Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

1925. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega načrta za poslovno trgovsko cono v Turnišču na območju enote urejanja TU19, stran 5474.

Na podlagi 11. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 - ZVO-1B) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi - ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08) ter 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je župan Občine Turnišče sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega načrta za poslovno trgovsko cono v Turnišču na območju enote urejanja TU19
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom župan Občine Turnišče določa začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za poslovno trgovsko cono v Turnišču na območju enote urejanja TU19.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni z določili tega zakona.
(3) Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03 - v nadaljevanju: ZUreP-1).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Na osnovi Občinskega prostorskega načrta za Občino Turnišče (v nadaljnjem besedilu OPN Turnišče, Uradni list RS, št. 1/09) spada območje predvideno za OPPN, v enoto urejanja TU19, ki ima določeno podrobno namensko rabo IG (gospodarska cona). Predmetno območje je nezazidano, v naravi so kmetijske površine.
(2) S pridobitvijo lastništva nad zemljiščem na omenjenem območju je investitor podal pobudo za izgradnjo poslovno trgovskega kompleksa skupaj s prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo. Predmetni OPPN je osnova za pridobitev potrebnih gradbenih dovoljenj.
3. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obravnava zemljišča na parc. št. 1612, 1670, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1686/2, 4346/2, vse k.o. Turnišče in 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, vse k.o. Nedelica. Na južni strani območja urejanja poteka lokalna cesta Turnišče-Genterovci. Ob omenjeni cesti in poti poteka električno omrežje in vodovod.
(2) Območje urejanja z OPPN je velikosti cca 26.419,0 m2.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana in investicijskih namer pobudnika OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.
(2) V postopku priprave OPPN mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag:
- idejno zasnovo načrtovane ureditve,
- idejno zasnovo prometne ureditve s priključkom na lokalno cesto in mirujočim prometom,
- idejno zasnovo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture,
- podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic.
(3) Občina Turnišče zagotovi izdelavo geodetskih podlag v digitalni obliki in druge morebitne strokovne podlage.
(4) Pri izdelavi strokovnih podlag se morajo upoštevati smernice nosilcev urejanja prostora.
5. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN)
+--------------------------------+----------+------------------+
|Faze              |Rok    |Nosilec      |
|                |izdelave |         |
+--------------------------------+----------+------------------+
|- objava Sklepa o začetku    |     |župan       |
|priprave OPPN          |     |         |
+--------------------------------+----------+------------------+
|- izdelava osnutka OPPN     |30dni   |Izdelovalec OPPN |
|za pridobitev smernic      |     |         |
+--------------------------------+----------+------------------+
|- pridobitev smernic      |30 dni  |Izdelovalec OPPN |
+--------------------------------+----------+------------------+
|- usklajevanje smernic     |15 dni  |Izdelovalec OPPN |
+--------------------------------+----------+------------------+
|- izdelava dopolnjenega osnutka |15 dni  |Izdelovalec OPPN |
|OPPN              |     |         |
+--------------------------------+----------+------------------+
|- javno naznanilo javne     |7 dni   |Občina      |
|razgrnitve in javne razprave  |     |Turnišče     |
|OPPN              |     |         |
+--------------------------------+----------+------------------+
|- javna razgrnitev in javna   |30 dni  |Občina      |
|obravnava OPPN         |     |Turnišče     |
+--------------------------------+----------+------------------+
|- izdelava stališč do pripomb  |7 dni   |Izdelovalec OPPN |
+--------------------------------+----------+------------------+
|- uskladitev in obravnava    |7dni   |Izdelovalec OPPN |
|stališč z Občino Turnišče in  |     |Občina      |
|investitorjem          |     |Turnišče     |
|                |     |investitor    |
+--------------------------------+----------+------------------+
|- izdelava predloga OPPN    |20 dni  |Izdelovalec OPPN |
|za pridobitev mnenj       |     |         |
+--------------------------------+----------+------------------+
|- pridobivanje mnenj      |30 dni  |Izdelovalec OPPN |
+--------------------------------+----------+------------------+
|- usklajevanje mnenj      |15 dni  |Izdelovalec OPPN |
+--------------------------------+----------+------------------+
|- izdelava usklajenega OPPN   |7 dni   |Izdelovalec OPPN |
|za sprejem           |     |         |
+--------------------------------+----------+------------------+
|- obravnava in sprejem OPPN   |     |Izdelovalec OPPN |
|na seji občinskega sveta    |     |Občina      |
|                |     |Turnišče     |
+--------------------------------+----------+------------------+
|- objava odloka o OPPN     |     |Občina      |
|v Uradnem listu RS       |     |Turnišče     |
+--------------------------------+----------+------------------+
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek za porečje Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota
4. Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
5. Elektro Maribor, Podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
6. Režijski obrat občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče (upravljalec kanalizacije in vodovoda)
7. Petrol Plin d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana (upravljalec plina)
8. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota
9. UPC Telemach d.o.o., Lendavska ulica 29, 9000 Murska Sobota (upravljalec kabelske televizije)
10. Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
7. člen
(obveznosti s financiranjem OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN Poslovno trgovske cone Turnišče enota urejanja TU19 zagotovi Občina Turnišče iz svojih proračunskih sredstev.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu www.turnisce.si ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505/1-2010
Turnišče, dne 7. maja 2010
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.