Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

1922. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacijski sistem Veliki Gaber«, stran 5471.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 8/09 ZPNačrt-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 79/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 34. redni seji dne 14. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacijski sistem Veliki Gaber«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Kanalizacijski sistem Veliki Gaber« v Občini Trebnje (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja gospodarske javne infrastrukture, določi obračunsko območje, roke gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
- splošni del programa opremljanja,
- prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
- prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
- terminski plan izgradnje,
- podlage za odmero komunalnega prispevka,
- grafične priloge.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je pravna podlaga za izdajo odločb o odmeri komunalnega prispevka za novo kanalizacijsko omrežje v območju opremljanja.
Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka samo za kanalizacijsko omrežje, medtem ko se odmera komunalnega prispevka za ostalo komunalno opremo v tem območju opremljanja odmerja po Odloku o izračunu in plačilu komunalnega prispevka v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 24/99, 68/05 in 58/07).
4. člen
(podatki o območju opremljanja)
Predviden kanalizacijski sistem bo obsegal območje naselij ali delov naselij Veliki Gaber, Mali Gaber, Stranje, Medvedjek in Žubina. To je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano komunalno infrastrukturo oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(obstoječa komunalna infrastruktura)
Področje Velikega Gabra in okoliških naselij je trenutno brez kanalizacijskega sistema.
6. člen
(predvidena komunalna oprema)
Na obravnavanem območju urejanja bo zgrajen nov fekalni kanalizacijski sistem, vključno s čistilno napravo moči 1000 PE. Podrobnosti so navedene v projektu PGD »Kanalizacijski sistem Veliki Gaber - kanalizacija in čistilna naprava 1.000 PE Veliki Gaber«, ki ga je izdelalo podjetje Chronos d.o.o., Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale pod št. 125-PGD/07, datum 19. 5. 2009.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje investicije v novo komunalno opremo je eno samo in obsega celotno območje opremljanja iz 4. člena tega odloka ter je razvidno iz grafične priloge programa opremljanja.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki odpadejo na območje znašajo 1.233.159 EUR po cenah januar 2010. Obračunski stroški nove komunalne opreme so glede na skupne stroške znižani za pridobljena nepovratna sredstva iz naslova regionalnega razvojnega programa in sredstva proračuna Občine Trebnje in znašajo 321.081 EUR.
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne opreme na območju opremljanja zagotavljata Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (837.272 EUR v okviru Regionalnega razvojnega programa s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj) in Občina Trebnje iz svojega proračuna, delno (321.081 EUR) tudi na račun bodočega plačila komunalnega prispevka s strani zavezancev v območju opremljanja.
10. člen
(terminski plan)
Komunalno opremljanje obračunskega območja ima naslednji časovni načrt:
- izdelava projektne dokumentacije        že narejena,
- pridobitev lastninske in drugih stvarnih  že pridobljeno,
pravic na zemljiških parcelah, kjer se bo
izvedla investicija
- začetek gradnje                 že v teku,
- zaključek gradnje              30. junij 2010.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KP(ij) =     znesek dela komunalnega prispevka, ki
         pripada posamezni vrsti komunalne opreme na
         posameznem obračunskem območju
A(parcela) =   površina parcele
Cp(ij) =
         parcele na obračunskem območju za posamezno
         vrsto komunalne opreme
Dp =       delež parcele pri izračunu komunalnega
         prispevka
Ct(ij) =
         tlorisne površine objekta na obračunskemto
         območju za posamezno vrsto komunalne opreme
A(tlorisna) =  neto tlorisna površina
Dt =       delež neto tlorisne površine objekta pri
         izračunu komunalnega prispevka
K(dejavnost) =  faktor dejavnosti
i =       posamezna vrsta komunalne opreme
j =       posamezno obračunsko območje
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa:
- da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi:Dti = 0,3:0,7
- da je faktor dejavnosti za vse objekte Kdej = 1.
Pri določanju vhodnih podatkov se za obstoječe objekte uporabljajo uradne evidence (razen če zavezanec predloži projektno dokumentacijo objekta), za novogradnje pa projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.
V primeru, da objekt nima določene parcele se uporablja 5. člen Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ki pravi, da če parcela ni določena, se upošteva stavbišče x 1,5.
12. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju se razberejo iz naslednje tabele:
Tabela: preračun stroškov na enoto mere za novo kanalizacijo
+-----------------+-----------------+------------+-------------+
| Komunalna oprema|  Obračunsko  |  Cp(ij)  |  Ct(ij)  |
|         |   območje   | (EUR/m2) |  (EUR/m2) |
+-----------------+-----------------+------------+-------------+
|Kanalizacija   |    KAN    |  1,145  |  7,693  |
+-----------------+-----------------+------------+-------------+
13. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela - ostala nizka gradnja«.
14. člen
(način odmere in plačila)
Komunalni prispevek se odmeri:
- na zahtevo zavezanca,
- ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna, ali
- po uradni dolžnosti.
Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje lahko odmeri kot obročno plačilo, vendar samo na pisno prošnjo zavezanca in v največ štirih mesečnih obrokih.
VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Trebnje.
16. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-17/2009
Trebnje, dne 14. aprila 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti