Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

1864. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja, stran 5335.

Na podlagi petega odstavka 33.a člena, prvega odstavka 101.d člena in tretjega odstavka 104. člena v zvezi s prvim odstavkom 104.a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1 in 8/10 - ZSKZ-B) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja
1. člen
V Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04 in 53/06) se v sedmem odstavku 3. člena za besedo »morajo« doda besedilo »biti pridobljene z uporabo najboljših dostopnih metod ter«.
2. člen
V 4. členu se v 3. točki črta drugi stavek.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. Najboljša dostopna metoda je najbolj učinkovita in napredna razvojna stopnja dejavnosti presoje za ugotavljanje vplivov posameznih posegov na vrste in habitatne tipe, da se na njeni podlagi določajo učinki na parametre stanja vrste oziroma habitatnega tipa in stopnjo njihove pomembnosti ter vpliv in pomembnost posledic ugotovljenih učinkov na varstvene cilje varovanih območij, njihovo celovitost in povezanost.«.
3. člen
V 6. členu se črta 3. točka.
4. člen
V prvem odstavku 10. člena se za besedo »mora« doda besedilo »za ugotavljanje vplivov plana«.
5. člen
V 13. členu se vejica za besedo »plana« nadomesti z besedo »in«, besedilo »in revizije okoljskega poročila« pa se črta.
6. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(vsebina dodatka za presojo sprejemljivosti okoljskega poročila)
(1) Iz dodatka za presojo sprejemljivosti okoljskega poročila, ki mora biti pripravljen v skladu s predpisi s področja varstva okolja, mora biti razvidno, da so bili obravnavani vsi tisti elementi plana, ki lahko sami ali s kumulativnimi vplivi z drugimi plani ali posegi v naravo, pomembno vplivajo na varovana območja.
(2) Obravnava elementov iz prejšnjega odstavka obsega njihovo opredelitev, opis in ovrednotenje vplivov glede na varovana območja, možne alternativne rešitve ter omilitvene ukrepe ter mora biti v skladu z 19. do 25. členom tega pravilnika.
(3) Iz dodatka za presojo sprejemljivosti okoljskega poročila mora biti razvidno tudi, kako je pripravljavec plana pri pripravi plana upošteval naravovarstvene smernice.
(4) Podrobnejše vsebine dodatka za presojo sprejemljivosti okoljskega poročila so določene v Prilogi 8, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) V dodatku za presojo sprejemljivosti okoljskega poročila morajo biti vsebine iz prejšnjega odstavka navedene ločeno od drugih vsebin.«.
7. člen
Črta se 16. člen.
8. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(ugotovitve organizacije o ustreznosti in skladnosti dodatka za presojo sprejemljivosti okoljskega poročila)
(1) Organizacija preveri ustreznost dodatka za presojo sprejemljivosti okoljskega poročila ter njegovo skladnost z zahtevami iz 15. člena tega pravilnika.
(2) Če organizacija ugotovi, da dodatek za presojo sprejemljivosti okoljskega poročila ni pripravljen v skladu z zahtevami iz 15. člena tega pravilnika, navede v pisnem mnenju dele dodatka za presojo sprejemljivosti okoljskega poročila, ki so neskladni, in predlaga način njihove uskladitve oziroma dopolnitve.«.
9. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(mnenje organizacije o sprejemljivosti vplivov predloga plana)
Na podlagi osnutka plana in dodatka za presojo sprejemljivosti okoljskega poročila pripravi organizacija mnenje o sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja, v katerem:
1. preveri:
- če so bili ob pripravi plana in preverjanju njegovih rešitev v dodatku za presojo sprejemljivosti okoljskega poročila uporabljeni podatki o varovanih območjih v skladu z določbami tega pravilnika;
- če so bili v primeru ugotovljenih škodljivih vplivov plana uporabljeni ustrezni omilitveni ukrepi v skladu z določbami tega pravilnika;
- ustreznost in popolnost ocen vplivov plana na varovana območja v dodatku za presojo sprejemljivosti okoljskega poročila v skladu z določbami tega pravilnika in njihovo sprejemljivost v planu ter
2. poda svojo oceno o sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja.«.
10. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
(ugotavljanje vplivov plana na stanje vrste oziroma habitatnega tipa)
(1) Plan ima lahko vpliv na stanje vrste oziroma habitatnega tipa zaradi neposrednega, daljinskega oziroma kumulativnega vpliva.
(2) Neposredni vpliv se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v naravo, ki je naveden v poglavjih I do XVIII Priloge 2 tega pravilnika, na območju neposrednega vpliva.
(3) Ugotovljeno območje neposrednega vpliva za konkretni poseg v naravo se lahko kadarkoli razlikuje od območja neposrednega vpliva posega v naravo iz Priloge 2 tega pravilnika, če to izhaja iz ugotovitev na terenu, podrobnejših podatkov o izvedbi posega v naravo in iz drugih dejanskih okoliščin.
(4) Daljinski vpliv se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v naravo, ki je naveden v poglavjih I do XVIII Priloge 2 tega pravilnika, na območju daljinskega vpliva, razen za vrste posegov, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna v skladu s predpisom, ki določa vrste posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Za posege, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, velja, da se daljinski vpliv ugotavlja na območju, ki je dvakrat večje od območja daljinskega vpliva, navedenega v Prilogi 2 tega pravilnika, razen če se iz predhodnih ugotovitev na terenu, podrobnejših podatkov o izvedbi posega v naravo in iz drugih dejanskih okoliščin ugotovi, da je območje daljinskega vpliva drugačno.
(5) Ugotovljeno območje daljinskega vpliva za konkretni poseg v naravo se lahko kadarkoli razlikuje od območja daljinskega vpliva posega v naravo iz Priloge 2 tega pravilnika, če to izhaja iz ugotovitev na terenu, podrobnejših podatkov o izvedbi posega v naravo in iz drugih dejanskih okoliščin.
(6) Kumulativni vpliv lahko nastopi, če se s planom načrtuje poseg v naravo na varovanem območju, na katerem so bili že presojani in potrjeni plani ali posegi v naravo ali so takšni plani ali posegi v naravo še v postopku presoje sprejemljivosti plana ali posega v naravo, v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave, in ti še niso bili izvedeni.
(7) Če ob pripravi plana še niso znani posegi v naravo, se pa s planom določa vrsta namenske rabe prostora, se vplivi plana ugotavljajo tako, da se upoštevajo vplivi posegov v naravo, navedeni za to vrsto namenske rabe v Prilogi 1 tega pravilnika.«.
11. člen
Šesti odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Matrika za ugotavljanje vpliva, ki služi prikazu ocen učinkov iz drugega in tretjega odstavka tega člena in ocen posledic učinkov iz 22. člena tega pravilnika, je določena v Prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika. Ocene učinkov, podane v matriki, morajo biti tudi strokovno obrazložene.«.
12. člen
Drugi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če zaradi pomanjkanja podatkov, povezanih z ugodnim stanjem vrste oziroma habitatnega tipa, ugotavljanje značilnosti učinka ni možno, se s sklepanjem ob upoštevanju načela previdnosti predloži podrobno strokovno utemeljitev postopka sklepanja in določitve končne ocene. Kadar je na osnovi sklepanja mogoče zaključiti, da največje možne posledice učinkov nimajo bistvenega vpliva, se vpliv označi z oznako A, B ali C v skladu s prejšnjim odstavkom. Kadar je na osnovi sklepanja mogoče zaključiti, da največje možne posledice učinkov imajo bistven vpliv, se vpliv označi z oznako D ali E v skladu s prejšnjim odstavkom.«.
13. člen
Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:
»25.a člen
(operativni programi)
Za operativne programe in druge plane ali njihove dele, ki niso plani s področja prostorskega načrtovanja in se iz njihovega opisa tudi s sklepanjem ne da ugotoviti vseh načrtovanih posegov, ker v opisih ni konkretnih lokacij posegov oziroma iz njih ni razvidna dovolj podrobna vrsta posegov, se pri presoji sprejemljivosti matrika iz Priloge 6 tega pravilnika ne izpolni. V tem primeru se za posamezne vsebine iz tega pravilnika podajo strokovne ocene za ohranjanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v skladu z določbo prejšnjega člena. Matrika iz Priloge 6 tega pravilnika se mora v takih primerih izpolniti pri presoji sprejemljivosti na ravni podrobnejšega plana ali posega.«.
14. člen
Črta se četrti odstavek 26. člena.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
15. člen
V prvem odstavku 27. člena se črta besedilo »revizije okoljskega poročila, pripravljene v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena,«.
16. člen
V prvem odstavku 31. člena se vejica za besedo »plana« nadomesti z besedo »in«, besedilo »revizije dopolnjenega okoljskega poročila,« pa se črta.
Črta se šesti odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.
17. člen
V 32. členu se črtata vejica in besedilo »revizije dopolnjenega okoljskega poročila«.
18. člen
V prvem odstavku 35. člena se vejica za besedo »plana« nadomesti z besedo »in«, besedilo »in revizije dopolnjenega okoljskega poročila« pa se črta.
19. člen
Peti odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena in 20. člena tega pravilnika se presoja sprejemljivosti izvede za vse posege v naravo, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v skladu s predpisi s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: posegi v naravo z vplivi na okolje) ne glede na to, ali je vpliv posega samo daljinski ali tudi neposreden.«.
20. člen
V prvem odstavku 40. člena se črta besedilo »in revizija poročila o vplivih na okolje«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dodatek za presojo sprejemljivosti poročila o vplivih na okolje mora biti pripravljen na način in v obsegu, določenem v 15. členu tega pravilnika in Prilogi 8 tega pravilnika, pri čemer se mora vsebina smiselno nanašati na poseg v naravo.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko v dodatku za presojo sprejemljivosti poročila o vplivih na okolje za posege v naravo, katerih vplivi so bili že:
- v celoti ugotovljeni in ocenjeni v dodatku za presojo sprejemljivosti okoljskega poročila, v skladu z 19. do 25. členom tega pravilnika, navedejo le ugotovitve okoljskega poročila;
- delno ugotovljeni in ocenjeni v dodatku za presojo sprejemljivosti okoljskega poročila, v skladu z 19. do 25. členom tega pravilnika, ugotovijo in ocenijo samo tisti elementi vplivov posega v naravo, ki še niso bili obravnavani.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Organizacija se v mnenju opredeli do vsebine dodatka za presojo sprejemljivosti v poročilu o vplivih na okolje ter poda svojo oceno sprejemljivosti vplivov posega v naravo na varovana območja na podlagi rezultatov II. stopnje presoje, pri čemer se za vsebino mnenja smiselno uporabljajo določbe 11., 17., 18. in 27. člena tega pravilnika.«.
21. člen
V drugem odstavku 41. člena se črtata vejica in besedilo »revizijo dopolnjenega poročila o vplivih na okolje«.
Črta se četrti odstavek.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se vejica za besedo »naravo« nadomesti z besedo »in«, vejica in besedilo »revizije dopolnjenega poročila o vplivih na okolje« pa se črtata.
Dosedanji osmi in deveti odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
22. člen
Peti odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pristojna upravna enota izda dovoljenje za poseg v naravo na podlagi pozitivnega mnenja organizacije, iz katerega izhaja, da je ocena sprejemljivosti posega v naravo ugodna v skladu z 21., 22., 23. in 25. členom tega pravilnika.«.
V šestem odstavku se za besedo »tudi« doda beseda »morebitni«.
23. člen
V 44. členu se črta sedmi odstavek.
24. člen
Za 44. členom se dodata novo poglavje 3.5 in nov 44.a člen, ki se glasita:
»3.5 Presoja sprejemljivosti posegov v naravo - potrditve programov del
44.a člen
(programi del)
V postopku potrditve programa upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskega sistema, s katerimi se potrjuje tudi posege v naravo iz Priloge 2 tega pravilnika, je potrebno pred potrditvijo takšnega programa pridobiti pozitivno mnenje organizacije o vplivih oziroma posledicah s takšnim programom načrtovanih posegov v naravo na varovana območja v skladu z 21., 22., 23. in 25. členom tega pravilnika.«.
25. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»46. člen
(posebni pogoji za izdelovalce okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje)
Izdelovalci okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje v skladu s predpisi s področja varstva okolja morajo za izdelavo okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje v postopku presoje sprejemljivosti izkazati univerzitetno izobrazbo s področja bioloških znanosti in pet let delovnih izkušenj s področja presoje vplivov planov in posegov v naravo.«.
25. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
26. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
27. člen
V prilogi 4 se pod naslovom »Metulji«, za vrstico »1059 strašnični mravljiščar Maculinea teleius« dodata naslov in besedilo
»Nočni metulji
1078  črtasti medvedek Callimorpha quadripunctaria
4033  kraški zmrzlikar Erannis ankeraria
1074  hromi volnoritec Eriogaster catax«.
28. člen
Črta se priloga 5.
29. člen
V prilogi 6 se v prvi alinei prvega stolpca besedilo »vpliva fizičnega prekrivanja« nadomesti z besedilom »neposrednega vpliva«. V drugi alinei prvega stolpca se besedilo »fizičnega prekrivanja« nadomesti z besedilom »neposrednega vpliva«. V deveti in deseti alinei prvega stolpca se za besedilom »- !samo za vrste!« doda besedilo »velikostni razred ali«.
30. člen
Priloga 8 se nadomesti z novo prilogo 8, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
31. člen
Priloga 10 se nadomesti z novo prilogo 10, ki je kot priloga 4 sestavni del tega pravilnika.
32. člen
Postopki presoje sprejemljivosti posegov v naravo, ki so se začeli na podlagi Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04 in 53/06) in se do uveljavitve tega pravilnika še niso končali, se končajo po dosedanjih predpisih.
33. člen
Ta pravilnik začne veljati tri mesece po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-22/2006
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2009-2511-0043
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti