oziroma bo v letu 2010 pristojni minister podal pobudo za začetek postopka priprave državnega lokacijskega načrta oziroma državnega prostorskega načrta:
– uskladitev predora Karavanke z direktivo EU,
– dograditev avtocestnega priključka Šmarje Sap na odseku AC Malence–Šmarje Sap,
– navezava na letališče Cerklje na odseku AC Smednik–Krška vas,
– dograditev vodnega zadrževalnika Malence na odseku AC Šentjakob–Malence,
– ureditev počivališča za težka tovorna vozila Železni most na odseku AC Kozina–Klanec,
– drugi odseki oziroma ukrepi, potrebni za povečanje pretočnosti prometa in izboljšanje prometne varnosti;
– naslednja strokovna projektno-tehnična dokumentacija:
– izdelava študije za ureditev počivališč za tovorna vozila,
– priprava strokovnih podlag in izdelava DPN za počivališče za tovorna vozila Železni most,
– projektna dokumentacija za rušenje cestninskih postaj.
Za pripravo projektne, prostorske in druge dokumentacije na navedenih odsekih je v letu 2010 predvidenih 10,13 mio EUR.
1.2. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN DRUGIH NEPREMIČNIN ZA ODSEKE, KATERIH GRADNJA JE PREDVIDENA PO LETU 2010
V letu 2010 bo mogoče pridobivati zemljišča in druge nepremičnine na trasah avtocestnih in cestnih odsekov, za katere je že sprejeta uredba o državnem lokacijskem načrtu oziroma državnem prostorskem načrtu ali pa je v letu 2010 predvideno sprejetje uredbe o državnem lokacijskem načrtu oziroma državnem prostorskem načrtu in je s tem izpolnjen formalno-pravni pogoj za začetek premoženjsko-pravnih opravil, sama gradnja pa v letu 2010 še ni predvidena. Dinamika odkupov nepremičnin bo prilagojena predvideni dinamiki gradnje avtocest v naslednjih letih.
V letu 2010 je tako za premoženjsko-pravna opravila na teh odsekih predvideno skupaj 7,35 mio EUR.
1.3. GRADNJA AVTOCEST IN DRUGIH CEST
V spodnji preglednici so prikazane osnovne skupine odsekov in vrednosti del, ki bodo izvedena v letu 2010. Posamezna dela so podrobneje prikazana v nadaljevanju.
1.3.1. Odseki, ki bodo v letu 2010 predani prometu
V letu 2010 bodo dograjeni naslednji odseki in pododseki (oznake pred odseki in etapami so povzete po Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11).
(I.C7) KLANEC–ANKARAN, dolžina 19,9 km
(I.C7.3) Navezava na Luko Koper, I. faza (1,6 km)*
predvidena predaja prometu: december 2010
Na manjkajočem delu ankaranske vpadnice se bodo pričela in dokončala dela, ki zajemajo II. fazo (vodnogospodarske ureditve, zgornji ustroj, obrabno zaporna plast, oprema ceste). Izvršen bo tehnični pregled, odsek bo predan prometu. Pričela in dokončala se bo gradnja izpostave avtocestne baze Kozina.
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina I. faze Navezave na Luko Koper 3,4 km. Dejansko je bilo v letu 2008 predanih prometu 3,1 km navezave, v letu 2010 pa je predvideno še dokončanje manjkajočega dela ankaranske vpadnice dolžine 1,5 km.
(I.F3) BIČ–HRASTJE, dolžina 22,5 km
(I.F3.3) Pluska–Ponikve (6,3 km)*
predvidena predaja prometu: junij 2010
V letu 2010 se bo nadaljevala gradnja Mirenske povezave, dokončana bo gradnja predora Leščevje ter izvedba elektro – strojne opreme v predoru ter zaključna dela na trasi avtoceste.
Ob ugodnih vremenskih pogojih bo odsek predan prometu v juniju 2010.
Izgradnja odseka Pluska–Ponikve je vključena med prioritetne projekte Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture v obdobju 2007-2013 za izgradnjo s sredstvi kohezijskega sklada.
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 6,3 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 7,6 km.
(I.F3.4) Ponikve–Hrastje (8,6 km)*
predvidena predaja prometu: junij 2010
V letu 2010 se bo nadaljevala gradnja Mirnopeške navezave in izvedba zaključnih dela na trasi avtoceste.
Ob ugodnih vremenskih pogojih bo odsek predan prometu v juniju 2010.
Izgradnja odseka Ponikve–Hrastje je vključena med prioritetne projekte Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture v obdobju 2007–2013 za izgradnjo s sredstvi kohezijskega sklada.
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 8,6 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 7,2 km.
Skupno bo v letu 2010 dokončana gradnja na:
– 14,8 km štiripasovih avtocest
– 1,5 km navezovalne ceste
SKUPAJ: 16,3 km
1.3.2. Odseki, na katerih se gradnja v letu 2010 nadaljuje
V letu 2010 se bo nadaljevala gradnja naslednjih odsekov in pododsekov (oznake pred odseki in etapami so povzete po Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11).
(I.C7) KLANEC–ANKARAN, dolžina 19,9 km
(I.C7.4) Navezava na Luko Koper, II. faza (3,4 km)*
predvidena predaja prometu: 2012
V letu 2010 se bodo nadaljevali odkupi zemljišč. Izvajale se bodo aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Predvidena je izvedba javnega naročila izbor izvajalca za gradnjo Srminske vpadnice ter pričetek gradbenih del.
*Opomba: V Resoluciji o NPIA je navedena II. faze navezava na Luko Koper dolžine 3,4 km. Dejansko obsega II. faza navezave gradnjo Srminske vpadnice dolžine 1,4 km.
(I.C9) KOPER-IZOLA, dolžina 5,1 km*
predvidena predaja prometu: 2013
V letu 2010 se bo dopolnjevala posamezna projektna dokumentacija, vršili se bodo še posamezni odkupi zemljišč in razlastitveni postopki. Na trasi hitre ceste se bodo nadaljevala zemeljska dela, odvodnjavanje, deviacije, regulacije in vodnogospodarske ureditve ter prestavitve komunalnih in energetskih vodov. Izvajala se bodo dela na objektih (nadvozi, mostovi, podhodi in podvozi). V predoru Markovec se bodo dokončala dela na predukopih, začela se bodo izvajati dela na izkopih, podgradnji, odvodnjavanju, temeljih in oblogah.
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 5,1 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 5,2 km.
(I.E2) PERAČICA–PODTABOR, dolžina 2,4 km
predvidena predaja prometu: 2011 (rekonstrukcija desne polovice)
V letu 2010 se bo nadaljevala izvedba rekonstrukcije objektov desne polovice avtoceste, in sicer viaduktov Lešnica, Ljubno in Peračica ter predora Ljubno.
(I.E5) ŠENTVID–KOSEZE, dolžina 5,7 km
(I.E5.1) Šentvid–Koseze (3,7 km) *
predvidena predaja prometu: december 2011 (faza III)
V letu 2010 se bodo nadaljevale aktivnosti za izvedbo III. faze, ki obsega končno ureditev Celovške ceste. Predvidena je izvedba odkupov zemljišč in drugih nepremičnin, pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedba javnega naročila za izbor izvajalca ter pričetek gradbenih del.
*Opomba: V letu 2010 se bodo izvajala dela za dokončno ureditev Celovške ceste, zato dolžina odseka Šentvid–Koseze, ki je bil predan prometu v letu 2009, ni všteta v skupno dolžino odsekov, na katerih se v letu 2010 dela nadaljujejo.
(I.F1) ŠMARJE SAP–VIŠNJA GORA
(I.F1.1) Ploščad za bencinski servis Cikava
predvidena predaja prometu: 2011
V letu 2010 se bodo nadaljevali postopki za ureditev pravno-premoženjskih zadev. Ob pogoju, da bodo pridobljena zemljišča in gradbeno dovoljenje, se bo pričela gradnja ploščadi, ki bo zaključena v letu 2011.
(I.G3) HAJDINA–ORMOŽ, dolžina 27,6 km
(I.G3.4) Gorišnica–Ormož (10,4 km)
predvidena predaja prometu: po letu 2013
V letu 2010 je predvidena izvedba gradbenih del na trasi od km 6,080 do km 5,800. Za gradnjo trase od km 0,00 do km 5,800 in za most čez kanal HE Formin je predvidena izvedba javnega naročila za oddajo del, sklenitev pogodbe ter pričetek gradbenih del.
Skupno se bo v letu 2010 gradnja nadaljevala na:
– 2,4 km rekonstrukcije
– 5,2 km hitre ceste
– 10,4 km dvopasovne ceste
– 1,4 km navezovalne ceste
– Ploščad za bencinski servis
SKUPAJ: 19,4 km
1.3.3. Odseki, ki so bili predani prometu v letih 2008 in 2009, na katerih se bodo v letu 2010 izvajala zaključna dela
V letu 2010 se bodo izvajala zaključna dela na naslednjih odsekih in pododsekih, ki so bili predani prometu v letih 2008 in 2009 (oznake pred odseki in etapami so povzete po Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11):
(I.A1) MARIBOR–LENART, dolžina 7,8 km
Izveden bo razpis za izvedbo dokončne odmere. Vršili se bodo odkupi zemljišč po dokončni odmeri. Izvajali se bodo monitoringi po končani gradnji. Urejala se bo upravno-pravna ter finančna dokumentacija.
(I.A2) LENART–BELTINCI, dolžina 43,4 km
(I.A2.1) Lenart–Spodnja Senarska (7,2 km)
Izveden bo razpis za izvedbo dokončne odmere. Vršili se bodo odkupi zemljišč po dokončni odmeri. Izvajali se bodo monitoringi po končani gradnji. Urejala se bo upravno-pravna ter finančna dokumentacija.
(I.A2.2) Spodnja Senarska–Cogetinci (10,0 km)*
Izveden bo razpis za izvedbo dokončne odmere. Vršili se bodo odkupi zemljišč po dokončni odmeri. Izvajali se bodo monitoringi po končani gradnji. Urejala se bo upravno-pravna ter finančna dokumentacija.
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 10 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 9,5 km.
(I.A2.3) Cogetinci–Vučja vas (11,6 km)
Izveden bo razpis za izvedbo dokončne odmere. Vršili se bodo odkupi zemljišč po dokončni odmeri. Izvajali se bodo monitoringi po končani gradnji. Urejala se bo upravno-pravna ter finančna dokumentacija.
(I.A3) BELTINCI–PINCE, dolžina 40,9 km*
(I.A3.1) Beltinci–Lendava (17,4 km)**
Izveden bo razpis za izvedbo dokončne odmere. Vršili se bodo odkupi zemljišč po dokončni odmeri. Izvajali se bodo monitoringi po končani gradnji. Urejala se bo upravno-pravna ter finančna dokumentacija.
Izgradnja odseka Beltinci–Lendava je vključena med prioritetne projekte Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture v obdobju 2007–2013 za izgradnjo s sredstvi kohezijskega sklada.
(I.A3.4) Lendava–Pince (16,7 km)***
Izveden bo razpis za izvedbo dokončne odmere. Vršili se bodo odkupi zemljišč po dokončni odmeri. Izvajali se bodo monitoringi po končani gradnji. Urejala se bo upravno-pravna ter finančna dokumentacija.
Opombe:
* V Resoluciji o NPIA znaša skupna dolžina odseka Beltinci–Pince 40,9 km in vključuje tudi 6,8 km obvoznice Lendava.
** V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka Beltinci–Lendava 17,4 km. Dejanska dolžina odseka znaša 17,2 km trase avtoceste ter 0,6 km prilagoditve vzdolžnega padca predhodno zgrajenega odseka (Vučja vas–Beltinci), kar je skupaj 17,8 km (stacionaža AC od km -600 do km 17+200)
*** V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka Lendava–Pince 16,7 km, dejanska dolžina pa znaša 16,5 km, in sicer 13,7 km štiripasovne avtoceste in 2,8 km hitre ceste do MMP Dolga vas.
(I.B2) PESNICA–SLIVNICA, dolžina 20,8 km
(I.B2.1) Pesnica–Zrkovska cesta (6,3 km)
V letu 2010 je predvidena izvedba dokončne odmere, odkupi zemljišč in drugih nepremičnin ter reševanje razlastitev. Odpravljale se bodo pomanjkljivosti v času začasnega obratovanja ter zaključevala manjša gradbena dela izven avtoceste. Urejala se bo upravno pravna ter finančna dokumentacija.
(I.B2.2) Zrkovska cesta–Ptujska cesta (4,2 km)
V letu 2010 je predvidena izvedba dokončne odmere ter odkupi zemljišč in drugih nepremičnin. Dokončana bodo vsa dela za nadzor in vodenje prometa.
(I.B2.5) Nova Zrkovska cesta od km 0,87 do km 3,80 (2,9 km)*
V letu 2010 bo dokončana pravno-premoženjska ureditev po izvedeni dokončni odmeri.
*Opomba: V letu 2009 je bil predan prometu del odseka dolžine 1,9 km.
(I.D1) RAZDRTO-VIPAVA, dolžina 15,8 km
(I.D1.2) Rebernice (10,7 km) *
V letu 2010 je predvidena izvedba protivetrnih ukrepov ter ureditev odvodnjavanja pod glavno cesto G1-12 in preplastitev vozišča. Dokončana bodo preostala dela sistema za nadzor in vodenje prometa, izvedena bo ploščad za bencinski servis Vipava. Predvidena je dokončna odmera ter odkupi zemljišč in drugih nepremičnin po dokončni odmeri. Vršili se bodo še dodatni odkupi zemljišč in drugih nepremičnin zaradi interventnih dostopov in dodatnih deviacij. Izvajali se bodo monitoringi po končani gradnji.
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 10,7 km, dejanska dolžina pa znaša 12 km, od tega je bilo v letu 2009 predanih prometu 10,3 km
(I.E1) VRBA–PERAČICA, dolžina 10,0 km
V letu 2010 se bodo izvajala še nekatera zaključna dela in odkupi zemljišč po dokončni odmeri.
(I.F4) HRASTJE–KRONOVO, dolžina 13,3 km
(I.F4.2) Lešnica–Kronovo (5,5 km)
V letu 2010 bo izvedena sanacija med gradnjo poškodovanega vozišča na regionalni cesti med Lešnico in Kronovim. Izvajal se bo monitoring po končani gradnji ter aktivnosti za dokončno pravno premoženjsko ureditev.
(I.G1) SLIVNICA–GRUŠKOVJE
(I.G1.1) Slivnica–Draženci (18,9 km)*
V letu 2010 se bodo izvajala manjša gradbena dela izven območja avtoceste, vršila se bo odprava pomanjkljivosti ter urejanje upravnih postopkov in priprava na kolavdacije. Predvidena je oddaja del za izvedbo dokončne odmere in izvedba monitoringov v skladu s programom monitoringa v času obratovanja. Dokončana bo gradnja avtocestne baze Ptuj.
Izgradnja odseka Slivnica–Draženci je vključena med prioritetne projekte Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture v obdobju 2007-2013 za izgradnjo s sredstvi kohezijskega sklada.
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 18,9 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 19,8 km.
(II.G1.1) Draženci–Gruškovje: pododsek MMP Gruškovje–državna meja (0,6 km)
V letu 2010 bodo dokončana vsa dela na trasi avtoceste ter izvedba komunalnih in energetskih vodov.
Skupno se bodo v letu 2010 izvajala zaključna dela odsekih, predanih prometu v letih 2008 in 2009:
– 113,7 km štiripasovnih avtocest
– 1,9 km navezovalne ceste
– 13,1 km hitre ceste
SKUPAJ: 128,7km
1.3.4. Odseki, predani prometu v obdobju do leta 2007, na katerih se bodo v letu 2010 izvajala zaključna dela
V letu 2010 se bodo izvajala zaključna dela na avtocestnih odsekih in pododsekih, ki so bili predani prometu v letih od 1994 do 2007 (imenovanja in oznake so v skladu z Resolucijo o NPIA, razpredelnica 11).
Na posameznih avtocestnih odsekih se bodo v letu 2010 izvajala zaključna ureditvena dela, izpolnjevanje zahtev po opravljenih tehničnih pregledih, dokončni monitoringi, protihrupna zaščita, ureditve dostopnih poti, dokončni obračuni ter druga zaključna dela, potrebna za dokončanje odsekov. Vrednosti del po posameznih odsekih so prikazane v tabeli 4.
Predvideno je, da bodo v letu 2010 gradbeno zaključeni naslednji odseki:
– (I.A2.4) Vučja vas–Beltinci z R 353
– (I.A3.4) Lendava–Pince
– (I.B2.3) Ptujska cesta–Slivnica
– (I.B7.1) Blagovica–Lukovica
– (I.B7.2) Lukovica–Krtina
– (I.B7.3) Krtina–Šentjakob
– (I.C7.1) Klanec–Socerb
– (I.F2) Višnja gora–Bič
– (I.F3.1) Bič–Korenitka
– (I.F3.2) Korenitka–Pluska
– (I.F4.1) Hrastje–Lešnica
– (I.F5) Kronovo–Smednik
– (I.F6) Smednik–Krška vas
– (I.F7) Krška vas–Obrežje
– (I.G3.1) Hajdina–Ptuj
Na nekaterih odsekih, ki so bili predani prometu v letih od 1994 do 2007 ter odsekih, ki so bili predani prometu pred letom 1994 (tj. pred ustanovitvijo DARS d.d.), se bodo v letu 2010 izvajale zemljiško-knjižne ureditve in monitoringi v skupni vrednosti 0,91 mio EUR.
Skupna vrednost zaključnih del, urejanja pravno-premoženjskih zadev in izvajanja monitoringov na odsekih avtocest, ki so bili predani prometu v obdobju do leta 2007, znaša v letu 2010 14,31 mio EUR.
1.3.5. Ostale postavke
Rehabilitacije državnih cest: sporazum DARS d.d. – MO Ljubljana
Na podlagi pogodbe o sofinanciranju izgradnje odsekov AC Malence–Šentjakob in AC Zadobrova–Tomačevo, sklenjene med DARS d.d. in Mestno občino Ljubljana z dne 27. 3. 1996, bo v letu 2010 znašala obveznost DARS d.d. za rehabilitacije državnih cest 5,0 mio EUR.
Rehabilitacije državnih cest
V letu 2010 je predvideno sofinanciranje ukrepov, ki so potrebni zaradi povečanega obsega gradbiščnih tovornih vozil na državnih cestah. Predviden delež DARS v letu 2010 znaša 5,6 mio EUR.
Ureditev počivališča za težka tovorna vozila Murska Sobota
V letu 2010 je predvidena gradnja počivališča za težka tovorna vozila Murska Sobota na AC odseku Vučja vas–Beltinci. Vrednost del v letu 2010 znaša 4,0 mio EUR.
Ureditev počivališča za težka tovorna vozila Grabonoš
V letu 2010 bodo dokončana dela za ureditev počivališča za težka tovorna vozila Grabonoš. Vrednost del v letu 2010 znaša 0,5 mio EUR.
Izvedba protihrupnih ukrepov v V. in X. evropskem prometnem koridorju
Na osnovi izvedenih meritev hrupa bo v letu 2010 potrebno na določenih odsekih avtocest zagotoviti dodatne protihrupne ukrepe v V. in X. evropskem prometnem koridorju. Vrednost del v letu 2010 znaša 0,15 mio EUR.
Preureditev območij ukinjenih mednarodnih mejnih prehodov v območju avtocest in hitrih cest
Naloge DARS d.d. v zvezi z ureditvijo območij mednarodnih mejnih prehodov obsegajo pripravo dokončne ureditve prometne infrastrukture po ukinitvi mejne kontrole na mednarodnih mejnih prehodih Šentilj, Karavanke, Vrtojba, Fernetiči in Škofije. Vrednost del v letu 2010 znaša 0,75 mio EUR.
Primorski avtocestni krak: odsek HC Koper–Šmarje–Dragonja: izgradnja obvozne ceste mimo naselja Dragonja
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 35100-6/2006/3 z dne 26. 10. 2006 se je v letu 2007 pričela gradnja začasne obvozne ceste mimo naselja Dragonja. Obvozna cesta poteka po trasi bodoče hitre ceste Koper–Šmarje–Dragonja od MMP Dragonja do začasne prevezave z obstoječo glavno cesto G1-11 v skupni dolžini 800 m. V letu 2010 je predvidena priključitev stare ceste G1-11 na novozgrajeno obvoznico, tehnični pregled, odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu ter končni obračun. Vrednost del v letu 2010 znaša 0,65 mio EUR.
Gorenjski avtocestni krak: odsek AC Podtabor–Naklo: izgradnja avtocestnega priključka Naklo
Gradnja priključka Naklo na odseku Naklo–Kranj je določena z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za avtocestni priključek Naklo (URADNI LIST RS, št. 4/06). V letu 2010 je predvideno dokončanje gradnje in pravno-premoženjska ureditev. Vrednost del v letu 2010 znaša 2,5 mio EUR.
Razširitev krožišča Tomačevo
Skladno z aneksom k pogodbi o sofinanciranju izgradnje odsekov AC Malence–Šentjakob in AC Zadobrova–Tomačevo, sklenjenim med DARS d.d. in Mestno občino Ljubljana dne 23. 4. 2008, je predvidena izgradnja nove Tomačevske ceste na odseku od krožišča Tomačevo do podaljška Dimičeve ulice. Za izboljšanje prometne pretočnosti so predvideni tudi ukrepi na krožišču Tomačevo. Predvidena vrednost del v letu 2010 znaša 3,8 mio EUR.
Aktivnosti v sklopu mednarodnih projektov in programov
DARS d.d. aktivno sodeluje v mednarodnih projektih in programih pri oblikovanju različnih smernic in standardov s področja uvajanja inteligentnih transportnih sistemov, sistemov cestninjenja in izboljšanja prometne varnosti, ki so sofinancirani s sredstvi EU. V letu 2010 se bodo izvajale aktivnosti v sklopu programa EASYWAY, projekta ERA-NET II in drugih mednarodnih projektov in programov. Višina potrebnih sredstev za te aktivnosti v letu 2010 znaša 1,50 mio EUR.
Kontrola in potrjevanje kakovosti, razvojne naloge
V letu 2010 se bo izvajala zunanja kontrola kakovosti del na navezovalnih in priključnih cestah ter s tem povezane strokovno-tehnične storitve ter tudi različna načrtovana manjša naročila, ki so povezana z reševanjem problematike zagotavljanja kakovosti pri avtocestnih projektih.
Vrednost teh del v letu 2010 znaša 0,25 mio EUR.
Revizije projektne dokumentacije
Na podlagi 53. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02) se izvajajo revizije projektne dokumentacije zahtevnih objektov. Vključujejo naslednja preverjanja:
– zanesljivost objekta in skladnost s prostorskimi akti,
– ali je z načrti tehničnih rešitev dokazano izpolnjevanje bistvenih zahtev,
– ali je vplivno območje objekta določeno na predpisan način,
– ali je izvedena kontrola brezhibnosti tehničnih rešitev in računske pravilnosti gradbenih konstrukcij.
Revizija projektne dokumentacije je v neposredni povezavi s pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja, ki jih določa 66. člen omenjenega ZGO-1. Vrednost teh del v letu 2010 znaša 0,47 mio EUR.
Usklajevanje zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu
Na podlagi Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05) zavezuje naročnika, da imenuje enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu, če dela na gradbišču izvaja več izvajalcev del. Skladno z uredbo bodo v letu 2010 koordinatorji opravljali naloge zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na odsekih med pripravljalnimi gradbenimi deli in na vseh odsekih med glavnimi gradbenimi deli. Koordinatorji bodo med pripravo skrbeli za izdelavo varnostnega načrta in med gradnjo predvsem usklajevali varnostne načrte s spremembami na gradbiščih ter preverjali varno izvajanje delovnih postopkov. Vrednost teh del v letu 2010 znaša 0,09 mio EUR.
Ureditev kontrolirane odvodnje
Vrednost del na postavki ureditev kontrolirane odvodnje v letu 2010 znaša 0,1 mio EUR.
Državni center za nadzor in vodenje prometa s cestninskim centrom
V letu 2010 je predvideno dokončanje ureditve državnega centra za nadzor in vodenje prometa s cestninskim centrom v Dragomlju. Vrednost teh del v letu 2010 znaša 0,6 mio EUR.
1.4. INVESTICIJSKE VREDNOSTI
Investicijske vrednosti posameznih odsekov, na katerih je ugotovljena njihova sprememba, prikazuje Tabela 5 (nove investicijske vrednosti v primerjavi z zadnjimi potrjenimi investicijskimi vrednostmi v prejšnjih LP ROAC). Na kratko so predstavljeni tudi pomembnejši razlogi za spremembe investicijskih vrednosti. Spremembe investicijskih vrednosti na posameznih avtocestnih odsekih so posledica višje stopnje obdelave projektne dokumentacije, zaradi spremenjenih geoloških pogojev, sprememb števila in zahtevnosti objektov ter pogojev soglasjedajalcev (okoljevarstveni pogoji).
V Tabeli 5a je prikazana struktura virov za odseke, na katerih se je spremenila investicijska vrednost.
V Tabeli 6 so prikazane ostale investicije, ki so predmet LP ROAC 2010 in zanje določena struktura virov.
2. RAZVOJ NAVEZOVALNIH CEST V OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA
V letu 2010 se nadaljuje gradnja nekaterih državnih–navezovalnih cest, ki omogočajo boljše navezovanje širših urbanih območij na avtocestno omrežje. Dela bodo potekala na naslednjih odsekih državnih cest (oznake pred odseki in etapami so povzete po Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11):
(I.3.1) Želodnik–Vodice: Želodnik–Mengeš z obvoznico
V letu 2010 se bodo izvajali odkupi zemljišč in drugih nepremičnin, razpis za izvedbo del in izvedba pripravljalnih del. Na obvoznici Mengeš je predvidena izvedba gradbenih del.
(I.3.2) Želodnik–Vodice: Mengeš–Žeje
V letu 2010 se bodo nadaljevali odkupi zemljišč in drugih nepremičnin ter izdelava projektne dokumentacije.
(I.3.3) Želodnik–Vodice: Žeje–Vodice
V letu 2010 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in prenos lege na teren.
Dokončna premoženjska ureditev
V letu 2010 se bo izvajala dokončna premoženjsko-pravna ureditev po končani gradnji na naslednjih odsekih navezovalnih cest:
– (I.1.1) Zahodna obvoznica Maribor–levi breg: Fontana–Turnerjeva ulica
– (I.1.3) Zahodna obvoznica Maribor–desni breg: Erjavčeva ulica–Proletarskih brigad
– (I.1.4) Zahodna obvoznica Maribor–desni breg: Proletarskih brigad–Streliška
– (I.2.1) Severna magistrala Celje: rekonstrukcija Mariborske ceste
– (I.4.1) Koper–Šmarje–Dragonja: Šmarje–Dragonja: dograditev III. pasu
– (I.4.2) Koper–Šmarje–Dragonja: Križišče Slavček–križišče Tomos
– (I.5.1) Obvoznica Novo mesto: Muhaber–Bučna vas
– (I.5.2) Obvoznica Novo mesto: Bučna vas–Ločna
Vrednosti del po posameznih odsekih navezovalnih cest so prikazane v Tabeli 7.
Vrednost del na navezovalnih cestah v okviru nacionalnega programa v letu 2010 znaša 12,74 mio EUR.
3. OBNAVLJANJE AVTOCEST IN NALOŽBE V OBSTOJEČE AVTOCESTE
Na obstoječem avtocestnem omrežju se bo nadaljevalo obnavljanje vozišč in objektov ter izvedba naložb na celotnem avtocestnem omrežju. V letu 2010 je predvidena izvedba del, dokončni obračuni izvedenih del v letu 2009 ter pričetek postopkov za izvedbo del v letih 2010 in 2011 v skupni vrednosti 78,85 mio EUR. Od tega bodo v letu 2010 predvidoma izvedena dela v vrednosti 55,71 mio EUR.
Plan obnavljanja avtocest in naložb v obstoječe avtoceste za leto 2011 ni dokončen, ampak se bo z Letnim planom razvoja in obnavljanja za leto 2011 uskladil glede na dejanske potrebe in možnosti financiranja v letu 2011.
V nadaljevanju je podan pregled po posameznih skupinah del.
3.1. GRADBENA DELA PRI OBNAVLJANJU AVTOCEST
Izvedba obnovitvenih del avtocestah zahteva delne in popolne zapore smernega vozišča, zato se bodo vsa večja dela v največji možni meri izvajala zaporedno in izven največjih sezonskih prometnih obremenitev oziroma v času najmanjših jutranjih in popoldanskih prometnih konic. Pri izvajanju obnovitvenih del bo že z razpisno dokumentacijo pogojeno delo vse dni v tednu, ves svetli del dneva, posamezne delovne faze pa tudi ponoči. Obnova predorov se bo izvajala 24 ur na dan.
Pri terminskem načrtovanju izvedbe obnovitvenih del, je upoštevano načelo združevanja obnov vozišč in objektov ter hkratno izvajanje največ ene obnove istočasno na posameznem avtocestnem kraku, če ta vpliva na pretočnost prometa. Prometne zapore za izvajanje obnovitvenih del se projektirajo in postavljajo v skladu s Pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovirah v cestnem prometu ter v skladu s v analizo možnosti postavitve zapore C2+1+1. V letu 2009 je DARS v okviru akcijskega načrta izvajanja obnov sprejel navodila, ki glede na okoliščine, ki vplivajo na izbiro vrste zapore (trajanje obnovitvenih del, ceno, prometne podatke, varnost, prečni in vzdolžni profil ceste ipd.) določajo vrsto zapore (A, B, C1+1, C2+1, C2+1+1, C2+2).
V letu 2010 je predvidena izvedba del, dokončni obračuni izvedenih del v letu 2009 ter pričetek postopkov za izvedbo del v letih 2010 in 2011 v skupni vrednosti 59,95 mio EUR. Od tega bodo v letu 2010 predvidoma izvedena dela v vrednosti 40,59 mio EUR, ki že vsebujejo sprejete pogodbene obveznosti iz leta 2009 v višini 19,75 mio EUR.
3.1.1. Investicijsko obnavljanje vozišč
Obnove vozišč avtocest bodo potekale na starejših odsekih slovenskega avtocestnega omrežja in sicer tam, kjer so bili v postopku sezonskih pregledov in prioritetne ocene stanja vozišč po metodi MSI označeni z »zelo slabo« in »slabo« in so torej najbolj dotrajani. Izbrani odseki so bili dodatno potrjeni z uporabo ekspertnega sistema za gospodarjenje z vozišči (dTIMS_CT), ki se uporablja za optimalno planiranje obnov vozišč.
V letu 2010 je predviden pričetek postopkov za izvedbo obnov na vseh krakih avtocestnega omrežja in sicer predvsem:
– Gorenjski krak na območju PE Hrušica: na   2.032.000 EUR
odseku AC Brnik–Vodice in AC Podtabor–Kranj
– Primorski krak na območju PE Kozina in PE  12.428.000 EUR
Postojna: na odsekih, AC Divača–Kozina, AC
Vrhnika–Logatec, AC Unec-Postojna ter
priključek Vrhnika
– Štajerski krak na območju PE Vransko, PE   6.798.000 EUR
Slovenske Konjice in PE Maribor: na odsekih
AC Arja vas–Vransko, priključku Slivnica, AC
Šentilj–Pesnica in priključku Maribor Vzhod
(Ptujska cesta)
– na območju PE Ljubljana: na odsekih in    11.141.000 EUR
priključkih AC Grosuplje–Višnja gora,
Ivančna Gorica–Bič, AC Vodice–LJ (Šmartno)
ter na južni ljubljanski obvoznici
– na območju celotnega omrežja se bodo     3.354.000 EUR
izvajala manjša investicijska vzdrževalna
dela vozišč, obnove drenažnih asfaltov ter
žlebičenja
----------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     35.744.000 EUR
V plan so vključena tudi dela, ki so bila planirana, vendar še neizvedena v letu 2009 ter dokončni obračun v letu 2009 že izvedenih del. Tako je že sprejetih pogodbenih obveznosti iz leta 2009 v višini 7,78 mio EUR (odseki izpisani v poudarjeni pisavi).
Vrednost del, ki bodo izvedena v letu 2010 in delno v letu 2011 znaša 35,74 mio EUR. Od tega bodo v letu 2010 predvidoma izvedena dela v vrednosti 25,46 mio EUR.
V prilogi 3 je seznam odsekov z njihovimi dolžinami, za katera se bodo v letu 2010 predvidoma pričeli postopki za izvedbo obnovitvenih del.
3.1.2. Investicijsko obnavljanje objektov
Obnove avtocestnih objektov bodo potekale na starejših odsekih slovenskega avtocestnega omrežja in sicer tam, kjer so bile v postopku rednih in glavnih pregledov ugotovljene poškodbe, ki ali že ogrožajo varnost konstrukcije in s tem ne zagotavljajo varnega odvijanja prometa ali pa je popravilo posameznih delov nujno (popravilo dilatacij, odvodnjavanja, asfaltov, izolacije) da se prepreči nadaljnje pospešeno propadanje objektov. Za določitev prednosti je na podlagi rednih in glavnih pregledov izdelan prednostni vrstni red poškodovanosti objektov. V okviru obnove objektov se izvajajo tudi obnovitvena dela v predorih.
V letu 2010 je predviden pričetek postopkov za obnovo objektov na vseh krakih avtocestnega omrežja in sicer predvsem:
– Gorenjski krak na območju PE Hrušica:     1.400.000 EUR
obnova asfaltov, dilatacij in hidroizolacij
na objektih (Podmežaklja, Moste)
– Primorski krak na območju PE Kozina in PE   1.585.000 EUR
Postojna: obnova podvozov in nadvozov na AC
odsekih Vrhnika–Logatec, Unec–Postojna,
Postojna–Razdrto, zamenjava ležišč na
viaduktu Verd ter obnova mostu čez
Ljubljanico
– Štajerski krak na območju PE Slovenske    2.944.000 EUR
Konjice: obnova več nadvozov in podvozov
(Pokoše, priključek Slovenske Konjice),
obnova mostu čez Hudinjo, Framski potok in
Brezovec, sanacija dilatacije na viaduktu v
škedenjski dolini ter ukrepi ob izteku
garancijske dobe (doplačilo ob vnovčeni
garanciji) na odsekih Slovenske Konjice–
Dramlje in Arja vas–Vransko
– na območju PE Ljubljana: zamenjava robnih    629.000 EUR
vencev in ograj na mostu čez Gradaščico,
ojačitev vozišča v predoru Golovec
– na območju celotnega omrežja se bo       807.000 EUR
izvajala obnova asfaltov, dilatacij,
hidroizolacije in kanalizacije na objektih
-----------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     7.365.000 EUR
V plan so vključena tudi dela, ki so bila planirana, vendar še neizvedena v letu 2009 ter dokončni obračun v letu 2009 že izvedenih del. Tako je že sprejetih pogodbenih obveznosti iz leta 2009 v višini 3,66 mio EUR (odseki izpisani v poudarjeni pisavi).
Vrednost del, ki bodo izvedena v letu 2010 in delno v letu 2011 znaša 7,37 mio EUR. Od tega bodo v letu 2010 predvidoma izvedena dela v vrednosti 5,52 mio EUR.
3.1.3. Investicijsko obnavljanje drugih objektov in naprav
Obnove drugih objektov se bodo izvajale na celotnem avtocestnem omrežju. Med obnovo drugih objektov štejemo vsa obnovitvena dela na ostalih objektih, ki so sestavni del avtocest, in sicer predvsem:
– obnova varnostnih, varovalnih ter       3.304.000 EUR
protihrupnih ograj, nasipov, brežin in
usekov, avtocestnih baz (Hrušica, Sl.
Konjice, Ljubljana) in cestninskih postaj,
obnova varnostne opreme na avtocestnem
omrežju, obnova odvodnjavanja na cestah in
objektih, obnova počivališč
-----------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     3.304.000 EUR
V plan so vključena tudi dela, ki so bila planirana, vendar še neizvedena v letu 2009 ter dokončni obračun v letu 2009 že izvedenih del. Tako je že sprejetih pogodbenih obveznosti iz leta 2009 v višini 1,25 mio EUR.
Vrednost del, ki bodo izvedena v letu 2010 in delno v letu 2011 znaša 3,30 mio EUR. Od tega bodo v letu 2010 predvidoma izvedena dela v vrednosti 1,59 mio EUR.
3.1.4. Investicijske naložbe v vozišča in objekte
V okviru planske postavke naložbe v vozišča in objekte se zagotavljajo potrebna finančna sredstva za naložbena dela v vozišča in objekte na obstoječem avtocestnem omrežju. V letu 2010 je predviden pričetek postopkov izvedbo naslednjih del:
– postavitev nove prometne signalizacije za   2.500.000 EUR
oštevilčevanje priključkov in zamenjava
kažipotne signalizacije
– urejanje in zagotovitev novih parkirnih    1.240.000 EUR
mest na počivališču Lopata
– obnova velikih garažnih vrat in zunanja    2.890.000 EUR
ureditev ter izgradnja nove solarne v ACB
Slovenske Konjice
– zapiranje službenih prehodov, ureditev    3.552.000 EUR
čistilnih naprav na počivališčih, postavitev
naletnih mehov, zavarovanje nevarnih točk z
JVO in sanacija brežin
-----------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     10.182.000 EUR
V plan so vključena tudi dela, ki so bila planirana, vendar še neizvedena v letu 2009 ter dokončni obračun v letu 2009 že izvedenih del. Tako je že sprejetih pogodbenih obveznosti iz leta 2009 v višini 3,70 mio EUR (investicije izpisane v poudarjeni pisavi)
Vrednost del, ki bodo izvedena v letu 2010 in delno v letu 2011 znaša 10,18 mio EUR. Od tega bodo v letu 2010 predvidoma izvedena dela v vrednosti 4,66 mio EUR
3.1.5. Obnove in naložbe v varovanje okolja
V okviru obnov in naložb v varovanje okolja se bodo v letu 2010 in 2011 izvajala manjša popravila in zamenjave poškodovanih panelov obstoječih protihrupnih ograj. Dela se bodo izvajala na celotnem avtocestnem omrežju in so že zajeta v postavki 3.1.3. Investicijsko obnavljanje drugih objektov in naprav.
3.1.6. Predhodna dela pri obnavljanju avtocest
Za izvedbo obnovitvenih del (postavke 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4. in 3.1.5.) je potrebno pripraviti obsežno projektno-tehnično in investicijsko dokumentacijo ter izvajati potrebne preglede in monitoringe. V času izvedbe del pa je potrebno izvajati testne kontrole kvalitete in zagotavljati ustrezno varstvo pri delu. V letu 2010 je predviden pričetek postopkov za naslednja dela:
– izdelava projektne dokumentacije       1.746.000 EUR
– izdelava investicijske dokumentacije       60.000 EUR
– monitoringi in pregledi             940.000 EUR
– testna kontrola kvalitete            328.000 EUR
– varstvo pri delu                283.000 EUR
---------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     3.357.000 EUR
Predvidena vrednost del v letu 2010 znaša 3,36 mio EUR.
3.2. ELEKTRO STROJNA DELA
Za posodobitev opreme obstoječega avtocestnega omrežja in povečane prometne varnosti je potrebno starejše avtoceste opremiti s sodobno elektro-strojno in drugo opremo oziroma opremiti avtoceste v skladu z novimi predpisi (direktivami) in zakonodajo.
Največji delež obnov elektro strojnih naprav predstavlja sanacija elektro strojne opreme predora Karavanke, ki je naš najstarejši predor in velja iz prometnega vidika za najnevarnejši predor na slovenskem avtocestnem omrežju (enocevni predor). Poleg zagotavljanja večje prometne varnosti v predoru je sanacija potrebna tudi zaradi uskladitve s slovensko Uredbo o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 48/06) in določbami Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/54/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrežju (Uradni list RS, št. 167/04). Vsa sanacijska dela se izvajajo skupaj in v dogovoru z Republiko Avstrijo (meddržavna komisija).
Poleg predora Karavanke imamo na avtocestnem omrežju še predore Golovec, Ločica in Jasovnik, ki so bili zgrajeni pred sprejetjem evropske direktive, zato z njenimi zahtevami niso usklajeni. Predvideno je, da bi se vsa potrebna dela zaključila do konca leta 2014, kar je tudi skrajni rok, ki nam ga nalaga direktiva 2004/54/ES.
Predvsem na starejših avtocestnih odsekih se nahaja elektro strojna in druga oprema (klic v sili, kabelska kanalizacija, razsvetljava, optične povezave, spremenljiva signalizacija idr.) katero samo z rednim vzdrževanjem ni več možno ohranjati v normalnem delovanju, zato je potrebna delna ali celovita zamenjava.
Nekaj sredstev je namenjenih tudi za postavitev sistemov in naprav za izboljšanje prometne varnosti (razsvetljava razcepov, videonadzorni sistemi, cestno vremenske postaje, spremenljiva signalizacije, izgradnja odstavnih niš klica v sili idr.).
Predvidena je tudi postopna izvedba prilagoditev javne razsvetljave na avtocestah in hitrih cestah v skladu z novo uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/07). V prvi fazi se predvideva zamenjava starejših in energetsko potratnih svetilk.
Za izvedbo obnovitvenih del je potrebno pripraviti obsežno projektno tehnično in investicijsko dokumentacijo ter izvajati potrebne preglede, monitoringe, testne kontrole kvalitete, zagotavljati varstvo pri delu idr.
V letu 2010 je tako predviden pričetek postopkov za izvedbo naslednjih del:
– obnova elektro strojnih naprav: obnova    13.100.000 EUR
hidrantnega omrežja in izvedba videonadzorne
in detekcijske opreme v predoru Karavanke,
nadgradnja predorov Ločica, Jasovnik,
prenova napajalnih enot klica v sili,
sanacija in izgradnja nove kabelske
kanalizacije za potrebe SNVP (sistem nadzora
in vodenja prometa) na odseku Brazovica–
Divača, nadgradnja varnostnih naprav
serverskih in elektro prostorov z
avtomatskim gasilnim sistemom; optimizacija
(združevanje) nadzornih centrov v regionalne
nadzorne centre (prestavitev NC Sl. Konjice
v RNC Maribor)
– investicijske naložbe v elektro strojne    2.150.000 EUR
naprave: dokončanje razsvetljave razcepa
Zadobrova, izvedba video nadzora na nevarnih
odsekih AC in HC, izgradnja dodatnih cestno
vremenskih postaj na vremensko
izpostavljenih odsekih AC
– obnova TK sistemov in prenosnih poti:,     850.000 EUR
izvedba nove kabelske kanalizacije na
starejših AC odsekih skupaj z obnovo
vozišča, dogradnja in razširitev optičnega
omrežja
– predhodna dela za elektro strojna dela:    2.800.000 EUR
izdelava projektne in investicijske
dokumentacije, izvedba barvnega aero
snemanja in izdelava orto načrtov, izdelava
baz podatkov podzemnih komunalnih vodov
gospodarske infrastrukture (GJI)
----------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     18.900.000 EUR
V plan so vključena tudi dela, ki so bila planirana, vendar še neizvedena v letu 2009 ter dokončni obračun v letu 2009 že izvedenih del.
Vrednost del, ki bodo izvedena v letu 2010 in delno v letu 2011 znaša 18,9 mio EUR. Od tega bodo v letu 2010 predvidoma izvedena dela v vrednosti 15,12 mio EUR
4. NOV CESTNINSKI SISTEM
V letu 2010 se bodo izvajale aktivnosti skladno z Akcijskim načrtom za uvedbo elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 56. redni seji dne 26. 11. 2009. Vrednost del v letu 2010 znaša 1,5 mio EUR.
5. SISTEMI ZA NADZOR IN VODENJE PROMETA
Sistem za nadzor in vodenje prometa je inteligentni prometni sistem, ki na avtocestnem odseku, na katerem deluje, omogoča večjo prometno varnost, večjo propustnost prometa in s tem boljši izkoristek obstoječe infrastrukture (do 30%), zmanjšuje negativne vplive na okolje in zagotavlja vzpostavitev optimalnih prometnih razmer glede na trenutno in predvideno stanje na cesti.
Vzpostavitev sistema za nadzor in vodenje prometa na AC-A1 in po hitri cesti HC-H4 je bila predvidena v dveh fazah. Prva faza (HC-H4) preko Rebernic in Vipavske doline do Nove Gorice in navezava na italijansko stran je že izvedena, druga faza (AC-A1) od Postojne navezava na Rebernice in Kozino pa je predvidena v letu 2010. Z izgradnjo druge faze bomo pridobili na zagotavljanju prevoznosti v času neugodnih vremenskih razmer (burje na Rebernicah), izrednih dogodkov, povečal se bo nivo uslug obveščanja o stanju na cestah in pretočnost prometa na tem delu.
Vzpostavitev sistema za nadzor in vodenje prometa je predvidena tudi na ljubljanski severni obvoznici, ki je poleg zahodne ljubljanske obvoznice prometno najbolj obremenjen odsek. Na zahodni ljubljanski obvoznici je Sistem za nadzor in vodenja prometa že vzpostavljen, v letošnjem letu pa je predvidena širitev sistema na severno ljubljansko obvoznico, s čimer bomo bistveno povečali pretočnost prometa (do 30%) brez gradnje dodatnih pasov. Na tem odseku se bo z izgradnjo sistema povečala prometna varnost.
Odsek Slivnica–Arja vas se trenutno upravlja iz podpornega nadzornega centra v Slovenskih Konjicah, kjer je še posebno zahteven odsek Slovenske Konjice–Dramlje predvsem zaradi dveh predorov Golo Rebro in Pletovarje. Skladno s strategijo DARS o ukinjanju podpornih nadzornih centrov se v letošnjem letu predvideva selitev podpornega nadzornega centra Sl. Konjice v nadzorni center Maribor. S selitvijo se bodo istočasno izvedla tudi gradbena in elektroinstalacijska dela potrebna za vzpostavitev sistema nadzora in vodenja prometa na odseku Sl. Bistrica–Dramlje.
V letu 2010 se bo pridobivala projektno tehnična dokumentacija za sisteme nadzora in vodenja prometa na južni in vzhodni ljubljanski obvoznici s priključnimi kraki.
Vrednost teh del v letu 2010 znaša 9,9 mio EUR.
6. OBVEZNOSTI IZ ZADOLŽEVANJA (VRAČILO GLAVNICE IN PLAČILO OBRESTI)
Obveznosti iz investicijskih posojil (plačilo rednih obresti, odplačilo glavnice in obveznosti iz refinanciranja) bodo v letu 2010 dosegle vrednost 157,09 mio EUR, od tega bo:
– 95,18 mio EUR namenjenih za plačilo rednih obresti (za posojila za avtocestne odseke, ki so že predani prometu),
– 61,91 mio EUR namenjeno za odplačilo glavnic.
7. NADOMESTILO ZA OPRAVLJANJE NAROČILA
Vrednost nadomestila za opravljanje naročila je odvisna od vrednosti vseh del, ki jih določa LP ROAC in se določi Skladno s 4. točko Pogodbe o izvajanju naročila za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finančnim inženiringom in drugih povezanih nalog po Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.
Glede na predvideni obseg del, določenih z LP ROAC 2010, znaša nadomestilo za opravljanje naročila 17,75 mio EUR, dejanska vrednost nadomestila v letu 2010 pa bo določena na podlagi dejansko izvedenih del.
8. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA REALIZACIJO LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST 2010
8.1. NOVI ZAKONI O SOGLASJU IN POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE
Za nemoteno izvajanje Letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2010 je potrebno sprejeti nov zakon o soglasju in poroštvu za gradnjo avtocestnih odsekov iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Zakon o soglasju in zakon o poroštvu za najetje posojil in izdajo dolžniških vrednostnih papirjev je potrebno sprejeti v skupni višini 297,81 mio EUR, in sicer zaradi spremembe investicijskih vrednosti nekaterih odsekov, za elektronski cestninski sistem v prostem prometnem toku, za obnavljanje AC omrežja – gradbena dela, za obnavljanje AC omrežja – elektro-strojna dela, za pripravo prostorske dokumentacije za odseke iz dodatnega programa ReNPIA, za pripravo prostorske in druge dokumentacije dokumentacije za ostale odseke in investicije, za rehabilitacijo državnih cest, za izvedbo ukrepov skladno z operativnim planom reševanja hrupne obremenjenosti, za ureditev kontrolirane odvodnje, za nadomestilo za izvajanje naročila, za preureditev območij ukinjenih MMP v sklopu avtocest, za izvajanje aktivnosti v sklopu mednarodnih projektov in programov ter za zaključna dela na odsekih, zgrajenih v letih 1994–2007.
V tabeli 8 so prikazani odseki avtocest in druge postavke LP ROAC, za katere je predviden nov zakon o soglasju in poroštvu.
9. FINANCIRANJE PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST TER PLANA RAZVOJA NAVEZOVALNIH CEST
9.1 VIRI SREDSTEV ZA FINANCIRANJE NOVOGRADNJE IN OBNOV AVTOCEST V LETU 2010
9.1.1. Investicijski transferi
Po Resoluciji o NPIA so osnovni vir za financiranje Nacionalnega programa gradnje avtocest v Republiki Sloveniji sredstva, ki se zagotavljajo na podlagi Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98 in 18/02). Dinamika financiranja po Resoluciji o NPIA za leto 2010 predvideva iz tega naslova priliv v višini 190 mio EUR.
V proračunu RS za leto 2010 ni predvidenih investicijskih transferjev s postavke »sredstva za izgradnjo avtocest (DARS d.d.)«, sredstva evropske kohezijske politike pa so predvidena v višini 106,23 mio EUR (za odseke Slivnica–Draženci, Pluska–Ponikve, Ponikve–Hrastje).
9.1.2. Vračilo davka na dodano vrednost
V letu 2010 je iz naslova vračila davka na dodano vrednost načrtovan vir v višini 40,52 mio EUR.
9.1.3. Posojila
V letu 2010 bodo črpana posojila za financiranje gradnje avtocest v skupnem znesku 285 mio EUR.
V letu 2010 bo predvidoma črpano 115 mio EUR posojil po že sklenjenih kreditnih pogodbah, in sicer:
A. DOMAČA IN TUJA POSOJILA
posojilo pri banki Unicredit        15.000.000 EUR
posojilo pri banki BIIS           50.000.000 EUR
posojilo pri banki KfW           50.000.000 EUR
--------------------------------------------------------------
SKUPAJ (A)                 115.000.000 EUR
V letu 2010 bodo koriščena posojila pri banki Unicredit v višini 15 mio EUR, pri banki BIIS v višini 50 mio EUR in pri banki Kfw v višini 50 mio EUR. Posojila so namenjena za obnavljanje avtocestnega omrežja, elektro-strojna dela, nov cestninski sistem (preureditev obstoječih cestninskih postaj), za rehabilitacijo državnih cest, center za nadzor in vodenje prometa, ureditev počivališč za tovorna vozila Murska sobota, ureditev počivališč za tovorna vozila Grabonoš ter za nekatere druge postavke iz LPROAC 2009 (preureditev območij ukinjenih mednarodnih mejnih prehodov v sklopu avtocest, predor Karavanke – nadgradnja elektro-strojne opreme, stroški koordiniranja varnosti in zdravja pri delu, kontrola in potrjevanje kvalitete, revizije projektne dokumentacije, izvedba protihrupnih ukrepov v V. in X. evropskem prometnem koridorju, priprava projektne dokumentacije, odkupi zemljišč in drugih nepremičnin, zaključna dela na avtocestah).
B) NOVI KREDITI
V letu 2010 se bo začel postopek za najem novega kredita za financiranje investicij v letu 2010 v predvideni višini 70 mio EUR (za financiranje odsekov Razdrto–Vipava: Rebernice, Peračica–Podtabor, Pluska–Ponikve, Ponikve–Hrastje, Gorišnica–Ormož, Šentvid–Koseze, Pesnica–Zrkovska cesta, Zrkovska cesta–Ptujska cesta, za priključek Naklo ter za financiranje obvozne ceste Dragonja). Predvidena zadolžitev je v skladu z zakonom o soglasju in poroštvu Republike Slovenije DARS d.d. za obveznosti iz kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 544 mio evrov (Uradni list RS, št. 55/08).
Glede na to, da v proračunu RS ni več zagotovljenih investicijskih transferjev na postavki »sredstva za izgradnjo avtocest (DARS d.d.), bo v zadnjem četrtletju leta 2010 dodatno najet kredit v predvideni višini 100 mio EUR z namenom zagotovitve virov za financiranje investicij v prvi polovici leta 2011.
Oblike predvidenih zadolžitev bodo odvisne od pogojev na finančnih trgih.
Kredit (zakon 544 mio EUR)           70 000.000 EUR
Kredit                    100.000.000 EUR
SKUPAJ (B)                  170.000.000 EUR
------------------------------------------------------------------
SKUPAJ (A+B)                 285.000.000 EUR
------------------------------------------------------------------
9.1.4. Drugi viri
DARS d.d. sodeluje v projektih na vseevropskem prometnem omrežju (TEN-T) z enoletnimi in večletnimi projekti. V letu 2010 je predvidenih 2,62 mio EUR iz programa EASYWAY, v okviru katerega se izvajajo aktivnosti na področju uvajanja inteligentnih transportnih sistemov (ITS) v državah Evropske unije.
9.2. VIRI ZA ZAPADLE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA V LETU 2010
9.2.1. Sredstva koncesijske dajatve
Skladno z Zakonom o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04) so vir za financiranje obveznosti v zvezi z gradnjo in obnavljanjem avtocest ter odplačevanjem posojil, najetih v ta namen, tudi sredstva koncesijske dajatve, ki se zagotovijo na podlagi koncesijske pogodbe, sklenjene med Republiko Slovenijo in DARS, iz prihodkov cestninjenja in drugih prihodkov družbe. V letu 2010 je iz tega vira predvidenih 160,00 mio EUR.
9.2.2. Dodatna sredstva – aneks 1 h koncesijski pogodbi
Na podlagi Aneksa 1 h koncesijski pogodbi se bo realizirani čisti dobiček koncesionarja v delu, ki presega priznani donos kapitala iz točke 5.3.5. te pogodbe, nakazal na račun izgradnje avtocest in se na računu izgradnje avtocest obravnaval kot povečanje koncesijske dajatve kot namenski vir za servisiranje finančnih obveznosti iz naslova izgradnje avtocest. V letu 2010 se iz naslova poslovnega leta 2009 predvideva vir iz tega naslova v višini 7 mio EUR.
9.3. DENARNI TOK ZA FINANCIRANJE LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA LETO 2010
V tabeli 9 je prikazan denarni tok za financiranje izvajanja naročila v letu 2010. Tabela prikazuje dejanske finančne potrebe DARS d.d. za izvajanje Letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2010, ki jih ocenjujemo na 501,37 mio EUR. Rekapitulacija tabele 9 je v prilogi 2.
Konec leta 2010 se bo DARS d.d. dodatno zadolžil v predvideni višini 100 mio EUR z namenom zagotovitve virov za financiranje investicij v prvi polovici leta 2011 (glavni vir financiranja NPIA predstavlja zadolževanje).
10. UPRAVLJANJE FINANČNIH SREDSTEV
DARS d.d. bo v letu 2010 nadaljeval politiko upravljanja finančnih sredstev skladno z določili 3. člena Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji in Pogodbo o izvajanju naročila za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finančnim inženiringom in drugih povezanih nalog po Resoluciji o NPIA.
DARS d.d. pri svojem finančnem poslovanju sodeluje z več mednarodnimi finančnimi ustanovami, tujimi komercialnimi bankami in z večino slovenskih bank. Taka raznovrstnost poslovanja neposredno pripomore k zniževanju tveganj prevelike odvisnosti od posamezne ustanove in povečuje konkurenčnost poslovanja. Konkurenčnost med posojilodajalci pa DARS d.d. tudi omogoča, da pri postopkih novih zadolžitev finančna sredstva pridobiva pod najugodnejšimi pogoji, ki jih v trenutku zadolžitve ponuja trg. To je še posebej pomembno v času svetovne finančne krize, ki smo ji priča in v kateri je bistveno otežen dostop do finančnih in kapitalskih trgov.
DARS d.d. bo pri upravljanju tveganj v letu 2010 nadaljeval z obvladovanjem likvidnostnih in obrestnih tveganj. DARS d.d. bo obrestna tveganja obvladoval predvsem prek uporabe izvedenih finančnih instrumentov, ob upoštevanju pričakovanih gibanj na globalnih trgih ter s ciljem zniževanja skupnih stroškov servisiranja dolga. V drugi polovici leta 2010 se pričakuje postopno globalno zviševanje obrestnih mer, ki so sedaj na zgodovinsko nizkih nivojih. Likvidnostno tveganje postaja glede na strukturo financiranja Letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2010 eno pomembnejših tveganj. To tveganje bo DARS d.d. obvladoval prek skupnega upravljanja denarnih tokov obeh delov poslovanja družbe, z zagotovitvijo razpoložljivih kratkoročnih kreditnih linij, ki jih bo lahko uporabil v primeru izkazanih potreb in s pravočasnim zagotavljanjem dolgoročnih virov financiranja NPIA. Pri tem mora s pravočasnim izdajanjem soglasij ter zagotovitvijo poroštev svojo vlogo opraviti tudi Vlada RS. Valutna tveganja so za poslovanje DARS d.d. praktično nepomembna, saj le zanemarljiva količina transakcij ne poteka v EUR.
11. PRIMERJAVA OBSEGA LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA LETO 2010 Z OBSEGOM PREDVIDENIM V RESOLUCIJI O NACIONALNEM PROGRAMU GRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO 2010
V nadaljevanju je v Tabeli 10 in Prilogi 1 zaradi prikaza obsega izvedenih del v letu 2010 in primerjave z NPIA podana vrednost izvedenih del (fakturirana realizacija) in viri za pokrivanje fakturirane realizacije v letu 2010. Odstopanja med fakturirano realizacijo in denarnim tokom (dejanskimi plačili) po mesecih so posledica pogodbeno določenih plačilnih rokov. Zato so v Tabeli 9 in Prilogi 2 viri prikazani in izračunani tudi glede na dejanski denarni tok in ne zgolj na fakturirano realizacijo.
Pomembno je, da so viri oblikovani glede na dejansko porabo v tekočem letu, pri čemer to najbolj velja za zadolževanje v tekočem letu, ki je pomemben podatek za oblikovanje kvote zadolževanja za tekoče leto.
V Tabeli 10 je prikazana primerjava obsega virov in porabe, predvidenega v Resoluciji o NPIA v letu 2010 z obsegom, predvidenim v Letnem planu razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2010. Potrebni viri, prikazani v Tabeli 10 in v Prilogi 1 ne izkazujejo dejanskih finančnih potreb za financiranje Letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2010, ampak služijo zgolj za ohranitev dosedanjega načina prikazovanja virov in porabe za izvajanje NPIA.
Z Resolucijo o NPIA je določena poraba za razvoj in obnavljanje avtocest v letu 2010 v višini 586,32 mio EUR. Z LP ROAC 2010 predvidena realizacija v višini 501,51 mio EUR pomeni 86% realizacije, predvidene z Resolucijo o NPIA.
Št. 37100-1/2010/8
Ljubljana, dne 25. februarja 2010
EVA 2010-2411-0007
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost