Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

Št. 12280-11/2010 Ob-3197/10 , Stran 1098
Predmet razpisa je sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva v letu 2010. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javni razpis Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, ki so registrirane kot pravne osebe v Republiki Sloveniji in ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa; 2. program izvajajo v Mestni občini Novo mesto; 3. v ustanovitvenih aktih imajo opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet tega razpisa; 4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa; 5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa; 6. imajo večletne izkušnje oziroma reference na področju, za katero se prijavljajo; 7. v letu 2009 so imele do Mestne občine Novo mesto izpolnjene vse pogodbene obveznosti. Merila za dodelitev sredstev 1. kvaliteta in realnost predloženega programa; 2. sodelovanje uporabnikov; 3. ustrezna kadrovska zasedba in sodelovanje prostovoljcev v programu; 4. finančna konstrukcija programa; 5. dosedanje delo oziroma reference. Prednostno bodo sofinancirani: – programi, ki se izvajajo redno in so uporabnikom na voljo vsak dan, oziroma več ur tedensko; – programi društev, ki imajo status v javnem interesu na področju socialnega varstva, status humanitarne ali invalidske organizacije. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2010 znaša 130.000,00 EUR. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo proračuna. Rok porabe dodeljenih sredstev Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Vsebina prijave Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2010. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ali prepozno vložene prijave ne bodo obravnavane. Rok za oddajo prijav in način oddaje Razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu RS in traja do 29. maja 2010. Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 29. maja 2010 (velja datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2010«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog se bo pričelo v roku osmih dni od zaključka javnega razpisa. Nepravočasne, nepopolne in neupravičene vloge bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka in bodo s sklepom župana zavržene. Izid razpisa Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju v letu 2010, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisno dokumentacijo zainteresirani prejmejo na vložišču Mestne občine Novo mesto ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto na naslovu: www.novomesto.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na občinski upravi Mestne občine Novo mesto, Branka Bukovec, tel. 07/393-92-74 ali e-pošti: branka.bukovec@novomesto.si.