Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

1878. Letni program športa Občine Črna na Koroškem za leto 2010, stran 5382.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06 in 101/07) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 19. redni seji dne 6. 5. 2010 sprejel
L E T N I P R O G R A M Š P O R T A
Občine Črna na Koroškem za leto 2010
UVOD
Z letnim programom športa Občine Črna na Koroškem določamo vrste in obseg programov športa, ki bodo v letu 2010 sofinancirani iz proračuna občine. Z izvajanjem letnega programa športa težimo k doseganjem postavljenih ciljev na osnovi obstoječih izhodišč.
Izhodišča Letnega programa športa Občine Črna na Koroškem so, da šport:
- sooblikuje posameznika,
- pripomore k ravnovesju med delom in sprostitvijo,
- krepi človekovo zdravje,
- spodbuja razvoj ustvarjalnosti.
CILJI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
Na področju športne vzgoje:
- Zagotoviti stabilno sofinanciranje programov interesne športne vzgoje od predšolskih otrok do srednješolske mladine in povečati ponudbo na tem področju,
- Izboljšati sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami na področju šolskih športnih tekmovanj.
Na področju športne rekreacije:
- Omogočiti dostopnost športnih programov čim širšemu krogu občanov.
Na področju kakovostnega športa:
- Klubom, ki nastopajo v rednem tekmovalnem sistemu omogočiti brezplačno uporabo objektov za vadbo v obsegu razpoložljivih kapacitet objektov, ki se nameni izvajanju letnega programa športa.
Na področju vrhunskega športa:
- Pomagati klubom in društvom, ki imajo v svojih vrstah vrhunske športnike pri sofinanciranju njihovih programov in s tem vrhunskim športnikom omogočiti čim boljše pogoje za delo.
Na področju razvojnih in strokovnih nalogah:
- Omogočiti izobraževanja kadrov za delo v športu.
- Zagotoviti sofinanciranje pomembnejših športnih prireditev in programov.
- Zagotavljati promocijo športa in rekreacije kot zdravega načina preživljanja prostega časa v lokalnih medijih in z raznimi aktivnostmi namenjenimi vsem občanom.
Na področju športnih objektov:
- Zagotoviti dostopnost objektov za vse organizirane programe športa v obsegu Letnega programa športa.
- Zagotoviti sofinanciranje obratovanja in vzdrževanja športnih objektov v obsegu Letnega programa športa.
1. člen
Letni program športa v Občini Črna na Koroškem zagotavlja, da bo Občina Črna na Koroškem v občinskem proračunu za leto 2010 izvajalcem športnih programov namenila sredstva za izvajanje programov športa, ki se financirajo iz javnih sredstev, in sicer:
+------+-----------------------------------------+-------------+
| Zap. |         Namen         |Znesek v EUR |
| št. |                     |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|  1 |Športna društva redna dejavnost     |  59.101,00|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|  2 |Športna zveza, redna dejavnost      |   5.471,00|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|  3 |Smučarski klub - prioritetni šport    |   8.673,00|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|  4 |Maraton kralja Matjaža          |   3.837,00|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|  5 |Projekt: Ureditev učno tematskih poti na |   5.000,00|
|   |območju parka kralja Matjaža       |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|  6 |Investicijsko vzdrževanje objektov:   |   2.394,00|
+------+-----------------------------------------+-------------+
| 6.1 |Sredstva za vzdrževanje objektov NK Peca |  23.286,00|
+------+-----------------------------------------+-------------+
| 6.2 |Sredstva za vzdrževanje smučišča in   |  81.933,00|
|   |tekaške proge              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
| 6.3 |Nakup teptalnega stroja         |  30.100,00|
+------+-----------------------------------------+-------------+
| 6.4 |Ureditev otroških igrišč v Rudarjevem in |   9.835,00|
|   |v občini                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
| 6.5 |Obnova vlečnice             |   8.000,00|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |SKUPAJ:                 |  237.630,00|
+------+-----------------------------------------+-------------+
2. člen
Iz proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2010 se zagotovijo sredstva za dotacije društvom na področju športa ter za sofinanciranje programov športa, ki jih nosilci in izvajalci športne dejavnosti prijavijo v skladu s pogoji javnega razpisa.
3. člen
Izvajalci športnih programov so na osnovi Tabel za določitev višine sredstev sofinanciranja (v nadaljevanju: normativ) ustrezno točkovani, rangirani in sofinancirani. Ti normativi so priloga Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Črna na Koroškem (v nadaljevanju: pravilnik). Izvajalcem športnih programov se na podlagi pravilnika sofinancira naslednje dejavnosti:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
Ponudba športnih programov za otroke in mladino v Občini Črna na Koroškem zajema veliko skupin otrok in mladine po različnih programih športa. V programe interesnih dejavnosti se vključuje okoli 500 otrok in mladih, v programe za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport pa okoli 200 otrok in mladih.
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok (starost otrok od 1 do 6 let)
Interesne dejavnosti so za otroke, najpogosteje prvi, strokovno vodeni programi športa. Od tega prvega stika s športom, je v veliki meri odvisno nadaljnje ukvarjanje in vključevanje v športne dejavnosti. Izvajamo programe Zlati sonček, Naučimo se plavati in Ciciban planinec.
1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira za programe redne vadbe:
- Zlati sonček
- Strokovni kader, objekt za 20-urni program Naučimo se plavati na skupino, v kateri je največ 10 otrok
- Ciciban planinec
- Strokovni kader, objekt za 60-urne športni programi za skupine, v katerih je najmanj 12 in največ 20 otrok.
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok (starost od 6 do 15 let )
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Program izvajamo v zgodnejšem razvojnem obdobju otrok, namenjen razvoju osnovnih telesnih sposobnosti in spoznavanju posameznih športov, kasneje pa mladim, ki v športu nimajo ambicij dosegati visokih rezultatov ali pa za to nimajo ustreznih sposobnosti. Program nudi možnost redne, strokovno vodene športne aktivnosti.
Programi interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo izvajalci izven šole, dopolnjujejo in širijo ponudbo programa interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo šole. Pomembna prednost teh programov je njihova vertikalna prehodnost. Otroke in mladino, ki imajo potrebno nagnjenost in sposobnosti, usmerjajo v nadaljnjo vadbo v programih za nadarjene otroke in mladino. Programi, ki se izvajajo na lokalni ravni so : Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, 10-urni tečaji in drugi 80-urni programi ter šolska športna tekmovanja.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo programi :
- Strokovni kader, objekt za 10-urne za program Naučimo se plavati za skupine, v katerih najmanj 8 in največ 12 otrok
- Objekt za 20-urne za program Naučimo se plavati za skupine, v katerih je najmanj 8 in največ 12 otrok
- Programa Zlati sonček in Krpan
- Strokovni kader, objekt za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20 otrok
- Strokovni kader, objekt za 10-urne tečaje na skupino, v kateri je najmanj 8 in največ 12 otok ter 10-30-urne programe med počitnicami
- Šolska športna tekmovanja
Izvajalci 20-urnih programov Naučimo se plavati so vzgojno izobraževalni zavodi.
1.2.2. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Programi športa za nadarjene otroke, so namenjeni mladim, ki imajo ustrezne psihofizične sposobnosti in nagnjenosti za doseganje vrhunskih rezultatov.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
- strokovni kader cicibani, cicibanke do 240 ur
- strokovni kader za mlajše dečke in deklice od 240 do 400 ur
- strokovni kader za starejše dečke in deklice od 300 do 800 ur
- najem objekta
+-------------+-------+---------+-------+--------+--------+--------+
|       | Št. | Normativ| Št. |Normativ|  Št. |Normativ|
|       | članov| vad. ur | članov| vad. ur| članov |vad. ur |
|       |  v  |     |  v  |    |  v  |    |
|       |skupini|     |skupini|    | skupini|    |
+-------------+-------+---------+-------+--------+--------+--------+
|Kolektivni  |    |     |    |    |    |    |
|športi    |    |     |    |    |    |    |
+-------------+-------+---------+-------+--------+--------+--------+
|NOGOMET   |  8  |  240  |  8  |  400 |  15  | 800  |
+-------------+-------+---------+-------+--------+--------+--------+
|ODBOJKA   |  8  |  240  |  8  |  400 |  12  | 800  |
+-------------+-------+---------+-------+--------+--------+--------+
|DRUGI ŠPORTI |    |     |    |    |    |    |
+-------------+-------+---------+-------+--------+--------+--------+
|Individualni |    |     |    |    |    |    |
|športi    |    |     |    |    |    |    |
+-------------+-------+---------+-------+--------+--------+--------+
|ALPSKO    |  10 |  240  |  10 |  400 |  10  | 800  |
|SMUČANJE   |    |     |    |    |    |    |
+-------------+-------+---------+-------+--------+--------+--------+
|SMUČARSKI  |  10 |  240  |  10 |  400 |  10  | 800  |
|TEKI     |    |     |    |    |    |    |
+-------------+-------+---------+-------+--------+--------+--------+
|KARATE    |  10 |  240  |  10 |  400 |  10  | 800  |
+-------------+-------+---------+-------+--------+--------+--------+
|ŠPORTNO   |  10 |  240  |  10 |  400 |  10  | 800  |
|PLEZANJE   |    |     |    |    |    |    |
+-------------+-------+---------+-------+--------+--------+--------+
|KEGLJANJE  |  10 |  240  |  10 |  400 |  10  | 800  |
+-------------+-------+---------+-------+--------+--------+--------+
|DRUGI ŠPORTI |    |     |    |    |    |    |
+-------------+-------+---------+-------+--------+--------+--------+
1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
V tem obdobju je za otroke in mladino s posebnimi potrebami športna dejavnost namenjena predvsem ustrezni skrbi za vključevanje v vsakdanje življenje. Športna aktivnost pozitivno vpliva na socializacijo, izboljšuje psihomotorične sposobnosti ter splošno kvaliteto življenja.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo :
- Strokovni kader
- Najem objekta za 80-urni program na skupino, v kateri je najmanj 5 in največ 10 mladih.
1.3. Športna vzgoja mladine (starost od 15 do 20 let)
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
- Strokovni kader in najem objekta za 80-urni program na skupino, v kateri je najmanj 12 in največ 20 mladih.
1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Programi športa za nadarjeno mladino, so namenjeni mladim, ki imajo ustrezne psihofizične sposobnosti in nagnjenosti za doseganje vrhunskih rezultatov.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
- Strokovni kader za mlajše mladince, mladinke v obsegu od 400 do 800 ur
- Strokovni kader za starejše mladince, mladinke v obsegu 400 do 1100 ur
- Najem objekta za 400 do 1100 urne programe vadbe, odvisno od specifičnosti športne zvrsti
+--------------------+-------------------+---------------------+
|          |Mlajši       |Starejši       |
|          |mladinci/mladinke |mladinci/mladinke  |
+--------------------+--------+----------+---------+-----------+
|          |Št.   |Normativ |Št.   |Normativ  |
|          |članov v|vad. ur  |članov v |vad. ur  |
|          |skupini |     |skupini |      |
+--------------------+--------+----------+---------+-----------+
|Kolektivni šport  |    |     |     |      |
+--------------------+--------+----------+---------+-----------+
|NOGOMET       |16   |do 800  |16    |do 1100  |
+--------------------+--------+----------+---------+-----------+
|ODBOJKA       |12   |do 800  |12    |do 1100  |
+--------------------+--------+----------+---------+-----------+
|DRUGI ŠPORTI    |v skladu z normativi OKS - ZŠZ in    |
|          |Nacionalnim programom športa       |
+--------------------+--------+----------+---------+-----------+
|Individualni športi |    |     |     |      |
+--------------------+--------+----------+---------+-----------+
|ALPSKO SMUČANJE   |8    |do 800  |6    |do 1100  |
+--------------------+--------+----------+---------+-----------+
|SMUČARSKI TEKI   |8    |do 800  |6    |do 1100  |
+--------------------+--------+----------+---------+-----------+
|KARATE       |8    |do 800  |6    |do 1100  |
+--------------------+--------+----------+---------+-----------+
|ŠPORTNO PLEZANJE  |8    |do 800  |6    |do 1100  |
+--------------------+--------+----------+---------+-----------+
|KEGLJANJE      |8    |do 800  |6    |do 1100  |
+--------------------+--------+----------+---------+-----------+
|DRUGI ŠPORTI    |v skladu z normativi OKS - ZŠZ in    |
|          |Nacionalnim programom športa       |
+--------------------+-----------------------------------------+
1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
V tem obdobju je za otroke in mladino s posebnimi potrebami športna dejavnost namenjena predvsem ustrezni skrbi za vključevanje v vsakdanje življenje. Športna aktivnost pozitivno vpliva na socializacijo, izboljšuje psihomotorične sposobnosti ter splošno kvaliteto življenja.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira :
- Strokovni kader
- Najem objekta za 80-urni program na skupino, v kateri je najmanj 5 in največ 10 mladih.
1.4. Športna dejavnost študentov
Športna dejavnost študentov je pomembna sestavina življenja študentov, saj je dopolnilo intelektualnemu delu.
1.4.1 Interesna športna dejavnost študentov
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira :
- Strokovni kader
- Najem objekta za 80-urni program na skupino, v kateri je najmanj 12 in največ 20 mladih.
2. Športna rekreacija
Športna rekreacija ohranja in izboljšuje celostno zdravstveno stanje ter preprečuje upadanje splošne vitalnosti posameznika. Gre za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje delovnega, tedenskega in letnega prostega časa.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira :
- Strokovni kader za 80 urne programe za občane starejše od 65 let
- Najem objekta za 80-urni program na skupino, v kateri je od 15 do 20 članov.
3. Kakovostni šport
Kakovostni šport zajema priprave in tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in jih program rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. Športniki v okviru kakovostnega športa nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
Število članov skupine v individualnih športih je 7, v kolektivnih pa:
+------------------------+-------------------------------------+
|Športna panoga     |člani/članice            |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|            |v skupini     |vadb. ur     |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|NOGOMET         |12         |320       |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|ODBOJKA         |12         |320       |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|DRUGI ŠPORTI      |V skladu z normativi OKS - ZŠZ in  |
|            |Nacionalnim programom športa     |
+------------------------+-------------------------------------+
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira strokovni kader za 320-urni program.
4. Vrhunski šport
Vrhunski šport zajema športne ekipe in posameznike, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda in tudi tekmujejo na tem nivoju.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
- program 1.200-urne programe v individualnih športnih panogah
- program 1.200-urne programe za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki.
+--------------------------+-------------------+---------------+
|Vrhunski šport      |člani/članice   |        |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|Športna panoga      |število članov v  |Normativ vadb. |
|             |skupini      |ur       |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|Kolektivni šport     |          |        |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|ODBOJKA          |12         |1200      |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|NOGOMET          |16         |1200      |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|DRUGI ŠPORTI       |v skladu z normativi OKS - ZŠZ in |
|             |Nacionalnim programom športa    |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|Individualni šport    |          |        |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|ALPSKO SMUČANJE      |4         |1200      |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|SMUČARSKI TEKI      |4         |1200      |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|KARATE          |4         |1200      |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|ŠPORTNO PLEZANJE     |4         |1200      |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|KEGLJANJE         |4         |1200      |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|DRUGI ŠPORTI       |v skladu z normativi OKS - ZŠZ in |
|             |Nacionalnim programom športa    |
+--------------------------+-----------------------------------+
5. Šport invalidov
Šport in rekreacija pomenita pomemben dejavnik pri ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravja, resocializaciji, revitalizaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
- uporaba objekta za 80 ur programa na skupino, v kateri je največ 10 invalidov
- strokovni kader.
6. Specifične športne panoge
Med specifične športne panoge spadajo šah, planinci in taborniki.
Iz sredstev lokalne skupnosti se za planinstvo in taborništvo sofinancira pohodništvo, planinske šole, redne tedenske aktivnosti, poletni tabori, zimovanja ter za šah 80-urni programi.
+----------------+------------------+--------------+-----------+
|SPECIFIČNA   | DEJAVNOST    |min. število |štev. ur  |
|ŠPORTNA PANOGA |         |udeležencev  |trajanja  |
+----------------+------------------+--------------+-----------+
|PLANINCI    |POHODNIŠTVO    |8       |5     |
+----------------+------------------+--------------+-----------+
|PLANINCI    |PLANINSKA ŠOLA  |5       |40     |
+----------------+------------------+--------------+-----------+
|TABORNIKI    |REDNA TED. AKTIV. |12      |4     |
+----------------+------------------+--------------+-----------+
|TABORNIKI    |POLETNI TABOR   |12      |30     |
+----------------+------------------+--------------+-----------+
|TABORNIKI    |ZIMOVANJE     |10      |20     |
+----------------+------------------+--------------+-----------+
|MISELNE ŠPORTNE |         |       |      |
|PANOGE     |         |       |      |
+----------------+------------------+--------------+-----------+
|ŠAH       |REDNA VADBA -   |12      |80     |
|        |otroci      |       |      |
+----------------+------------------+--------------+-----------+
|        |REDNA VADBA -   |12      |80     |
|        |mladina      |       |      |
+----------------+------------------+--------------+-----------+
7. Športna vzgoja odraslih s posebnimi potrebami
Športna aktivnost odraslih s posebnimi potrebami pozitivno vpliva na socializacijo, izboljšuje psihomotorične sposobnosti ter splošno kvaliteto življenja.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
- Strokovni kader
- Najem objekta za 80-urni program na skupino, v kateri je največ 10 članov.
8. Posebne nagrade za izredne športne dosežke
Nagrajujejo se izredni športni dosežki na mednarodnih tekmovanjih in sredstva za proglasitev športnika, športnice in športne ekipe leta.
9. Strokovne naloge
9.1. Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov
Pridobljeno strokovno znanje je potrebno vseskozi obnavljati in dopolnjevati, saj brez strokovnega kadra ni razvoja in kvalitetne izvedbe programov športa. Občina Črna na Koroškem bo v letu 2010 zagotovila sofinanciranje strokovnega izobraževanja izvajalcev programa športa v okviru Letnega programa športa.
9.2. Založniške in propagandne dejavnosti
Založniška dejavnost obsega izdajanje strokovne literature, periodičnih in občasnih športnih publikacij.
9.3. Promocijska dejavnost
Mednarodne, državne, medobčinske in občinske prireditve.
9.4. Delovanje Športne zveze
Na področju športa delujejo na lokalni ravni društva in njihova zveza, ki za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje materialni stroškov poslovanja. Občina Črna na Koroškem zagotavlja sofinanciranje materialnih stroškov poslovanja športne Zveze praviloma do 10% vrednosti programa športa.
10. Obseg razpoložljivih ur objektov
Za izvajanje Letnega programa športa Občine Črna na Koroškem za leto 2010 bodo na razpolago naslednje ure objektov v času obratovanja objektov:
- Objekti do 10 ur/dan
- Telovadnica OŠ Črna na Koroškem največ v obsegu samo za občane Občine Črna na Koroškem do 6 ur/dan.
Št. 671-0002/2008-3
Črna na Koroškem, dne 6. maja 2010
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti