Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

SV 436/10 Ob-3292/10 , Stran 1151
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 436/10 z dne 7. 5. 2010, je bila nepremičnina – stanovanje številka 19, v 3. nadstropju, v skupni izmeri 66,30 m2, v stavbi na naslovu Goriška ulica 7, 2000 Maribor, zgrajena na parceli številka 178/1, pripisani zemljiškoknjižnemu vložku številka 1840, katastrska občina Spodnje Radvanje, z identifikacijsko številko stavbe 32, šifra katastrske občine 678; last dolžnika – zastavitelja Antona Petriča in zastaviteljice Marije Koser – oba stanujoča Goriška ulica 6, 2000 Maribor, in sicer vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe v notarskem zapisu notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 392/10 z dne 22. 4. 2010; zastavljena v korist upnice Banke Koper d.d. dvojezična firma: Banka Koper d.d. – s.p.a., 6000 Koper, Pristaniška 14, matična številka 5092221000, za zavarovanje denarne terjatve prej navedenega upnice do dolžnika – zastavitelja Antona Petriča, stanujočega Goriška ulica 6, 2000 Maribor, v višini 40.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 31. 10. 2023, oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice.