Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

1921. Odlok o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2009, stran 5470.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in naslednji) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 33. redni seji 20. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun Občine Škofljica za leto 2009.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki ter njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 2009 so naslednji:
                             v €
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI              6.757.092
II.   SKUPAJ ODHODKI               7.416.431
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)     -659.339
    TEKOČEGA LETA (I.-II.)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       0
    DELEŽEV
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN           0
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE                    0
VIII.  ODPLAČILO DOLGA                  0
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH    -659.339
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           0
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)    659.339
------------------------------------------------------------
3. člen
Proračunski primanjkljaj po zaključnem računu proračuna za leto 2009 se krije iz sredstev na računih preteklega leta. Sredstva na računih na dan 31. 12. 2009 se prenesejo v leto 2010.
4. člen
Zaključni račun proračuna občine sestavljajo: splošni del, posebni del, obrazložitve in računovodski izkazi.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41002-03/2010
Škofljica, dne 20. aprila 2010
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti