Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

1861. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za opravljanje poljskih pregledov, vzorčenj in testiranj semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom, stran 5306.

Na podlagi osmega odstavka 22.a člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 - uradno prečiščeno besedilo in 41/09) izdaja minister brez resorja, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki mu je začasno poverjen resor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za opravljanje poljskih pregledov, vzorčenj in testiranj semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom
1. člen
V Pravilniku o pogojih za opravljanje poljskih pregledov, vzorčenj in testiranj semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom (Uradni list RS, št. 93/05 in 44/07) se v drugem odstavku 4. člena besedilo »Vzorčenje semena« nadomesti z besedilom »Ročno in avtomatsko vzorčenje semena«.
2. člen
V tretjem odstavku 10. člena se črta druga alinea.
3. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Uprava poda soglasje k ceniku iz prejšnjega odstavka.«.
4. člen
V 15. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se šteje, da vzorčevalec semena, glavni analitik in analitik semena izpolnjuje zahteve za strokovno usposobljenost iz tega člena, če deluje v okviru laboratorija, ki pridobi akreditacijo Mednarodne zveze za testiranje semena (v nadaljnjem besedilu: ISTA) v skladu z ISTA akreditacijskim standardom za laboratorij.«.
5. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za laboratorij, ki pridobi akreditacijo ISTA v skladu z ISTA akreditacijskim standardom za laboratorij, se šteje, da izpolnjuje zahteve za prostorsko in tehnično opremljenost laboratorija pod uradnim nadzorom.«.
6. člen
Naslov 17. člena se spremeni tako, da se glasi »(prijava)«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prijavni obrazec za imenovanje je dostopen na spletni strani Uprave, ki ga na zahtevo pošlje prijaviteljem.«.
7. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uprava preveri izpolnjevanje zahtev iz tega pravilnika in imenuje preglednike, vzorčevalce in laboratorije pod uradnim nadzorom za obdobje enega leta.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V odločbi o imenovanju vzorčevalca Uprava navede tudi, ali je vzorčevalec imenovan za ročno vzorčenje ali za ročno in avtomatsko vzorčenje.«.
8. člen
V drugem odstavku 19. člena se prva in druga alinea spremenita tako, da se glasita:
»- vrsti imenovanja (preglednik, vzorčevalec (z navedbo načina vzorčenja), laboratorij);
- imenovanih fizičnih in pravnih osebah: osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež;.«.
Tretja in četrta alinea se črtata.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Uprava objavi seznam preglednikov, vzorčevalcev in laboratorijev ter navede podatke iz prve, druge, četrte in pete alinee prejšnjega odstavka v uradnem glasilu Uprave in na spletni strani Uprave.«.
9. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
(obnova imenovanja)
(1) Uprava pregledniku obnovi imenovanje za štiri leta, če:
- redno opravlja poljske preglede;
- sodeluje vsaj vsako drugo leto na letnem srečanju preglednikov, ki ga organizira organ za potrjevanje;
- je iz poročila o nadzoru organa za potrjevanje razvidno, da obstaja med pregledi preglednika in kontrolnimi pregledi ujemanje v rezultatih pregledov;
- še izpolnjuje zahteve za imenovanje preglednika iz tega pravilnika.
(2) Uprava vzorčevalcu obnovi imenovanje za štiri leta, če:
- redno opravlja vzorčenje semena;
- sodeluje vsaj vsako drugo leto na nadaljevalnem usposabljanju vzorčenja semena, ki ga organizira organ za potrjevanje;
- je iz poročila o nadzoru organa za potrjevanje razvidno, da obstaja ujemanje v rezultatih analize kakovosti semena med vzorci, ki jih je odvzel vzorčevalec, in uradno odvzetimi vzorci;
- še izpolnjuje zahteve za imenovanje vzorčevalca iz tega pravilnika.
(3) Ne glede prejšnji odstavek se obnovi imenovanje za štiri leta vzorčevalcem semena, ki delujejo v okviru laboratorija, ki pridobi akreditacijo ISTA v skladu z ISTA akreditacijskim standardom za laboratorij.
(4) Uprava imenovanemu laboratoriju obnovi imenovanje za štiri leta, če:
- analitiki semena redno opravljajo analizo kakovosti semena vrst, ki so navedene v imenovanju;
- sodeluje v letnem medlaboratorijskem primerjalnem poskusu, ki ga organizira organ za potrjevanje in so rezultati primerjave v okviru dovoljenih toleranc;
- je iz poročila o nadzoru organa za potrjevanje razvidno, da obstaja ujemanje v rezultatih analiz med analizami kakovosti semena laboratorija in kontrolnimi analizami organa za potrjevanje;
- presoja, ki jo enkrat letno opravi organ za potrjevanje, izkaže, da laboratorij opravlja analize kakovosti semena na predpisan način in pravilno izpolnjuje analizne izvide;
- analitiki sodelujejo vsaj vsako drugo leto na nadaljevalnem tečaju analize kakovosti semena, ki ga organizira organ za potrjevanje;
- še izpolnjuje zahteve za imenovanje laboratorija iz tega pravilnika.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek, se pri laboratoriju, ki pridobi akreditacijo ISTA v skladu z ISTA akreditacijskim standardom za laboratorij, obnovi imenovanje za štiri leta, če je iz poročila o nadzoru organa za potrjevanje razvidno, da obstaja ujemanje v rezultatih analiz med analizami kakovosti semena laboratorija in kontrolnimi analizami organa za potrjevanje.
(6) Stroške presoje iz četrte alinee četrtega odstavka tega člena nosi imenovani laboratorij v skladu s cenikom organa za potrjevanje.«.
10. člen
V prvem odstavku 24. člena se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»- po uradni dolžnosti, če preglednik, vzorčevalec ali laboratorij pred potekom roka iz prvega, drugega, tretjega, četrtega ali petega odstavka prejšnjega člena preneha izpolnjevati zahteve za obnovo imenovanja.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Preglednik, vzorčevalec ali laboratorij iz prejšnjega odstavka se lahko ponovno prijavi za imenovanje šele po preteku enega leta od pravnomočne odločbe o razveljavitvi imenovanja. Pregledniki in vzorčevalci morajo v tem primeru ponovno opraviti osnovno usposabljanje.«.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2010
Ljubljana, dne 30. marca 2010
EVA 2010-2311-0033
dr. Henrik Gjerkeš l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti